ὦτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οὖς
ὠτάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little ear
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὠτάριονὠτάρια
GENὠταρίουὠταρίων
DATὠταρίῳὠταρίοις
ACCὠτάριονὠτάρια
ὠτειλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wound, scar
 • Forms:
ὠτειλήν
ὠτία
ὠτίοις
ὠτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ear, earlobe
  • auricle
  • small handle, cup handle
 • Forms:
ὠτίου
ὠτίων
ὠτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: οὖς
ὠτότμητον
ὠτότμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with ears slit, ears cropped
 • Forms:
ὤτρυνας
ὤτρυνε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὀτρύνω
ὤτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: οὖς