λήγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: λήγω
λήγοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λήγω
ληγόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λήγω
λήγω
 • Meaning:
  • to cease from, abate from, stop, end
  • to lose, leave off
 • Forms:
  • ἔληγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔληξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λήγειν Verb: Pres Act Infin
  • λήγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ληγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
λήθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of overlooking
  • forgetfulness, forget
  • stealth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλήθηλῆθαι
GENλήθηςληθῶν
DATλήθῃλήθαις
ACCλήθηνλήθας
VOCλήθηλῆθαι
λήθῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: λήθη
λήθην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λήθη
λήθης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: λήθη
λήϊα
λήιον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • crop
 • Forms:
  • λήϊα Noun: Nom/Acc Plur Neut
λῆμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • message received, burden received, commission received (esp. prophecy)
  • gain, anything received, income
  • an oppressive burden imposed (on someone)
 • Forms:
λήμματα
λήμματος
λημμάτων
λημφθέντα
λημφθέντας
λημφθῆναι
λημφθήσεται
λημφθήσονται
λημφθήτω
λήμψεις
λήμψεσθαι
λήμψεσθε
λήμψεται
λήμψεως
λήμψῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Note: Also spelled λήψῃ
 • Root: λαμβάνω
λῆμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of receiving
  • acceptance, receiving, credit, receipt
 • Forms:
λήμψομαι
λημψόμεθα
λημψόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Fut Mid Nom Sing Neut
 • Root: λαμβάνω
λημψόμενος
λήμψονται
ληνοί
ληνοῖς
ληνόν
ληνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wine-vat
  • winepress
  • watering trough
 • Forms:
ληνοῦ
ληνούς
ληνῷ
ληνῶν
λήξεως
λῆξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • determination
  • cessation
 • Forms:
  • λήξεως Noun: Gen Sing Fem
λήξομαι
ληπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: understood, apprehended (by the senses)
λῆρον
λῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fiction, idle tale, i.e., an incredible story
  • nonsense, twaddle
  • worthless finery
  • trash
ληρώδεις
ληρῶδες
ληρωδέω
 • Meaning: to talk frivolously
 • Forms:
  • ληρώδεις Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
ληρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: frivolous, silly, foolish
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMληρώδηςληρῶδες
GENληρώδους
DATληρώδει
ACCληρώδηληρῶδες
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMληρώδειςληρώδη
GENληρωδῶν
DATληρώδεσι(ν)
ACCληρώδειςληρώδη
λήσεσθαι
λήσεται
λήσετε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: λανθάνω
λήσομεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: λανθάνω
λῃσταί
λῃσταῖς
λῄσταρχος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chief robber
λῃστάς
λῃστεία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • robbery, piracy
 • Forms:
  • λῃστείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
λῃστείας
λῃστεύειν
λῃστεύουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λῃστεύω
λῃστεύω
 • Meaning:
  • to be a robber, practice robbery
  • to act as a robber
  • to carry on a piratical war, practice piracy
  • to rob
  • to make raids
 • Forms:
  • λῃστεύουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • λῃστεύειν Verb: Pres Act Infin
λῃστῇ
λῃστήν
λῃστήρια
λῃστρικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • piratical
 • Forms:
  • λῃστρικούς Adj: Acc Plur Masc
λῃστρικούς
λῃστήριον, ληστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a band of robbers
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλῃστήριονλῃστήρια
GENλῃστηρίουλῃστηρίων
DATλῃστηρίῳλῃστηρίοις
ACCλῃστήριονλῃστήρια
λῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • robber, thief, bandit, a brigand
   • highway robber
   • revolutionary, terrorist, insurrectionist
λῃστῶν
λήσω
ληφθείη
ληφθείς
ληφθεῖσα
ληφθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root: λαμβάνω
ληφθέντος
ληφθῆναι
ληφθήσεται
ληφθήσονται
ληφθήτω
λήψει
λήψεις
λήψεσθαι
λήψεσθε
λήψεται
λήψεως
λήψῃ
λῆψις
λήψομαι
ληψόμεθα
ληψόμενοι
ληψόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Fut Mid Nom Sing Neut
 • Root: λαμβάνω
ληψόμενος
ληψομένους
λήψονται