λήγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: λήγω
λήγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λήγω
ληγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λήγω
λήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cease from, abate from, stop, end
  • to lose, leave off
 • Cognates: ἀπολήγω, καταλήγω
 • Forms:
  • ἔληγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔληξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λήγειν Verb: Pres Act Infin
  • λήγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ληγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
λήθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of overlooking
  • forgetfulness, forget
  • stealth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλήθηλῆθαι
GENλήθηςληθῶν
DATλήθῃλήθαις
ACCλήθηνλήθας
VOCλήθηλῆθαι
λήθῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: λήθη
λήθην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λήθη
λήθης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: λήθη
λῆμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • message received, burden received, commission received (esp. prophecy)
  • gain, anything received, income
  • an oppressive burden imposed (on someone)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλῆμμαλήμματα
GENλήμματοςλημμάτων
DATλήμματιλήμμασι(ν)
ACCλῆμμαλήμματα
λήμματα
λήμματος
λημμάτων
λημφθέντα
λημφθέντας
λημφθῆναι
λημφθήσεται
λημφθήσονται
λημφθήτω
λήμψεις
λήμψεσθαι
λήμψεσθε
λήμψεται
λήμψεως
λήμψῃ
λῆμψις
Feminine
 SingularPlural
NOMλῆψις
λῆμψις
λήμψεις
GENλήψεως
λήμψεως
λήψεων
DATλήψειλήψεσι(ν)
ACCλῆμψινλήψεις
λήμψομαι
λημψόμεθα
λημψόμενον
λημψόμενος
λήμψονται
ληνοί
ληνοῖς
ληνόν
ληνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wine-vat
  • winepress
  • watering trough
 • Forms:
  • ληνοί Noun: Nom Plur Fem
  • ληνοῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ληνόν Noun: Acc Sing Fem
  • ληνοῦ Noun: Gen Sing Fem
  • ληνούς Noun: Acc Plur Fem
  • ληνῷ Noun: Dat Sing Fem
  • ληνῶν Noun: Gen Plur Fem
ληνοῦ
ληνούς
ληνῷ
ληνῶν
λῆρον
λῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fiction, idle tale, i.e., an incredible story
  • nonsense, twaddle
  • worthless finery
  • trash
 • Forms:
  • λῆρον Noun: Acc Sing Masc
ληρώδεις
ληρῶδες
ληρωδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to talk frivolously
 • Forms:
  • ληρώδεις Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
ληρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: frivolous, silly, foolish
 • Forms:
  • ληρώδεις Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
  • ληρῶδες Adj: Acc Sing Masc
λήσεται
λησταί
λησταῖς
λῃστάς
λῃστεύειν
λῃστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a robber, practice robbery
  • to act as a robber
  • to carry on a piratical war, practice piracy
  • to rob
  • to make raids
 • Forms:
  • λῃστεύειν Verb: Pres Act Infin
λῃστῇ
λῃστήν
λῃστήρια
λῃστήριον, ληστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a band of robbers
 • Forms:
  • λῃστήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
λῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • robber, thief, bandit, a brigand
   • highway robber
   • revolutionary, terrorist, insurrectionist
 • Forms:
  • λησταί Noun: Nom Plur Masc
  • λησταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • λῃστάς Noun: Acc Plur Masc
  • λῃστῇ Noun: Dat Sing Masc
  • λῃστήν Noun: Acc Sing Masc
  • λῃστῶν Noun: Gen Plur Masc
λῃστῶν
ληφθῆναι
ληφθήτω
λήψεσθε
λήψεται
λήψεως
λήψῃ
λῆψις
ληψόμεθα
λήψονται