νωθροί
νωθροῖς
νωθροκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • slow of heart, slow of mind, stupid, unintelligent
  • slow to catch on
νωθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dull, slothful, sluggish, lazy, stupid
 • Forms:
  • νωθροί Adj: Nom Plur Masc
  • νωθροῖς Adj: Dat Plur Masc
νωθρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sluggishness, lax, halting
 • Forms:
  • νωθρότητα Noun: Acc Sing Fem
νωθρότητα
νωκήδ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: sheep-master, owner of sheep
 • Concord: 2Kings 3:4
νῶτα
νωτίζω
νῶτοι
νώτοις
νῶτον
νῶτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the back, backside
  • the other side
  • the outer part of a spoked wheel. As an illustration, spread out your hand (χείρ) to see that your palm represents the hub and your fingers the spokes; the νῶτοι are the things (i.e., rims) on the other end of the hub. (1Kings 7:33)
  • flank (of a tabernacle)
  • flat and wide surface (of a horizontally lying object like the surface of a lake)
 • Forms:
  • νῶτα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • νῶτοι Noun: Nom Plur Masc
  • νώτοις Noun: Dat Plur Neut
  • νῶτον Noun: Acc Sing Masc
  • νώτου Noun: Gen Sing Neut
νώτου
νωτοφόρος
νωτοφόρων