λύε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λύω
λύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: λύω
λυθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: λύω
λυθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λυθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λύω
λυθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: λύω
λυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λυθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λυθρώδει
λυθρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: defiled with gore, defiled with blood, clotted
 • Forms:
  • λυθρώδει Adj: Dat Sing Masc/Neut
λύκοι
λύκον
λύκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wolf
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλύκοςλύκοι
GENλύκουλύκων
DATλύκῳλύκοις
ACCλύκονλύκους
VOCλύκελύκοι
λύκους
λύκων
λυμαίνεται
λυμαίνοιτο
λυμαίνομαι
λυμαινόμενος
λυμαινομένου
λυμαίνονται
λυμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to injure, damage, spoil, ruin, destroy
  • to cause serious harm or damage
  • to cleanse from dirt
  • to treat with indignity, maltreat, mistreat
  • to outrage, vex
 • Forms:
 • Present
 • λυμαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λυμαίνοιτο Verb: Pres Mid/Pass opt 3rd Sing
 • λυμαίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • λυμαινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • λυμαινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • λυμανεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λυμανοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • λυμαίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐλυμαίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Future
 • Aorist
 • ἐλυμήναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλυμήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • λυμήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἐλυμήνω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
λυμᾶναι
λυμανεῖται
λυμάνῃ
λυμανοῦνται
λυμάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurt, tear, ruin
 • Forms:
  • λυμάνῃ Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • λυμᾶναι Verb: Pres Act Infin
λυμεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • corrupter of morals
  • a destroyer, spoiler
λυμήνῃ
λυομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: λύω
λύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λυόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: λύω
λύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: λύω
λύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λύπαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: λύπη
λύπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λύπη
λυπεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖσθαι
λυπεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to grieve, pain, cause grief
   • to bother, annoy, trouble
   • to displease
   • to vex
  • Middle/Passive:
   • to be grieved
   • to be depressed
   • to become sad, sorrowful, distressed, fret, be sorry
 • Cognates: ἐπιλυπέω, συλλυπέω
 • Forms:
 • Present
 • λυπείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • λυπεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λυπεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • λυπεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • λυπεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λυπεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • λυπῆσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • λυποῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • λυποῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • λυποῦσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • λυπουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • λυπούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • λυπούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • λυποῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • λυπῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • λυπουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • λυπουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • λυπῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἐλυπούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐλύπεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐλυπεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλυποῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • λυπηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • λυπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λυπηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • λυπηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • λυπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐλυπήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλυπήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐλυπήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐλυπήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλυπήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐλύπησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐλύπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλυπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐλύπησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λυπηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • λυπηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • λυπηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • λυπηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλύπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λυπηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • λυπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • λυπήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • λελύπηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • λελύπημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • λελύπησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λελύπηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λύπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grief, sorrow, pain, affliction, distress, sadness
  • physical pain
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλύπηλύπαι
GENλύπηςλυπῶν
DATλύπῃλύπαις
ACCλύπηνλύπας
VOCλύπηλύπαι
λυπῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λύπῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λυπέω
λυπηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυπηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθῆναι
λυπηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
λυπήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λύπην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπηρά
λυπηράν
λυπηρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λυπηρός
λυπηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painful, grievous
  • causing grief
  • distressing, distressful
  • sorrowful, sad
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλυπηρόςλυπηράλυπηρόν
GENλυπηροῦλυπηρᾶςλυπηροῦ
DATλυπηρῷλυπηρᾷλυπηρῷ
ACCλυπηρόνλυπηράνλυπηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλυπηροίλυπηραίλυπηρά
GENλυπηρῶν
DATλυπηροῖςλυπηραῖςλυπηροῖς
ACCλυπηρούςλυπηράςλυπηρά
λυπηροῦ
λυπηρῷ
λύπης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυπῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: λυπέω
λυποῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυποῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
λυπουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: λυπέω
λυπούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυπούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λυπέω
λυπουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυπουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυποῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυποῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυπῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • Root: λυπέω
λυπῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: λύπη
λῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: λύω
λύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λύσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λύω
λύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λύω
λύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λύω
λύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύσεις
λύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: λύω
λύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λύω
λύσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: λύω
λύσιν
λύσις
Feminine
 SingularPlural
NOMλύσιςλύσεις
GENλύσεωςλύσεων
DATλύσειλύσεσι(ν)
ACCλύσι(ν)λύσεις
λυσιτελεῖ
λυσιτέλεια
λυσιτέλειαν
λυσιτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to profit someone
  • to be advantageous, be better
  • to be profitable
  • it answers the purpose, i.e., is advantageous
 • Forms:
  • λυσιτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λυσιτελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
λυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • paying what is due
  • useful, advantageous, good
  • preferable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλυσιτελήςλυσιτελές
GENλυσιτελοῦς
DATλυσιτελεῖ
ACCλυσιτελῆλυσιτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMλυσιτελεῖςλυσιτελῆ
GENλυσιτελῶν
DATλυσιτελέσι(ν)
ACCλυσιτελεῖςλυσιτελῆ
λυσιτελήσει
λῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λύω
λύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λυσσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: be raving, be insane
 • Forms:
  • λυσσῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
λυσσῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λυσσάω
λύσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: λύω
λυτός
λύτρα
λύτροις
λύτρον
Neuter
 SingularPlural
NOMλύτρονλύτρα
GENλύτρουλύτρων
DATλύτρῳλύτροις
ACCλύτρονλύτρα
λύτρου
λυτρούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτροῦσθαι
λυτροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to redeem, free by paying a ransom
  • to procure for the release (of someone or something) from bondage
  • to set free, redeem, rescue, deliver
  • to atone for
  • to buy back
 • Cognates: ἀπολυτρόω, ἐκλυτρόω
 • Forms:
 • Present
 • λυτρούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • λυτρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • λυτρουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • λυτρουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • λυτροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λυτροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • λυτρώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • λυτρωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • λυτρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λυτρώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λυτρώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λυτρώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐλυτρώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐλυτρώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐλυτρωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐλυτρώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • λυτρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • λύτρωσαι Verb: Aor Act Infin
 • λυτρωσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • λυτρωσαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • λυτρώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • λυτρωσάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐλυτρώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • λυτρώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • λυτρωθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • λυτρωσάμενον
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
 • ἐλυτρώσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • λελυτρωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • λελυτρωμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • λελυτρωμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • λελύτρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λύτρῳ
λυτρωθείησαν
λυτρωθῇ
λυτρωθήσεσθε
λυτρωθήσεται
λύτρων
λυτρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: latrine, draught-house
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλυτρώνλυτρῶνες
GENλυτρῶνοςλυτρώνων
DATλυτρῶνιλυτρῶσι(ν)
ACCλυτρῶναλυτρῶνας
VOCλυτρώνλυτρῶνες
λυτρῶνας
λύτρωσαι
λυτρωσάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρωσάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρωσαμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρώσασθαι
λυτρωσάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρώσεταί
λυτρώσεως
λυτρώσῃ
λυτρώσηται
λύτρωσιν
λύτρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMλύτρωσιςλυτρώσεις
GENλυτρώσεωςλυτρώσεων
DATλυτρώσειλυτρώσεσι(ν)
ACCλύτρωσι(ν)λυτρώσεις
λυτρώσομαι
λυτρώσονται
λυτρωτά
λυτρωταί
λυτρῶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρωτήν
λυτρωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a deliverer, a redeemer, ransomer
  • someone who obtains release from bondage
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλυτρωτήςλυτρωταί
GENλυτρωτοῦλυτρωτῶν
DATλυτρωτῇλυτρωταῖς
ACCλυτρωτήνλυτρωτάς
VOCλυτρωτάλυτρωταί
λυτρωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: redeemable
λυχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a lampstand
  • candlestick, candelabra
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλυχνίαλυχνίαι
GENλυχνίαςλυχνιῶν
DATλυχνίᾳλυχνίαις
ACCλυχνίανλυχνίας
VOCλυχνίαλυχνίαι
λυχνίᾳ
λυχνίαι
λυχνίαν
λυχνίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λυχνία
λυχνιῶν
λύχνοι, λυχνοὶ
λύχνοις
λύχνον
λύχνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamp, candle, light, a portable lamp
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλύχνοςλύχνοι
GENλύχνουλύχνων
DATλύχνῳλύχνοις
ACCλύχνονλύχνους
VOCλύχνελύχνοι
λύχνου
λύχνους
λύχνῳ
λύχνων
λύω
 • Present
 • λύε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • λύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • λύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • λυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • λύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • λύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • λύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • λύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἔλυε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔλυεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐλύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • λύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • λύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • λυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐλύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔλυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • λυθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • λυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • λυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • λύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • λύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • λύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • λῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • λυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • λῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • λύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • λύσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • λύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • λύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • λελυμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • λελυμένας
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • λελυμέναι
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • λελυμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • λελυμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • λελυμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • λελυμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • λελυμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • λέλυσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λέλυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λύω