λύε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λύω
λύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: λύω
λυθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: λύω
λυθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λυθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λύω
λυθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: λύω
λυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λυθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λυθρώδει
λυθρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: defiled with gore, defiled with blood, clotted
 • Forms:
  • λυθρώδει Adj: Dat Sing Masc
λύκοι
λύκον
λύκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wolf
 • Forms:
  • λύκοι Noun: Nom Plur Masc
  • λύκον Noun: Acc Sing Masc
  • λύκους Noun: Acc Plur Masc
  • λύκων Noun: Gen Plur Masc
λύκους
λύκων
λυμαίνεται
λυμαίνοιτο
λυμαίνομαι
λυμαινόμενος
λυμαινομένου
λυμαίνονται
λυμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to injure, damage, spoil, ruin, destroy
  • to cause serious harm or damage
  • to cleanse from dirt
  • to treat with indignity, maltreat, mistreat
  • to outrage, vex
 • Forms:
  • ἐλυμαίνετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐλυμήναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐλυμήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐλυμήνω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • λυμαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λυμαίνοιτο Verb: Pres Mid/Pass opt 3rd Sing
  • λυμαίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • λυμαινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • λυμαινομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • λυμανεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λυμανοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • λυμήνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • λυμαίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
λυμᾶναι
λυμανεῖται
λυμάνῃ
λυμανοῦνται
λυμάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurt, tear, ruin
 • Forms:
  • λυμάνῃ Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • λυμᾶναι Verb: Pres Act Infin
λυμεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • corrupter of morals
  • a destroyer, spoiler
λυμήνῃ
λυομένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: λύω
λύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λυόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: λύω
λύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: λύω
λύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λύπαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: λύπη
λύπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λύπη
λυπεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖσθαι
λυπεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to grieve, pain, cause grief
   • to bother, annoy, trouble
   • to displease
   • to vex
  • Middle/Passive:
   • to be grieved
   • to be depressed
   • to become sad, sorrowful, distressed, fret, be sorry
 • Cognates: ἐπιλυπέω, συλλυπέω
 • Forms:
  • ἐλυπούμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐλύπεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐλυπεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐλυπήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλυπήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐλυπήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐλυπήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλυπήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐλύπησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλύπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλυπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐλύπησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλύπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλυποῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • λελύπηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • λελύπημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • λελύπησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • λελύπηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • λυπείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • λυπεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λυπεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • λυπεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • λυπεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • λυπεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • λυπῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • λυπηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • λυπηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • λυπηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • λυπηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • λυπηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • λυπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • λυπηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • λυπηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • λυπηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • λυπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λυπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • λυπῆσθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
  • λυπήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • λυποῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • λυποῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • λυπουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • λυπούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • λυπούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • λυποῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • λυπῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • λυπουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • λυπουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • λυποῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
λύπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grief, sorrow, pain, affliction, distress, sadness
  • physical pain
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλύπηλύπαι
GENλύπηςλυπῶν
DATλύπῃλύπαις
ACCλύπηνλύπας
VOCλύπηλύπαι
λυπῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λύπῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λυπέω
λυπηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυπηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθῆναι
λυπηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυπηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
λυπήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λύπην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπηρά
λυπηράν
λυπηρόν
λυπηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painful, grievous
  • causing grief
  • distressing, distessful
  • sorrowful, sad
 • Forms:
  • λυπηρά Adj: Nom Sing Fem
  • λυπηράν Adj: Acc Sing Fem
  • λυπηρόν
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • λυπηροῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • λυπηρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
λυπηροῦ
λυπηρῳ
λύπης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: λύπη
λυπήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λυπήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυπῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
 • Root: λυπέω
λυπήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: λυπέω
λυποῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λυποῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
λυπουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: λυπέω
λυπούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυπούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λυπέω
λυπουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυπουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυποῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λυπέω
λυποῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λυπέω
λυπῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: λυπέω
λυπῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: λύπη
λῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: λύω
λύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λύω
λύσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λύω
λύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λύω
λύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λύω
λύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λύσεις
λύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: λύω
λύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λύω
λύσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: λύω
λύσιν
λύσις
λυσιτελεῖ
λυσιτέλεια
λυσιτέλειαν
λυσιτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to profit someone
  • to be advantageous, be better
  • to be profitable
  • it answers the purpose, i.e., is advantageous
 • Forms:
  • λυσιτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λυσιτελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
λυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • paying what is due
  • useful, advantageous, good
  • preferable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλυσιτελήςλυσιτελές
GENλυσιτελοῦς
DATλυσιτελεῖ
ACCλυσιτελῆλυσιτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMλυσιτελεῖςλυσιτελῆ
GENλυσιτελῶν
DATλυσιτελέσι(ν)
ACCλυσιτελεῖςλυσιτελῆ
λυσιτελήσει
λῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λύω
λύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
λυσσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: be raving, be insane
 • Forms:
  • λυσσῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
λυσσῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λυσσάω
λύσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: λύω
λυτός
λύτρα
λύτροις
λύτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ransom, price of release, payment
  • ransom payment
 • Cognates: ἀντίλυτρον, λύτρον
 • Forms:
  • λύτρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • λύτροις Noun: Dat Plur Neut
  • λύτρου Noun: Gen Sing Neut
  • λύτρῳ Noun: Dat Sing Neut
  • λύτρων Noun: Gen Plur Neut
λύτρου
λυτρούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτροῦσθαι
λυτροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to redeem, free by paying a ransom
  • to procure for the release (of someone or something) from bondage
  • to set free, redeem, rescue, deliver
  • to atone for
  • to buy back
 • Cognates: ἀπολυτρόω, ἐκλυτρόω
 • Forms:
  • ἐλυτρώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐλυτρώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐλυτρωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐλυτρώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐλυτρώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐλυτρώσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • λελυτρωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • λελυτρωμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • λελυτρωμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • λελύτρωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • λυτρώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • λυτρούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • λυτρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • λυτρουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • λυτρουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • λυτροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • λυτροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λυτρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • λυτρωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • λυτρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • λύτρωσαι Verb: Aor Act Infin
  • λυτρωσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • λυτρωσαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • λυτρώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • λυτρωσάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • λυτρώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • λυτρώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • λυτρώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • λυτρώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • λυτρωθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • λυτρωσάμενον
   • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Aor Mid part Acc Sing Masc
λύτρῳ
λυτρωθείησαν
λυτρωθῇ
λυτρωθήσεσθε
λυτρωθήσεται
λύτρων
λυτρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: latrine, draught-house
 • Forms:
  • λυτρῶνας Noun: Acc Sing Masc
  • λυτρῶνος Noun: Gen Sing Masc
λυτρῶνας
λύτρωσαι
λυτρωσάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Mid part Acc Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρωσάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρωσαμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λυτρώσασθαι
λυτρωσάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρώσεταί
λυτρώσεως
λυτρώσῃ
λυτρώσηται
λύτρωσιν
λύτρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMλύτρωσιςλυτρώσεις
GENλυτρώσεωςλυτρώσεων
DATλυτρώσειλυτρώσεσι(ν)
ACCλύτρωσι(ν)λυτρώσεις
λυτρώσομαι
λυτρώσονται
λυτρωτά
λυτρωταί
λυτρῶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λυτρωτήν
λυτρωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a deliverer, a redeemer, ransomer
  • someone who obtains release from bondage
 • Forms:
  • λυτρωτά Noun: Voc Sing Masc
  • λυτρωταί Noun: Nom Plur Masc
  • λυτρωτήν Noun: Acc Sing Masc
λυτρωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: redeemable
λυχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a lampstand
  • candlestick, candelabra
 • Forms:
  • λυχνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • λυχνίαι Noun: Nom Plur Fem
  • λυχνίαν Noun: Acc Sing Fem
  • λυχνίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • λυχνιῶν Noun: Gen Plur Fem
λυχνίᾳ
λυχνίαι
λυχνίαν
λυχνίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λυχνία
λυχνιῶν
λύχνοι, λυχνοὶ
λύχνοις
λύχνον
λύχνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamp, candle, light, a portable lamp
 • Forms:
  • λύχνοι Noun: Nom Plur Masc
  • λύχνοις Noun: Dat Plur Masc
  • λύχνον Noun: Acc Sing Fem
  • λύχνου Noun: Gen Sing Masc
  • λύχνους Noun: Gen Sing Neut
  • λύχνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • λύχνων Noun: Gen Plur Masc
λύχνου
λύχνους
λύχνῳ
λύχνων
λύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to loose, untie, undo
  • to break (up)
  • to remove the grip of
  • to set free, release
  • to destroy, bring to an end, abolish, do away with
 • Cognates: λύω, ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • λελυμένου Verb: Perf Mid Part Gen Sing Masc/Neut
  • λελυμένας
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • λελυμέναι
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἔλυε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔλυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐλύετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐλύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔλυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λελυμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • λελυμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • λελυμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • λελυμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • λελυμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • λέλυσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • λέλυται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • λύε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • λύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • λυθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • λυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • λυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • λυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • λυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • λυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • λυομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Neut
  • λύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • λυόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • λύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • λύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • λῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • λύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • λύσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • λύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • λύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • λύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • λύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • λύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • λῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • λύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • λύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • λύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • λύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
λύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λύω