ᾠδαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ᾠδή
ὧδε, ᾧδε, ὧδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: here, hither, in this place, there, to this place
ὠδεις
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὧδέπως
 • Parse:
  • Particle
 • Meaning:
  • thus in this
ὥδευε, ὥδευεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to go, travel
 • Root: ὁδεύω
ὥδευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁδεύω
ὡδεύσαμεν
ὥδευσε, ὥδευσεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Root: ὁδεύω
ᾠδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: song, a chant, lay, ode
 • Forms:
ᾠδῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὡδήγει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to lead the way
 • Root: ὁδηγέω
ὡδήγησα
ὡδήγησαν
ὡδήγησας
ὡδήγησε, ὡδήγησεν
ᾠδήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ᾠδῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ᾠδή
ὡδὶ
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • thus, in this way
ᾠδικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: musical
ᾠδικώτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: musical
 • Root: ᾠδικός
ὠδίν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: labour pain, birth-pangs, pains of labour
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὠδίνὠδῖνες
GENὠδῖνοςὠδίνων
DATὠδῖνιὠδῖσι
ACCὠδῖναὠδῖνας
ὠδῖνας
ὤδινε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνεις
ὤδινε, ὤδινεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὠδίνω
ὠδῖνες
ὠδινήσαμεν
ὠδίνησαν
ὠδίνησε
ὠδινήσει
ὠδινήσεις
ὠδίνησε, ὠδίνησεν
ὠδινήσουσι, ὠδινήσουσιν
ὠδῖνι
ὤδινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνουσα
ὠδίνουσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδίνουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Root: ὠδίνω
ὠδινούσης
ὠδίνω
 • Meaning:
  • to travail in (birth), give birth after painful labour
  • to labour (in giving birth)
  • to be in pain
 • Forms:
Present
 • ὤδινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὠδίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὠδίνουσαι Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ὠδίνουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ὠδινούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ὠδίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Imperfect
Future
 • ὠδινήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὠδινήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὠδινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὤδινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠδινήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὠδίνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠδίνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠδίνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὤδινον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ὤδινον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠδίνουσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
Perfect
ὠδίνων
ᾠδοί
ὡδοιπόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to walk, travel
 • Root: ὁδοιπορέω
ᾠδοῖς
ὡδοποίησαν
ὡδοποίησας
ὡδοποίησε, ὡδοποίησεν
ᾠδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a singer
ὠδυνήθη
ὠδυνωμενη
ὠδυνωμένην
ὠδυνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὀδυνάω
ὠδύρετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to lament, bewail
 • Root: ὀδύρομαι
ᾠδῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ᾠδή