χυδαῖοι
χυδαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: numerous, poured out in streams, abundant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχυδαῖοςχυδαῖον
GENχυδαίου
DATχυδαίῳ
ACCχυδαῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMχυδαῖοιχυδαῖα
GENχυδαίων
DATχυδαίοις
ACCχυδαίουςχυδαῖα
χυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χυλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: liquid, juice, juice of plants, sap
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχυλόςχυλοί
GENχυλοῦχυλῶν
DATχυλῷχυλοῖς
ACCχυλόνχυλούς
VOCχυλέχυλοί
χυλούς
χύμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something poured out
  • unprocessed mass, indetermined substance
  • confused mass
  • largeness, volume
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχύμαχύματα
GENχύματοςχυμάτων
DATχύματιχύμασι(ν)
ACCχύμαχύματα
χυτήν
χυτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • poured, heaped up
  • Metal: cast (e.g., cast iron), melted, molten
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχυτόςχυτά
χυτή
χυτόν
GENχυτοῦχυτᾶς
χυτῆς
χυτοῦ
DATχυτῷχυτᾷ
χυτῇ
χυτῷ
ACCχυτόνχυτάν
χυτήν
χυτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχυτοίχυταίχυτά
GENχυτῶν
DATχυτοῖςχυταῖςχυτοῖς
ACCχυτούςχυτάςχυτά
χύτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earthenware, an earthen pot, a pot for boiling
 • Note: See κύθρα
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχύτραχύτραι
GENχύτραςχυτρῶν
DATχύτρᾳχύτραις
ACCχύτρανχύτρας
χύτρᾳ
χύτραν
χύτρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χύτρα
χυτρόκαυλον
χυτρόκαυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: circular container, laver, basin, bucket, pot
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχυτρόκαυλοςχυτρόκαυλοι
GENχυτροκαύλουχυτροκαύλων
DATχυτροκαύλῳχυτροκαύλοις
ACCχυτρόκαυλονχυτροκαύλους
VOCχυτρόκαυλεχυτρόκαυλοι
χυτροκαύλους
χυτρόποδες
χυτρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pedestal, stand
 • Forms:
  • χυτρόποδες Noun: Nom Plur Masc/Fem