λοβόν
λοβός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lobe, lobe of the liver
  • earlobe, tip of the ear
 • Cognates: λοβός, πρόλοβος
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλοβόςλοβοί
GENλοβοῦλοβῶν
DATλοβῷλοβοῖς
ACCλοβόνλοβούς
VOCλοβέλοβοί
λοβούς
λόγε
λογεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of collecting (funds)
  • collection (of money)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλογείαλογεῖαι
GENλογείαςλογειῶν
DATλογείᾳλογείαις
ACCλογείανλογείας
VOCλογείαλογεῖαι
λογείαι
λογείας
λογεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a speaking-place, stage, oracle
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλογεῖονλογεῖα
GENλογείουλογείων
DATλογείῳλογείοις
ACCλογεῖονλογεῖα
λογείου
λογείῳ
λογία
Feminine
 SingularPlural
NOMλογίαλογίαι
GENλογίαςλογιῶν
DATλογίᾳλογίαις
ACCλογίανλογίας
VOCλογίαλογίαι
λόγια
λογίαι
λογίας
λογιεῖται
λογίζεσθαι
λογίζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: λογίζομαι
λογιζέσθω
λογίζεται
λογίζῃ
λογίζομαι
 • Present
 • λογίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λογίζεσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • λογιζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • λογίζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • λογίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • λογιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • λογιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • λογιζομένος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • λογιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • λογιζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • λογιζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • λογιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • λογίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐλογίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλογιζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἐλογίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • λογιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λογιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λογίσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λογίσησθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • λογισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • λογισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λογισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • λογιοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λογιούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • λογιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • λογισάσθω Verb: Aor Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • λογίσαιτο Verb: Aor Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • ἐλογισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐλογισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐλογίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλογίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐλογίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλογίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐλογίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλογίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • λογίσῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • λογίσηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
 • λογισθείη Verb: Aor Pass Deponent Optative 3rd Sing
 • λογισθήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • λογισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • λογισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • λογίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
 • Aorist Participle
 • λογισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • λογισθείς Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • λογισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • λογισάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • λογισθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Perfect
 • λελογίσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • λελόγισται Verb: Perf Mid/Pass Infin
λογιζόμεθα
λογιζόμενοι
λογιζόμενον
λογιζομένος
λογιζομένους
λογιζομένῳ
λογιζομένων
λογίζονται
λογιῇ
λογικήν
λογικόν
λογικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: reasonable, of the word, rational ("logical")
 • Forms:
  • λογικήν Adj: Acc Sing Fem
  • λογικόν Adj: Acc Sing Neut
λόγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • word, teaching, revelation
  • something said as instruction
  • woven piece of an ephod placed on the breast worn by a high priest and used to arrive at legal decisions by means of δήλωσις καὶ ἀλήθεια (Urim and Thummim)
  • oracle, an utterance (of God), saying
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλόγιονλόγια
GENλογίουλογίων
DATλογίῳλογίοις
ACCλόγιονλόγια
λόγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eloquent; fluent, i.e., an orator
λογιοῦμαι
λογιούμεθα
λογιοῦνται
λογίσαιτο
λογισάμενοι
λογισάμενος
λογίσασθαι
λογισάσθω
λογίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: λογίζομαι
λογίσησθε
λογίσηται
λογισθείη
λογισθείς
λογισθέν
λογισθέντες
λογισθῆναι
λογισθήσεσθε
λογισθήσεται
λογισθήσονται
λογισθήτωσαν
λογισμέ
λογισμοί
λογισμόν
λογισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMλογισμόςλογισμοί
GENλογισμοῦλογισμῶν
DATλογισμῷλογισμοῖς
ACCλογισμόνλογισμούς
VOCλογισμέλογισμοί
λογισμοῦ
λογισμούς
λογισμῷ
λογισμῶν
λογιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who calculates and designs
  • a calculator, teacher of arithmetic, engineer
 • Cognates: ἐκλογιστής, λογιστής
 • Forms:
  • λογιστοῦ Noun: Gen Sing Masc
λογιστοῦ
λογισώμεθα
λογίων
λόγοι
λόγοις
λογομαχεῖν
λογομαχέω
λογομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: word-battle, dispute about words, semantic argument, strife of words; disputation about trifles ("logomachy")
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλογομαχίαλογομαχίαι
GENλογομαχίαςλογομαχιῶν
DATλογομαχίᾳλογομαχίαις
ACCλογομαχίανλογομαχίας
VOCλογομαχίαλογομαχίαι
λογομαχίας
λόγον
λόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Something said
   • proclamation
   • statement, word, thing stated, communication, message
   • assertion, declaration, speech, command
   • questions

    καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς
    And Solomon answered her all her questions (1Kings 10:3)

  • Something communicated
   • report, news, rumour
   • story, account, history, chronicle

    καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν ἀληθινὸς ὁ λόγος
    then she said to king Solomon, the report is true (1Kings 10:6)

   • act of presenting a report (3Macc 5:15)
   • a statement and its implementation

    When Rehoboam announced new idols in Bethel and Dan, and the act was done, then ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος εἰς ἁμαρτίαν (1Kings 12:28)

   • a warrant (e.g., an arrest warrant. See 1Sam 20:21).
   • proposal, offer
  • Something reasonable
   • what is a good reason, what might be a good reason (Amos 6:13)
  • Something planned
   • course of action (Ex 33:17)
   • steps to be taken (Zech 8:16)
  • Something discussed
   • issue being dicussed (Jer 45:14)
   • subject matter, topic
   • thing, matter, action taken

    Οὐκ ἀγαθός, ὁ λόγος ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε
    the thing that you are doing is not good (Neh 5:9)

   • respect, regard
   • reason, motive
  • Something valued
   • a value placed on someone or something
   • computation, reckoning, account
  • Something considered
   • a person or thing taken into account (Job 14:3; 22:4)
   • consideration
  • Something of an agreed amount
   • a prescribed ration
   • an agreed upon amount
  • Something reasonably expected (3Macc 3:14)
   • reasonable expectation (based on calculation and consideration)
   • ability to think and reason
  • Something credited or debited from an account
   • designated amount (for the treasury)
   • earmarked items (for sacrifices)
   • banked amount (for dowry)
   • settlement of an account
 • Cognates: ἁγιολόγος, αἰσχρολόγος, ἄλογος, ἀστρολόγος, δίλογος, εὔλογος, θεολόγος, λόγος, ματαιολόγος, μικρολόγος, μυθολόγος, ὁμόλογος, πρόλογος, σπερμολόγος, φορολόγος, ψευδολόγος
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλόγοςλόγοι
GENλόγουλόγων
DATλόγῳλόγοις
ACCλόγονλόγους
VOCλόγελόγοι
λόγου
λόγους
λόγχαι
λόγχαις
λόγχας
λόγχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spear, lance, spearhead
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλόγχηλόγχαι
GENλόγχηςλογχῶν
DATλόγχῃλόγχαις
ACCλόγχηνλόγχας
VOCλόγχηλόγχαι
λόγχῃ
λόγχην
λογχῶν
λόγῳ
λόγων
λοιδορεῖς
λοιδορεῖσθε
λοιδορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to revile, complain
   • to rail at, insult
   • to abuse
   • to reproach, vilify
  • Middle:
   • to rail at, scoff at
   • to quarrel with one another
 • Cognates: ἀντιλοιδορέω, συλλοιδορέω
 • Forms:
  • λοιδόρησον
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • λοιδοροῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
  • ἐλοιδορεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδορήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδόρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλοιδόρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • λοιδορεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • λοιδορεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • λοιδόρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • λοιδορούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • λοιδορούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • λοιδοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • λοιδορῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
λοιδόρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMλοιδόρησιςλοιδορήσεις
GENλοιδορήσεωςλοιδορήσεων
DATλοιδορήσειλοιδορήσεσι(ν)
ACCλοιδόρησι(ν)λοιδορήσεις
λοιδόρησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λοιδορέω
λοιδορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abuse, railing, reproach, slander, vituperation, insult
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλοιδορίαλοιδορίαι
GENλοιδορίαςλοιδοριῶν
DATλοιδορίᾳλοιδορίαις
ACCλοιδορίανλοιδορίας
VOCλοιδορίαλοιδορίαι
λοιδορίαι
λοιδορίαν
λοιδορίας
λοίδοροι
λοίδορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • given to railing and abusive language
   • railing, abusive
  • Substantival:
   • railer, reviler, a blackguard
 • Forms:
  • λοίδοροι Adj: Nom Plur Masc
λοιδόρου
λοιδορούμενοι
λοιδορούμενος
λοιδοροῦνται
λοιδοροῦντες
λοιδορῶνται
λοιμά
λοιμεύηται
λοιμεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to be harmful, pernicious, dangerous
  • to act harmfully, dangerously
  • to be pestilent, commit injury
 • Forms:
  • λοιμεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
λοίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pest, pestilence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλοίμηλοιμά
GENλοίμηςλοιμῶν
DATλοίμῃλοίμαις
ACCλοίμηνλοίμας
VOCλοίμηλοιμά
λοιμήν
λοιμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pestilential, pestilence
 • Forms:
  • λοιμικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
λοιμικοῦ
λοιμοί
λοιμοί
λοιμοῖς
λοιμόν
λοιμόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λοιμός
λοιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pestilence, plague, pest
  • pernicious, dangerous
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλοιμόςλοιμοί
GENλοιμοῦλοιμῶν
DATλοιμῷλοιμοῖς
ACCλοιμόνλοιμούς
VOCλοιμέλοιμοί
λοιμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • troublesome, dangerous, pernicious
  • pestilential, diseased, pestilent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλοιμόςλοιμήλοιμόν
GENλοιμοῦλοιμῆςλοιμοῦ
DATλοιμῷλοιμῇλοιμῷ
ACCλοιμόνλοιμήνλοιμόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλοιμοίλοιμαίλοιμά
GENλοιμῶνλοιμῶνλοιμῶν
DATλοιμοῖςλοιμαῖςλοιμοῖς
ACCλοιμούςλοιμάςλοιμά
 • Comparatives & Superlatives
 • λοιμοτέρους Adj: Acc Plur Masc Comp
λοιμοτέρους
λοιμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: persistent condition
 • Forms:
  • λοιμότητι Noun: Dat Sing Fem
λοιμότητι
λοιμοῦ
λοιμούς
λοιμῷ
λοιμῶν
λοιπά
λοιπαί
λοιπαῖς
λοιπάς
λοιπή
λοιπήν
λοιπῆς
λοιποί
λοιποῖς
λοιπόν
λοιπός
Singular
 MascFemNeut
NOMλοιπόςλοιπήλοιπόν
GENλοιποῦλοιπῆςλοιποῦ
DATλοιπῷλοιπῇλοιπῷ
ACCλοιπόνλοιπήνλοιπόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλοιποίλοιπαίλοιπά
GENλοιπῶνλοιπῶνλοιπῶν
DATλοιποῖςλοιπαῖςλοιποῖς
ACCλοιπούςλοιπάςλοιπά
λοιποῦ
λοιπούς
λοιπῷ
λοιπῶν
λουομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: λούω
λοῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: λούω
λουσαμένη
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: λούω
λούσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λούσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λούω
λούσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: λούω
λούσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: λούω
λούσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
λούσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
λούσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
λούσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: λούω
λούσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: λούω
λούσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λούω
λούσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: λούω
λούσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: λούω
λουτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: washbasin, washing tub, bathing tub
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλουτήρλουτῆρες
GENλουτῆροςλουτήρων
DATλουτῆριλουτῆρσι(ν)
ACCλουτῆραλουτῆρας
λουτῆρα
λουτῆρας
λουτῆρες
λουτήρων
λουτρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bath, washing, baptism
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλουτρόνλουτρά
GENλουτροῦλουτρῶν
DATλουτρῷλουτροῖς
ACCλουτρόνλουτρά
VOCλουτρόνλουτρά
λουτροῦ
λουτρῷ
λούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wash
   • to drench
  • Middle:
   • to bathe (the whole person)
 • Cognates: ἀπολούω
 • Forms:
 • Present
 • λουομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐλούετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλούου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • λούσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • λούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λούσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • λούσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἔλουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐλουσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐλούσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλούσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔλουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐλούσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • λοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • λουσαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • λούσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • λούσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • λούσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • λούσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • λούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • λούσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • λελουμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • λελουμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • λελουσμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • λελουσμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
λοφιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • narrow protruding strip of land
  • crest (of a hill), ridge
  • mane or bristly ridge on the back of animals, mane of horses, bristly back of boars and hyenas
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλοφιάλοφιαί
GENλοφιᾶς
λοφίας
λοφιῶν
DATλοφιᾷλοφιαῖς
ACCλοφιάνλοφιᾶς
λοφίας
λοφιάν
λοφιᾶς
λοχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lie in wait, ambush
λοχευομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: λοχεύω
λοχεύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λοχεύω
λοχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give birth
  • Middle:
   • to be pregnant
 • Forms:
  • λοχευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • λοχεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
λοχίζω
λόχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ambush
 • Forms:
  • λοχῶν Noun: Gen Plur Masc
λοχῶν