λοβόν
λοβός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lobe, tip of the ear, lobe of the liver
 • Cognates: λοβός, πρόλοβος
 • Forms:
  • λοβόν Noun: Acc Sing Masc
  • λοβούς Noun: Acc Plur Masc
λοβούς
λόγε
λογεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: collection (of money)
λογείαι
λογείας
λογεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a speaking-place, stage, oracle
 • Forms:
  • λογείου Noun: Gen Sing Neut
  • λογείῳ Noun: Dat Sing Neut
λογείου
λογείῳ
λογία
λόγια
λογίαι
λογίας
λογιεῖται
λογίζεσθαι
λογίζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: λογίζομαι
λογιζέσθω
λογίζεται
λογίζῃ
λογίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to reckon, calculate
  • to count, take into account
  • to debate, evaluate, estimate, look upon as, consider
  • to think (about), consider, ponder, let one's mind dwell on
  • to think, believe, be of the opinion
 • Cognates: ἀλογίζομαι, ἀναλογίζομαι, διαλογίζομαι, ἐκλογίζομαι, ἐπιλογίζομαι, καταλογίζομαι, παραλογίζομαι, προσλογίζομαι, συλλογίζομαι
 • Forms:
  • λογισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • λογισθείς Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • λογίσαιτο Verb: Aor Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • ἐλογίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐλογιζόμην Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐλογίζοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐλογισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐλογισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐλογίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐλογίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐλογίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλογίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐλογίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλογίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • λελογίσμεθα Verb: Perf Pass Ind 1st Plur
  • λελόγισται Verb: Perf Mid Infin
  • λογιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • λογίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • λογίζεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd plural
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • λογιζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • λογίζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • λογίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • λογιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • λογιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • λογιζομένος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • λογιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • λογιζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • λογιζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • λογιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • λογίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • λογιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • λογιοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • λογιούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • λογιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • λογισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • λογισάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • λογίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • λογίσῃ
   • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • λογίσησθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • λογίσηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
  • λογισθείη Verb: Aor Pass Deponent Optative 3rd Sing
  • λογισθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • λογισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • λογισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • λογισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • λογισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • λογισθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • λογισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
λογιζόμεθα
λογιζόμενοι
λογιζόμενον
λογιζομένος
λογιζομένους
λογιζομένῳ
λογιζομένων
λογίζονται
λογιῇ
λογικήν
λογικόν
λογικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: reasonable, of the word, rational ("logical")
 • Forms:
  • λογικήν Adj: Acc Sing Fem
  • λογικόν Adj: Acc Sing Neut
λόγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • word, teaching, revelation
  • oracle, an utterance (of God), saying
 • Forms:
  • λόγια Noun: Acc Plur Neut
  • λογίων Noun: Gen Plur Neut
λόγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eloquent; fluent, i.e., an orator
λογιοῦμαι
λογιούμεθα
λογιοῦνται
λογίσαιτο
λογισάμενοι
λογισάμενος
λογίσασθαι
λογίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: λογίζομαι
λογίσησθε
λογίσηται
λογισθείη
λογισθείς
λογισθέν
λογισθέντες
λογισθῆναι
λογισθήσεσθε
λογισθήσεται
λογισθήσονται
λογισθήτωσαν
λογισμέ
λογισμοί
λογισμόν
λογισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • calculation, reason, reasoning, reflection, thought
  • reasoning power, wisdom
  • imagination, computation
 • Cognates: διαλογισμός, λογισμός, παραλογισμός συλλογισμός
 • Forms:
  • λογισμέ Noun: Voc Sing Masc
  • λογισμοί Noun: Nom Plur Masc
  • λογισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • λογισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • λογισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • λογισμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • λογισμῶν Noun: Gen Plur Masc
λογισμοῦ
λογισμούς
λογισμῷ
λογισμῶν
λογιστής
λογιστοῦ
λογισώμεθα
λογίων
λόγοι
λόγοις
λογομαχεῖν
λογομαχέω
λογομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: word-battle, dispute about words, semantic argument, strife of words; disputation about trifles ("logomachy")
 • Forms:
  • λογομαχίας Noun: Acc Plur Fem
λογομαχίας
λόγον
λόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • proclamation
  • statement, word, thing stated, communication, message
  • assertion, declaration, speech, command
  • computation, reckoning, account
  • settlement of an account
  • respect, regard
  • reason, motive
  • proposal, offer
  • report
   • καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν ἀληθινὸς ὁ λόγος then she said to king Solomon, the report is true (1Kings 10:6)
  • questions
   • καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς And Solomon answered her all her questions (1Kings 10:3)
  • a statement and its enaction
   • When Rehoboam announced new idols in Bethel and Dan, and the act was done, then ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος εἰς ἁμαρτίαν (1Kings 12:28)·
  • a warrant (e.g., an arrest warrant. See 1Sam 20:21).
 • Cognates: ἁγιολόγος, αἰσχρολόγος, ἄλογος, ἀστρολόγος, δίλογος, εὔλογος, θεολόγος, λόγος, ματαιολόγος, μικρολόγος, μυθολόγος, ὁμόλογος, πρόλογος, σπερμολόγος, φορολόγος, ψευδολόγος
 • Forms:
  • λόγε Noun: Voc Sing Masc
  • λόγοι Noun: Nom Plur Masc
  • λόγοις Noun: Dat Plur Masc
  • λόγον Noun: Acc Sing Masc
  • λόγου Noun: Gen Sing Masc
  • λόγους Noun: Acc Plur Masc
  • λόγῳ Noun: Dat Sing Masc
  • λόγων Noun: Gen Plur Masc
λόγου
λόγους
λόγχαι
λόγχαις
λόγχας
λόγχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spear, lance, spearhead
 • Forms:
  • λόγχαι Noun: Nom Plur Fem
  • λόγχαις Noun: Dat Plur Fem
  • λόγχας Noun: Acc Plur Fem
  • λόγχῃ Noun: Dat Sing Fem
  • λόγχην Noun: Acc Sing Fem
  • λογχῶν Noun: Gen Plur Fem
λόγχῃ
λόγχην
λογχῶν
λόγῳ
λόγων
λοιδορεῖς
λοιδορεῖσθε
λοιδορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to revile
   • to rail at, insult
   • to abuse
   • to reproach, vilify
  • Middle:
   • to rail at, scoff at
   • to rail at one another
 • Cognates: ἀντιλοιδορέω, συλλοιδορέω
 • Forms:
  • λοιδόρησον
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • λοιδοροῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
  • ἐλοιδορεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδορήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδόρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδόρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • λοιδορεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • λοιδορεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • λοιδόρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • λοιδορούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • λοιδορούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • λοιδοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • λοιδορῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
λοιδόρησις
λοιδόρησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λοιδορέω
λοιδορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abuse, railing, reproach, slander, vituperation, insult
 • Forms:
  • λοιδορίαι Noun: Nom Plur Fem
  • λοιδορίαν Noun: Acc Sing Fem
  • λοιδορίας Noun: Gen Sing Fem
λοιδορίαι
λοιδορίαν
λοιδορίας
λοίδοροι
λοίδορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: railer, reviler, abusive, i.e., a blackguard
 • Forms:
  • λοίδοροι Adj: Nom Plur Masc
λοιδόρου
λοιδορούμενοι
λοιδορούμενος
λοιδοροῦνται
λοιδοροῦντες
λοιδορῶνται
λοιμά
λοιμεύηται
λοιμεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be pestilent, commit injury
 • Forms:
  • λοιμεύηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
λοίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pest, pestilence
 • Forms:
  • λοιμά Noun: Nom Plur Fem
λοιμήν
λοιμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pestilential, pestilence
 • Forms:
  • λοιμικοῦ Adj: Gen Sing Masc
λοιμικοῦ
λοιμοί
λοιμοί
λοιμοῖς
λοιμόν
λοιμόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λοιμός
λοιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pestilence, plague, pest
 • Forms:
  • λοιμοί Noun: Nom Plur Masc
  • λοιμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • λοιμόν Noun: Acc Sing Masc
  • λοιμότητι Noun: Dat Sing Fem
  • λοιμούς Noun: Acc Plur Masc
λοιμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: troublesome, pestilential, diseased, pernicious, pestilent
 • Forms:
  • λοιμοτέρους Adj: Acc Plur Masc Comp
  • λοιμήν Adj: Acc Sing Fem
  • λοιμοί Adj: Nom Plur Masc
  • λοιμόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • λοιμοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • λοιμῷ Adj: Dat Sing Masc
  • λοιμῶν Adj: Gen Plur Masc
λοιμοτέρους
λοιμότητι
λοιμοῦ
λοιμούς
λοιμῷ
λοιμῶν
λοιπά
λοιπαί
λοιπαῖς
λοιπάς
λοιπή
λοιπήν
λοιπῆς
λοιποί
λοιποῖς
λοιπόν
λοιπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • remaining
  • left
  • other, others, the rest
  • from now on, in the future
  • remnant, residue, rest
  • besides, finally, furthermore, (from) henceforth, moreover, now, remaining time
 • Cognates: κατάλοιπος, ἐπίλοιπος, λοιπός, περίλοιπος, ὑπόλοιπος
 • Forms:
  • λοιπῆς Adj: Gen Sing Fem
  • λοιπά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λοιπαί Adj: Nom Plur Fem
  • λοιπαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • λοιπάς Adj: Acc Plur Fem
  • λοιπή Adj: Nom Sing Fem
  • λοιπήν Adj: Acc Sing Fem
  • λοιποί Adj: Nom Plur Masc
  • λοιποῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • λοιπόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • λοιποῦ Adj: Gen Sing Neut
  • λοιπούς Adj: Acc Plur Masc
  • λοιπῷ Adj: Dat Sing Masc
  • λοιπῶν Adj: Gen Plur Masc/Neut
λοιποῦ
λοιπούς
λοιπῷ
λοιπῶν
λουομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: λούω
λοῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: λούω
λουσαμένη
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: λούω
λούσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λούσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λούω
λούσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: λούω
λούσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: λούω
λούσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
λούσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
λούσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
λούσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
 • Root: λούω
λούσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: λούω
λούσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λούω
λούσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: λούω
λούσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: λούω
λουτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: washbasin, washing tub, bathing tub
 • Forms:
  • λουτῆρα Noun: Acc Sing Masc
  • λουτῆρας Noun: Acc Plur Masc
  • λουτῆρες Noun: Nom Plur Masc
  • λουτήρων Noun: Gen Plur Masc
λουτῆρα
λουτῆρας
λουτῆρες
λουτήρων
λουτρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bath, washing, baptism
 • Forms:
  • λουτροῦ Noun: Gen Sing Neut
  • λουτρῷ Noun: Dat Sing Neut
λουτροῦ
λουτρῷ
λούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wash, bathe (the whole person)
 • Cognates: ἀπολούω
 • Forms:
  • ἐλούετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλούου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • ἔλουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλουσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐλούσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐλούσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔλουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλούσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • λελουμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • λελουμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • λελουσμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • λελουσμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • λουομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • λοῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • λουσαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • λούσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • λούσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • λούσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • λούσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • λούσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • λούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • λούσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • λούσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • λούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • λούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • λούσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • λούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
λοφιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • crest (of a hill)
  • mane or bristly ridge on the back of animals, mane of horses, bristly back of boars and hyenas
 • Forms:
  • λοφιάν Noun: Acc Sing Fem
  • λοφιᾶς Noun: Gen Sing Fem
λοφιάν
λοφιᾶς
λοχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lie in wait, ambush
λοχευομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: λοχεύω
λοχεύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λοχεύω
λοχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give birth
  • Middle:
   • to be pregnant
 • Forms:
  • λοχευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • λοχεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
λοχίζω
λόχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ambush
 • Forms:
  • λοχῶν Noun: Gen Plur Masc
λοχῶν