νή
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • a particle of attestation (accompanied by the object invoked or appealed to in confirmation)
  • a particle of strong affirmation e.g., νὴ τὴν ὑγιείαν Φαραώ = by the health of Pharaoh (Gen 42:15,16)
  • I protest by
  • as sure as
νήθει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: νήθω
νήθειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: νήθω
νήθουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: νήθω
νήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spin (i.e., draw out wool etc. to convert it into threads or yarn for weaving)
 • Cognates: διανήθω
 • Forms:
  • ἔνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • νενησμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • νενησμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • νενησμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • νήθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • νήθειν Verb: Pres Act Infin
  • νήθουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
νηί
νηκτά
νηκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • swimming, floating
  • ability to swim
 • Forms:
  • νηκτά Adj: Nom Plur Neut
νηός
νήπια
νηπιάζετε
νηπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a child; to act as a babe, i.e., (figuratively) innocently
 • Forms:
  • νηπιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
νήπιοι
νηπίοις
νηπιοκτόνος
νηπιοκτόνου
νήπιον
νήπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • infantile, childish
   • Figurative: mentally undeveloped
   • Figurative: morally innocent, morally undeveloped
  • Substantive:
   • baby, infant, child, minor
   • Figurative: simple-minded person
   • Figurative: a new Christian, immature Christian
 • Forms:
  • νήπια Adj: Nom Plur Neut
  • νήπιοι Adj: Nom Plur Masc
  • νηπίοις Adj: Dat Plur Masc
  • νήπιον Adj: Nom Plur Neut
  • νηπίου Adj: Gen Sing Masc
  • νηπίους Adj: Acc Plur Masc
  • νηπίων Adj: Gen Plur Masc
νηπιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: infancy, innocence, child-likeness, childhood, childishness
 • Forms:
  • νηπιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • νηπιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • νηπιότητος Noun: Gen Sing Fem
νηπιότητα
νηπιότητι
νηπιότητος
νηπίου
νηπίους
νηπίων
νησίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: island, small island, an islet
νῆσοι
νήσοις
νῆσον
νῆσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • island, isle
  • an inhabitant of an island
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνῆσοςνῆσοι
GENνήσουνήσων
DATνήσῳνήσοις
ACCνῆσοννήσους
VOCνῆσενῆσοι
νήσου
νήσους
νηστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fast, fasting
  • abstinence (from lack of food, or voluntary and religious)
  • esp., the fast of the Day of Atonement
 • Forms:
  • νηστείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • νηστείαις Noun: Dat Plur Fem
  • νηστείαν Noun: Acc Sing Fem
  • νηστείας Noun: Gen Sing Fem
  • νηστειῶν Noun: Gen Plur Fem
  • νηστεῖαι Noun: Nom Plur Fem
νηστείᾳ
νηστεῖαι
νηστείαις
νηστείαν
νηστείας
νήστεις
νηστειῶν
νηστεύειν
νηστεύεις
νηστεύετε
νηστεύητε
νηστεύομεν
νηστεύοντες
νηστεύοντος
νηστευόντων
νηστεύουσι
νηστεύουσιν
νηστεῦσαι
νηστεύσαντες
νηστεύσαντος
νηστεύσας
νηστευσασῶν
νηστεύσατε
νηστεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: νηστεύω
νηστεύσητε
νήστευσον
νηστεύσουσιν
νηστεύσωσιν
νηστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fast, abstain from food (religiously)
 • Cognates: προνηστεύω
 • Forms:
  • νήστευσον Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • νηστεύσῃ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • νηστεύσαντος Verb: Aor Act pat Gen Sing Masc/Neut
  • νηστεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • νηστεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐνήστευε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήστευες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐνήστευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνήστευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐνηστεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐνήστευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνήστευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νενηστεύκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • νηστεύειν Verb: Pres Act Infin
  • νηστεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • νηστεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • νηστεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • νηστεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • νηστευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • νηστεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • νηστεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • νηστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • νηστεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • νηστεύσας Verb: Aor Act Part Nom sing, Masc
  • νηστευσασῶν Verb: Aor Act Part Gen Plur Fem
  • νηστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • νηστεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • νηστεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • νηστεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νηστεύων Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
νηστεύων
νήστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who is fasting
νῆστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Nom/Fem
 • Meaning: fasting; not eating, i.e., abstinent from food (religiously)
 • Note: Also acts as an adjective
 • Forms:
  • νήστεις Adj: Acc Plur Masc
νηστόν
νηστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spun (e.g., τὸ κόκκινον τὸ νηστὸν = spun scarlet thread, Exod 31:4)
 • Forms:
  • νηστόν Adj: Acc Sing Neut
νήσῳ
νήσων
νηφάλεον
νηφαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sober, i.e., (figuratively) circumspect
 • Forms:
  • νηφάλεον Adj: Acc Sing Masc
  • νηφαλέους Adj: Acc Plur Masc
νηφαλέους
νηφάλιον
νηφάλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sober, temperate, self-controlled
 • Forms:
  • νηφάλιον Adj: Acc Sing Masc
  • νηφαλίους Adj: Acc Plur Masc
νηφαλίους
νῆφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νήφω
νήφοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: νήφω
νήφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sober, abstain from wine, keep sober
  • to be well-balanced, self-controlled
  • to watch, be discreet
 • Cognates: ἀνανήφω, ἐκνήφω, νήφω
 • Forms:
  • νήψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • νῆφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • νήφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • νήφωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • νήψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
νήφωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: νήφω
νήχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νήχω
νήχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to swim
 • Forms:
  • νήχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
νήψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νήφω
νῆψις
νήψωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: νήφω
νηῶν