ὧν
 • Parse: Relative Pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: ὅς
ὤν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: εἰμι
ὠνάσθης
ὠνείδιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὀνειδίζω
ὠνείδισα
ὠνείδισαν
ὠνείδισας
ὠνειδίσατε
ὠνείδισε(ν)
ὠνειδίσθη
ὠνειδίσθης
ὠνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to buy, purchase
 • Forms:
  • ὠνήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ὠνήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ὠνήσασθαι
ὠνήσατο
ὠνόμαζε
ὠνόμασαν
ὠνόμασε(ν)
ὠνομάσθη
ὠνομάσθης
ὠνομάσθησαν
ὠνυχίσατο