περιλαβεῖν
περιλάβετε
περιλάβῃ
περιλαβών
περιλακιζομένας
περιλακίζω
 • Meaning: to rend or tear all around
 • Forms:
  • περιλακιζομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
περιλαμβάνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to embrace
 • Root: περιλαμβάνω
περιλαμβάνοντες
περιλαμβάνω
 • Meaning:
  • to seize around, embrace, hug, take hold
  • to surround, compass
  • to place around something
 • Forms:
  • περιειληφυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
  • περιέλαβε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιλαβεῖν Verb: Aor Act Infin
  • περιλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • περιλάβῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιλαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • περιλαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περιληφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • περιλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • περιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
περιλαμβάνων
περιλάμπω
 • Meaning: to shine round about, illuminate all around, i.e., invest with a halo
 • Forms:
  • περιέλαμψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέλαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιλάμψαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
περιλάμψαν
περιλειπόμενοι
περιλειπόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: περιλείπω
περιλείπω
 • Meaning: to remain, be left behind, survive, leave untouched
 • Forms:
  • περιλειπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιλειπόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • περιλελειμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
περιλειφθέντος
περιλείχω
 • Meaning: to lick all around, lick off
 • Forms:
  • περιλείχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
περιλείχων
περιλελειμμένα
περιλημφθήσονται
περιλήμψεται
περιλήμψεως
περίλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: embracing, hugging
 • Forms:
περιληφθήσονται
περιλήψεται
περιλήψεως
περιλοίποις
περίλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: latter end, remnant, surviving, left remaining
 • Forms:
  • περιλοίποις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • περιλοίπους Adj: Acc Plur Masc
περιλοίπους
περιλούω
 • Meaning: to wash all over
περίλυπον
περίλυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very sad, deeply grieved, exceeding sorrowful, grieved all around, i.e., intensely sad
 • Forms:
περιλύσαντες
περιλύω
 • Meaning:
  • to dismember
  • to loosen round about
 • Forms:
  • περιλύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc