χίδρα
χίδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: unripe wheaten groats, grain kernels
 • Forms:
  • χίδρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • χίδρων Noun: Gen Plur Neut
χίδρων
χίλια
χιλιάδα
χιλιάδας
χιλιάδες
χιλιάδων
χίλιαι
χιλίαις
χιλίαν
χιλιαρχία
χιλιαρχίαν
χιλιαρχίας
χιλίαρχοι
χιλιάρχοις
χιλίαρχον
χιλίαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: commander of 1000 soldiers, colonel, (chief, high) captain
 • Forms:
  • χιλίαρχοι Noun: Nom Plur Masc
  • χιλιάρχοις Noun: Dat Plur Masc
  • χιλίαρχον Noun: Acc Sing Masc
  • χιλιάρχους Noun: Acc Plur Masc
  • χιλιάρχῳ Noun: Dat Sing Masc
  • χιλιάρχων Noun: Gen Plur Masc
χιλιάρχους
χιλιάρχῳ
χιλιάρχων
χιλιάς 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thousand
 • Forms:
  • χιλιάδα Noun: Acc Sing Fem
  • χιλιάδας Noun: Acc Plur Fem
  • χιλιάδες Noun: Nom Plur Fem
  • χιλιάδων Noun: Gen Plur Fem
  • χιλιάσιν Noun: Dat Plur Fem
χιλίας 
χιλιάσιν
χίλιοι
χιλίοις
χιλιονταετηρίδα
χιλιονταετηρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: millennium
 • Forms:
  • χιλιονταετηρίδα Noun: Acc Sing Fem
χιλιοπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a thousand-fold
χίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: followed by a singular collective noun
 • Meaning: one thousand
χιλιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one thousandth
χιλίους
χιλίων
χίμαιρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: young female goat, she-goat
 • Forms:
  • χίμαιραν Noun: Acc Sing Fem
χίμαιραν
χίμαροι
χίμαρον
χίμαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young male goat, he-goat
 • Forms:
  • χίμαροι Noun: Nom Plur Masc
  • χίμαρον Noun: Acc Sing Masc
  • χιμάρου Noun: Gen Sing Masc
  • χιμάρους Noun: Acc Plur Masc
  • χιμάρων Noun: Gen Plur Masc
χιμάρου
χιμάρους
χιμάρων
χιόνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χιών
χιόνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χιών
χιόνι
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χιών
χιόνινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: snowy, snow-white
 • Forms:
  • χιονίνων Adj: Gen Plur Masc
χιονίνων
χιονόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to become snow-white, be snowed upon
 • Forms:
  • χιονωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
χιόνος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χιών
χιονωθήσονται
χιτών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • garment worn next to the skin
  • tunic, shirt, clothes, coat, garment
 • Hebrew:
 • Forms:
  • χιτῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • χιτῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • χιτῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • χιτώνων Noun: Gen Plur Masc
  • χιτῶσιν Noun: Dat Plur Masc
χιτῶνα
χιτῶνας
χιτῶνος
χιτώνων
χιτῶσιν
χιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: snow
 • Forms:
  • χιόνα Noun: Acc Sing Fem
  • χιόνες Noun: Nom Plur Fem
  • χιόνι Noun: Dat Sing Fem
  • χιόνος Noun: Gen Sing Fem