ψυγήσεται
 • Parse: Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ψύχω
ψυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chilliness, dampness, drying-place, refreshment
 • Forms:
  • ψυγμούς Noun: Acc Plur Masc
ψυγμούς
ψυκτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine cooler
 • Forms:
  • ψυκτῆρες Noun: Nom Plur Masc
ψυκτῆρες
ψύλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: flea, sea-flea
 • Forms:
  • ψύλλου Noun: Gen Sing Masc
ψύλλου
ψύξεως
ψῦξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cold, chill
 • Forms:
  • ψύξεως Noun: Gen Sing Fem
ψύξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψύχω
ψυχαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead a soul astray, attract, beguile (someone)
 • Forms:
  • ψυχαγωγῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
ψυχαγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: amusement, delight, a winning of souls, persuasion
 • Forms:
  • ψυχαγωγίαν Noun: Acc Sing Fem
ψυχαγωγίαν
ψυχαγωγῶν
ψυχαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχαῖσι
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψύχει
ψυχή 
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning: soul, life, creature, being
 • Forms:
  • ψυχαί Noun: Nom Plur Fem
  • ψυχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ψυχαῖσι Noun: Dat Plur Fem
  • ψυχάς Noun: Acc Plur Fem
  • ψυχῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ψυχήν Noun: Acc Sing Fem
  • ψυχῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ψυχῶν Noun: Gen Plur Fem
ψυχῇ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχικαί
ψυχική
ψυχικοί
ψυχικόν
ψυχικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: natural, sensual, sensitive, sentient
 • Forms:
  • ψυχική Adj: Nom Sing Fem
  • ψυχικοί Adj: Nom Plur Masc
  • ψυχικόν Adj: Nom Sing Neut
  • ψυχικαί Adj: Nom Plur Fem
ψυχικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of the soul, heartily
ψῦχος
ψυχοτροφεῖται
ψυχοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sustain the soul
 • Forms:
  • ψυχοτροφεῖται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
ψυχοτρόφον
ψυχοτρόφος
ψυχουλκέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be at the last gasp, draw the last breath, breathe the last breath
 • Forms:
  • ψυχουλκούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ψυχουλκούμενοι
ψύχους
ψυχρόν
ψυχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chilly, cold
 • Forms:
  • ψυχρόν Adj: Nom Sing Neut
  • ψυχροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ψυχρῷ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ψυχροῦ
ψυχρῷ
ψύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blow, breathe, extinguish (a flame)
  • to make cold, make cool
  • to dry, make dry
 • Cognates: ἀναψύχω, ἀποψύχω, ἐκψύχω, καταψύχω, περιψύχω, ψύχω
 • Forms:
  • ἔψυξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔψυξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔψυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ψυγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ψύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ψυχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ψυχή