μετήγαγε, μετήγαγεν
μετήγαγες
μετηγάγετε
μετηγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to transfer, lead away
 • Root: μετάγω
μετῄει
μετῄεσαν
μετῆλθε, μετῆλθεν
μετῆλθον
μετηλλάγη
μετήλλαξαν
μετήλλαξε, μετήλλαξεν
μετηλλάττετο
μετηλλαχότος
μετῆν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
 • Root: μέτειμι
μετήνεγκεν
μετήορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lofty, lifted off the ground, upper, high in the air, hanging
 • Note: Also see meteor
 • Forms:
μετῆρας, μετῇρας
μετῆρε, μετῇρε, μετῆρεν, μετῇρεν
μετήχθησαν