ὥρα 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hour, day, instant, season, short, evening, evening time, (high) time
 • Note: this word has rough breathing to distinguish from ὤρα
 • Forms:
  • ὥρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ὧραι Noun: Nom Plur Fem
  • ὥραις Noun: Dat Plur Fem
  • ὥραν Noun: Acc Sing Fem
  • ὥρας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ὥρῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ὥρην Noun: Acc Sing Fem
  • ὥρης Noun: Gen Sing Fem
  • ὡρῶν Noun: Gen Plur Fem
ὥρᾳ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤρα 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: care, concern
 • Note: this word has smooth breathing to distinguish from ὥρα
 • Forms:
  • ὤραν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
ὧραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὡραία
ὡραίᾳ 
ὡραῖα 
ὡραῖαι
ὡραίαν
ὡραίας
ὡραῖοι
ὡραῖον
ὡραιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be beautiful, be lovely, beautify
 • Forms:
  • ὡραΐσθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὡραιώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὡραιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ὡραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • timely, right time
  • beautiful, handsome, in the bloom of youth
 • Forms:
  • ὡραῖαι Adj: Nom Plur Fem; Dat Sing Fem
  • ὡραῖα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • ὡραίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ὡραίας
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • ὡραίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ὡραῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὡραῖον Adj: Acc Sing Neut
  • ὡραίους Adj: Acc Plur Masc
ὡραιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ripeness of fruits, bloom of youth, beauty, comeliness
 • Forms:
  • ὡραιότητα Noun: Acc Sing Masc
  • ὡραιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ὡραιότητος Noun: Gen Sing Fem
ὡραιότητα
ὡραιότητι
ὡραιότητος
ὡραίους
ὥραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὡραϊσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lovely, elegance, adornment
ὡραΐσθην
ὡραιώθης
ὡραιώθησαν
ὥραν 
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤραν 
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὤρα
ὡράθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὥρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὥρα
ὠργίσθη
ὠργίσθην
ὠργίσθης
ὠργίσθησαν
ὤρεξε
ὥρῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὥρην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὥρης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ὥρα
ὤρθρευσαν
ὤρθριζε
ὤρθριζεν
ὤρθριζον
ὠρθρίκει
ὤρθρισαν
ὤρθρισε
ὤρθρισεν
ὠρθώθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀρθόω
ὠρθωμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὀρθόω
ὤρθωται
ὥριμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ripe, in season, mature
ὥρισαν
ὡρίσατο
ὥρισε
ὥρισεν
ὡρίσθη
ὡρισμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένης
 • Parse: Verb: perf Mid/Pass part Gen sing fem
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ὁρίζω
ὡρισμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὡρίσω
ὥρκισα
ὡρκίσαμεν
ὥρκισας
ὥρκισε
ὥρκισεν
ὠρκωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing; FutPerf Act Infin
 • Root: ὁρκόω
ὥρμησα
ὥρμησαν
ὥρμησας
ὥρμησε
ὥρμησεν
ὡρμῆσθαι
ὤρνυτο
ὤρουσαν
ὤρουσεν
ὦρσαν
ὦρτο
ὠρύγη
ὤρυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roaring
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMὤρυμαὠρύματα
  GENὠρύματοςὠρυμάτων
  DATὠρύματιὠρύμασι(ν)
  ACCὤρυμαὠρύματα
ὠρύματος
ὤρυξα
ὤρυξαν
ὠρύξατε
ὤρυξε
ὤρυξεν
ὠρύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to roar, shout, howl
 • Forms:
  • ὠρυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ὠρυόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὠρυομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ὠρυόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ὠρύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὠρύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ὠρύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ὠρυόμενοι
ὠρυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ὠρύομαι
ὠρυομένων
ὠρυόμην
ὠρύονται
ὠρύοντο
ὠρύσεται
ὠρχήσασθε
ὠρχήσατο
ὠρχοῦντο
ὡρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ὥρα