ξύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ξύω
ξύλα
ξυλάρια
ξυλάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small piece of wood, a twig, stick
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMξυλάριονξυλάρια
GENξυλαρίουξυλαρίων
DATξυλαρίῳξυλαρίοις
ACCξυλάριονξυλάρια
ξυλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: obtaining wood, chopping and carrying wood, bringing wood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξυλείαξυλεῖαι
GENξυλείαςξυλειῶν
DATξυλείᾳξυλείαις
ACCξυλείανξυλείας
VOCξυλείαξυλεῖαι
ξυλείαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ξυλεία
ξυλείας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ξυλεία
ξύλινα
ξυλίνας
ξυλίνη
ξυλίνην
ξύλινοι
ξυλίνοις
ξύλινον
ξύλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • wooden, of wood
  • Substantival:
   • tree, lumber
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξύλινοςξυλίνηξύλινον
GENξυλίνουξυλίνηςξυλίνου
DATξυλίνῳξυλίνῃξυλίνῳ
ACCξύλινονξυλίνηνξύλινον
VOCξύλινεξυλίνηξύλινε
Plural
 MascFemNeut
NOMξύλινοιξύλιναιξύλινα
GENξυλίνωνξυλίνωνξυλίνων
DATξυλίνοιςξυλίναιςξυλίνοις
ACCξυλίνουςξυλίναςξύλινα
VOCξύλινοιξύλιναιξύλινα
ξυλίνου
ξυλίνους
ξυλίνῳ
ξυλίνων
ξύλοις
ξυλοκόποι
ξυλοκόπος
Masculine
 SingularPlural
NOMξυλοκόποςξυλοκόποι
GENξυλοκόπουξυλοκόπων
DATξυλοκόπῳξυλοκόποις
ACCξυλοκόπονξυλοκόπους
VOCξυλοκόπεξυλοκόποι
ξυλοκόπου
ξυλοκόπους
ξύλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cut wood, timber, firewood, log
  • stocks, pole, gallows, yoke, stocks (i.e., objects made of wood)
  • tree (not cut down)
  • Collectively: forest
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMξύλονξύλα
GENξύλουξύλων
DATξύλῳξύλοις
ACCξύλονξύλα
ξύλου
ξυλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make of wood, panel with wood
 • Forms:
  • ἐξυλωμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐξύλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξύλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ξυλῶσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ξυλοφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wood-carrying; wood-offering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξυλοφορίαξυλοφορίαι
GENξυλοφορίαςξυλοφοριῶν
DATξυλοφορίᾳξυλοφορίαις
ACCξυλοφορίανξυλοφορίας
VOCξυλοφορίαξυλοφορίαι
ξυλοφορίας
ξυλοφόρος
ξυλοφόρων
ξύλῳ
ξύλων
ξυλῶσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ξυλόω
ξυνίημι
ξυνωρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chariot with two horses
 • Forms:
  • ξυνωρίδος Noun: Gen Sing Fem
ξυνωρίδος
ξυρᾶσθαι
ξυράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shave (the hair on any part of the head or body)
  • Middle:
   • to shave oneself
   • to have someone else shave
 • Forms:
 • Present
 • ξυρᾶσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • Imperfect
 • Future
 • ξυρηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ξυρήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ξυρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ξυρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ξυρηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ξυρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ξυρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐξυρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξύρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξυρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξύρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ξυρήσωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
 • ξύρησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ξυρήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ξυρήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ξυρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • ἐξυρημένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐξυρημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐξυρημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
ξυρηθῆναι
ξυρηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξύρησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσασθαι
ξυρήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ξύρησιν
ξύρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shaving (as act of mourning)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξύρησιςξυρήσεις
GENξυρήεωςξυρήσεων
DATξυρήσειξυρήσεσι(ν)
ACCξύρησινξυρήσεις
ξυρηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρήσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: ξυράω
ξυρήσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ξυρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a razor
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMξυρόνξυρά
GENξυροῦξυρῶν
DATξυρῷξυροῖς
ACCξυρόνξυρά
VOCξυρόνξυρά
ξυρῷ
ξύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a polisher
ξυστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: scraped, polished, shaped, smoothed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξυστόςξυστήξυστόν
GENξυστοῦξυστῆςξυστοῦ
DATξυστῷξυστῇξυστῷ
ACCξυστόνξυστήνξυστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMξυστοίξυσταίξυστά
GENξυστῶνξυστῶνξυστῶν
DATξυστοῖςξυσταῖςξυστοῖς
ACCξυστούςξυστάςξυστά
ξυστοῦ
ξυστούς
ξυστῶν
ξύω
ξύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ξύω