ᾠδαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ὧδεᾧδεὧδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: here, hither, (in) this place, there, to this place
ὠδεις
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὥδευον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁδεύω
ὡδεύσαμεν
ὥδευσεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Root: ὁδεύω
ᾠδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: song, a chant, lay, ode
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMᾠδήᾠδαί
GENᾠδῆςᾠδῶν
DATᾠδῇᾠδαῖς
ACCᾠδήνᾠδάς
VOCᾠδήᾠδαί
ᾠδῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὡδήγησα
ὡδήγησαν
ὡδήγησας
ὡδήγησε
ὡδήγησεν
ᾠδήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὠδίν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: labour pain, birth-pangs, pains of labour
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὠδίνὠδῖνες
GENὠδῖνοςὠδίνων
DATὠδῖνιὠδῖσι
ACCὠδῖναὠδῖνας
ὠδῖνας
ὤδινε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνεις
ὤδινεν
ὠδῖνες
ὠδινήσαμεν
ὠδίνησαν
ὠδίνησε
ὠδινήσει
ὠδινήσεις
ὠδίνησεν
ὠδινήσουσιν
ὠδῖνι
ὤδινον
ὠδίνουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem; Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνουσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδινούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to travail in (birth), give birth after painful labour
  • to labour (in giving birth)
  • to be in pain
 • Cognates: συνωδίνω, ὠδίνω
 • Forms:
 • Present
 • ὤδινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὠδίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ὠδίνουσαι Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem; Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ὠδινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ὠδίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ὠδινήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὠδινήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὠδινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὤδινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠδινήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὠδίνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠδίνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠδίνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὤδινον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ὠδίνουσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Perfect
ὠδίνων
ᾠδοί
ᾠδοῖς
ὡδοποίησαν
ὡδοποίησας
ὡδοποίησε
ὡδοποίησεν
ᾠδός
Masculine
 SingularPlural
NOMᾠδόςᾠδοί
GENᾠδοῦᾠδῶν
DATᾠδῷᾠδοῖς
ACCᾠδόνᾠδούς
VOCᾠδέᾠδοί
ὠδυνήθη
ὠδυνωμενη
ὠδυνωμένην
ὠδυνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὀδυνάω
ᾠδῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ᾠδή