πόσα
πόσαι
πόσαις
ποσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often; how many times, frequently
ποσαπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often, how many times
πόσας
ποσαχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in how many ways?, how much more?
πόσει
πόση
πόσην
πόσης
ποσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: πούς
ποσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: πούς
πόσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • drink, beverage
  • drinking (the act)
 • Forms:
  • πόσει Noun: Dat Sing Fem
top
πόσοι
πόσον
πόσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • how great (long, many, much, large, long)
  • how much?, how many?
 • Forms:
  • πόσα Adj: Acc Plur Neut
  • πόσαι Adj: Nom Plur Fem
  • πόσαις Adj: Dat Plur Fem
  • πόσας Adj: Acc Plur Fem
  • πόση Adj: Nom Sing Fem
  • πόσην Adj: Acc Sing Fem
  • πόσης Adj: Gen Sing fem
  • πόσοι Adj: Nom Plur Masc
  • πόσον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πόσους Adj: Acc Plur Masc
  • πόσῳ Adj: Dat Sing Neut
  • πόσων Adj: Gen Plur Neut
ποσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: greatness
 • Forms:
  • ποσότητα Noun: Acc Sing Fem
ποσότητα
πόσους
πόσῳ
πόσων