ᾠδαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ὧδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: here, hither, (in) this place, there
ὠδεις
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὥδευον
ὡδεύσαμεν
ὥδευσεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Root: ὁδεύω
ᾠδή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: song, a chant, lay, ode
 • Forms:
  • ᾠδαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ὠδεις Noun: Gen Sing Fem
  • ᾠδῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ᾠδήν Noun: Acc Sing Fem
  • ᾠδαί Noun: Nom Plur Fem
  • ᾠδάς Noun: Acc Plur Fem
  • ᾠδῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ᾠδῶν Noun: Gen Plur Fem
ᾠδῇ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὡδήγησα
ὡδήγησαν
ὡδήγησας
ὡδήγησε
top
ὡδήγησεν
ᾠδήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὠδίν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: labour pain, birth-pangs, pains of labour
 • Forms:
  • ὠδῖνας Noun: Acc Plur Fem
  • ὠδίνων Noun: Gen Plur Fem
  • ὠδῖνες Noun: Nom Plur Fem
  • ὠδῖνι Noun: Dat Sing Fem
ὠδῖνας
ὤδινε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὠδίνω
ὤδινεν
ὠδῖνες
ὠδινήσαμεν
ὠδίνησαν
ὠδίνησε
ὠδινήσει
ὠδινήσεις
ὠδίνησεν
ὠδινήσουσιν
top
ὠδῖνι
ὤδινον
ὠδίνουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem; Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνουσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδινούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to travail in (birth)
  • to labour (in giving birth)
  • to be in pain
 • Cognates: συνωδίνω, ὠδίνω
 • Forms:
  • ὤδινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὤδινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠδινήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὠδίνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠδίνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠδινήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὠδινήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὠδίνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠδινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὤδινον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὠδίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὠδίνουσαι Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem; Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ὠδίνουσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ὠδινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
ὠδίνων
ᾠδοί
ᾠδοῖς
ὡδοποίησαν
ὡδοποίησας
ὡδοποίησε
top
ὡδοποίησεν
ᾠδός
ὠδυνήθη
ὠδυνωμενη
ὠδυνων
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὀδυνάω
ᾠδῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ᾠδή