χίδρα
χῖδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Concord: Lev 2:14,16; 23:14
 • Meaning: unripe wheaten groats, grain kernels
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχῖδρονχῖδρα
GENχίδρουχίδρων
DATχίδρῳχίδροις
ACCχῖδρονχῖδρα
χίδρων
χίλια
χιλιάδα
χιλιάδας
χιλιάδες
χιλιάδων
χίλιαι
χιλίαις
χιλίαν
χιλιαρχία
Feminine
 SingularPlural
NOMχιλιαρχίαχιλιαρχίαι
GENχιλιαρχίαςχιλιαρχιῶν
DATχιλιαρχίᾳχιλιαρχίαις
ACCχιλιαρχίανχιλιαρχίας
χιλιαρχίαν
χιλιαρχίας
χιλίαρχοι
χιλιάρχοις
χιλίαρχον
χιλίαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: commander of 1000 soldiers, colonel, (chief, high) captain
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχιλίαρχοςχιλίαρχοι
GENχιλιάρχουχιλιάρχων
DATχιλιάρχῳχιλιάρχοις
ACCχιλίαρχονχιλιάρχους
VOCχιλίαρχεχιλίαρχοι
χιλιάρχους
χιλιάρχῳ
χιλιάρχων
χιλιάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thousand
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχιλιάςχιλιάδες
GENχιλιάδαςχιλιάδων
DATχιλιάδιχιλιάσιν
ACCχιλιάδαχιλιάδας
χιλίας
χιλιάσιν
χίλιοι
Plural
 MascFemNeut
NOMχίλιοιχίλιαιχίλια
GENχιλίωνχιλίων
χιλίαν
χιλίων
DATχιλίοιςχιλίαιςχιλίοις
ACCχιλίουςχιλίαςχίλια
χιλίοις
χιλιονταετηρίδα
χιλιονταετηρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: millennium
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχιλιονταετηρίςχιλιονταετηρίδες
GENχιλιονταετηρίδοςχιλιονταετηρίδων
DATχιλιονταετηρίδιχιλιονταετηρίσι(ν)
ACCχιλιονταετηρίδαχιλιονταετηρίδας
VOCχιλιονταετηρίχιλιονταετηρίδες
χιλιοπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a thousand-fold, thousand times as much, thousand times as many
χίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: followed by a singular collective noun
 • Meaning: one thousand
χιλιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one thousandth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχιλιοστόςχιλιοστάχιλιοστόν
GENχιλιοστοῦχιλιοστᾶςχιλιοστοῦ
DATχιλιοστῷχιλιοστᾷχιλιοστῷ
ACCχιλιοστόνχιλιοστάνχιλιοστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχιλιοστοίχιλιοσταίχιλιοστά
GENχιλιοστῶν
DATχιλιοστοῖςχιλιοσταῖςχιλιοστοῖς
ACCχιλιοστούςχιλιοστάςχιλιοστά
χιλίους
χιλίων
χίμαιρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: young female goat, she-goat
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχίμαιραχίμαιραι
GENχιμαίραςχιμαιρῶν
DATχιμαίρᾳχιμαίραις
ACCχίμαιρανχιμαίρας
χίμαιραν
χίμαροι
χίμαρον
χίμαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young male goat, he-goat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχίμαροςχίμαροι
GENχιμάρουχιμάρων
DATχιμάρῳχιμάροις
ACCχίμαρονχιμάρους
VOCχίμαρεχίμαροι
χιμάρου
χιμάρους
χιμάρων
χιόνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χιών
χιόνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χιών
χιόνι
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χιών
χιόνινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: snowy, snow-white
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχιόνινοςχιονίνηχιόνινον
GENχιονίνουχιονίνηςχιονίνου
DATχιονίνῳχιονίνῃχιονίνῳ
ACCχιόνινονχιονίνηνχιόνινον
VOCχιόνινεχιονίνηχιόνινε
Plural
 MascFemNeut
NOMχιόνινοιχιόνιναιχιόνινα
GENχιονίνωνχιονίνωνχιονίνων
DATχιονίνοιςχιονίναιςχιονίνοις
ACCχιονίνουςχιονίναςχιόνινα
VOCχιόνινοιχιόνιναιχιόνινα
χιονίνων
χιονόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to become snow-white, be snowed upon, cover with snow
 • Forms:
  • χιονωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
χιόνος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χιών
χιονωθήσονται
χιτών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • garment worn next to the skin (usually made of linen)
  • tunic, shirt, clothes, coat, garment
 • Hebrew:
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχιτώνχιτῶνες
GENχιτῶνοςχιτώνων
DATχιτῶνιχιτῶσι(ν)
ACCχιτῶναχιτῶνας
VOCχιτώνχιτῶνες
χιτῶνα
χιτῶνας
χιτῶνος
χιτώνων
χιτῶσιν
χιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: snow
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχιώνχιόνες
GENχιόνοςχιόνων
DATχιόνιχιόσι(ν)
ACCχιόναχιόνας