λήγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: λήγω
λήγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λήγω
ληγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λήγω
λήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cease from, abate from, stop, end
  • to lose, leave off
 • Cognates: ἀπολήγω, καταλήγω
 • Forms:
  • ἔληγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔληξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λήγειν Verb: Pres Act Infin
  • λήγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ληγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
λήθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of overlooking
  • forgetfulness, forget
  • stealth
 • Forms:
  • λήθῃ Noun: Dat Sing Fem
  • λήθην Noun: Acc Sing Fem
  • λήθης Noun: Gen Sing Fem
λήθῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: λήθη
λήθην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λήθη
λήθης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: λήθη
λῆμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • message received, burden received, commission received (esp. prophecy)
  • gain, anything received, income
  • an oppressive burden imposed (on someone)
 • Forms:
  • λήμματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • λήμματος Noun: Gen Sing Neut
  • λημμάτων Noun: Gen Plur Neut
λήμματα
λήμματος
λημμάτων
λημφθέντα
λημφθέντας
λημφθῆναι
λημφθήσεται
λημφθήσονται
λημφθήτω
λήμψεις
λήμψεσθαι
λήμψεσθε
λήμψεται
λήμψεως
λήμψῃ
λῆμψις
λήμψομαι
λημψόμεθα
λημψόμενον
λημψόμενος
λήμψονται
ληνοί
ληνοῖς
ληνόν
ληνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wine-vat
  • winepress
  • watering trough
 • Forms:
  • ληνοί Noun: Nom Plur Fem
  • ληνοῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ληνόν Noun: Acc Sing Fem
  • ληνοῦ Noun: Gen Sing Fem
  • ληνούς Noun: Acc Plur Fem
  • ληνῷ Noun: Dat Sing Fem
  • ληνῶν Noun: Gen Plur Fem
ληνοῦ
ληνούς
ληνῷ
ληνῶν
λῆρον
λῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fiction, idle tale, i.e., an incredible story
  • nonsense, twaddle
  • worthless finery
  • trash
 • Forms:
  • λῆρον Noun: Acc Sing Masc
ληρώδεις
ληρῶδες
ληρωδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to talk frivolously
 • Forms:
  • ληρώδεις Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
ληρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: frivolous, silly, foolish
 • Forms:
  • ληρώδεις Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
  • ληρῶδες Adj: Acc Sing Masc
λήσεται
λησταί
λησταῖς
λῃστάς
λῃστεύειν
λῃστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a robber, practice robbery
  • to act as a robber
  • to carry on a piratical war, practice piracy
  • to rob
  • to make raids
 • Forms:
  • λῃστεύειν Verb: Pres Act Infin
λῃστῇ
λῃστήν
λῃστήρια
λῃστήριον, ληστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a band of robbers
 • Forms:
  • λῃστήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
λῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • robber, thief, bandit, a brigand
   • highway robber
   • revolutionary, terrorist, insurrectionist
 • Forms:
  • λησταί Noun: Nom Plur Masc
  • λησταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • λῃστάς Noun: Acc Plur Masc
  • λῃστῇ Noun: Dat Sing Masc
  • λῃστήν Noun: Acc Sing Masc
  • λῃστῶν Noun: Gen Plur Masc
λῃστῶν
ληφθῆναι
ληφθήτω
λήψεσθε
λήψεται
λήψεως
λήψῃ
λῆψις
ληψόμεθα
λήψονται