ὧν
 • Parse: Relative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ὅς
ὤν
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Sing Masc
 • Root: εἰμι
ὠνάσθης
ὠνείδιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ὀνειδίζω
ὠνείδισα
ὠνείδισαν
ὠνείδισας
ὠνειδίσατε
ὠνείδισε
ὠνείδισεν
ὠνειδίσθη
ὠνειδίσθης
ὠνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to buy, purchase
 • Forms:
  • ὠνήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ὠνήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
ὠνήσασθαι
ὠνήσατο
ὠνόμαζε
ὠνόμασαν
ὠνόμασε
ὠνόμασεν
ὠνομάσθη
ὠνομάσθης
ὠνομάσθησαν
ὠνυχίσατο