ὤφειλε, ὤφειλεν
ὠφείλετε
ὠφείλετο
ὠφείλομεν
ὤφειλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὀφείλω
ὠφελεῖ
ὠφέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • usefulness, benefit, advantage, profit, help, aid, succour, assistance
  • useful, being beneficial
  • spoils of war
 • Forms:
ὠφελείᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: usefulness, benefit
 • Root: ὠφέλεια
ὠφέλειαν
ὠφελείας
ὠφελεῖν
ὠφέλεισαν
ὠφελεῖται
ὠφελεῖτε
ὠφελειῶν
 • Parse: Noun: Gen kPlur Fem
 • Meaning: usefulness, benefit
 • Root: ὠφέλεια
ὠφελέω
 • Meaning:
  • to help, aid, assist, succour, be of use or service to someone
  • to gain advantage, prevail, profit, benefit
  • to accomplish
 • Forms:
Present
 • ὠφελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὠφελεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ὠφελεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὠφελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὠφελοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ὠφελοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
Imperfect
Future
 • ὠφελήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὠφεληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ὠφεληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὠφεληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὠφελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὠφελήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ὠφελήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὠφελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὠφελήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὠφελήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ὠφέλεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠφεληθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ὠφεληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὠφεληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ὠφελήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὠφέλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὠφελῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὠφέλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠφέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠφέλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ὠφέλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ὠφεληθεῖσα
ὠφεληθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὠφελέω
ὠφεληθέντες
ὠφεληθῆναι
ὠφεληθῇς
ὠφεληθήσῃ
ὠφελήθησαν
ὠφεληθήσεσθε
ὠφεληθήσεται
ὠφεληθήσονται
ὠφέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a useful or serviceable thing, a service, benefit
 • Forms:
ὠφέλημαι
ὠφελημένος
ὠφέλησα
ὠφελῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὠφελέω
ὠφέλησαν
ὠφελήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root:ὠφελέω
ὠφέλησας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ὠφελέω
ὠφέλησε, ὠφέλησεν
ὠφελήσει
ὠφελήσειν
ὠφελήσεις
ὠφελήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ὠφελέω
ὠφελήσουσι, ὠφελήσουσιν
ὠφελήσω
ὠφέλιμα
ὠφέλιμον
ὠφέλιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: useful, helpful, serviceable, profitable, beneficial
 • Forms:
  • ὠφελιμωτάτων Adj: Gen Plur MFN
  • ὠφέλιμα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ὠφελίμως
ὠφελιμωτάτη
ὠφελιμώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
ὠφελιμωτάτων
ὠφελοῖ
ὠφελοῦμαι
ὠφελούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to help
 • Root: ὠφελέω
ὠφελοῦσι, ὠφελοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to help
 • Root: ὠφελέω
ὦφθαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root:ὁράω
ὤφθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὤφθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ὤφθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω