ψωμιεῖ
ψωμιεῖς
ψώμιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ψωμίζω
ψωμίζω
 • Meaning:
  • to feed (someone) with tidbits
  • to provide food
  • to serve (someone) with food
  • to give property away bit by bit
  • to dole (something) out
  • to divide in small pieces, fritter away
 • Forms:
Present
 • ψώμιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἐψώμιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ψωμίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ψωμιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ψωμιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ψωμιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ψωμιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐψώμισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐψώμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐψώμισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐψώμισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ψώμισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ψωμίσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ψωμισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ψωμίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
ψωμίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a crumb, a morsel, a chunk (of bread)
  • a mouthful (of food)
  • a sop (i.e., a piece of solid food like bread that is soaked in liquid like gravy or soup)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψωμίονψωμία
GENψωμίουψωμίων
DATψωμίῳψωμίοις
ACCψωμίονψωμία
ψωμιοῦσι(ν)
ψωμίσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ψωμίζω
ψωμισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ψωμίζω
ψώμισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ψωμίζω
ψωμίσουσι(ν)
ψωμίσω
ψωμιῶ
ψωμόν
ψωμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: morsel, bit, gobbet, small portions of food
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψωμόςψωμοί
GENψωμοῦψωμῶν
DATψωμῷψωμοῖς
ACCψωμόνψωμούς
VOCψωμέψωμοί
ψωμοῦ
ψωμούς
ψωμῷ
ψώρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stinging
  • the itch, scurvy, scab, mange
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψώραψῶραι
GENψώραςψωρῶν
DATψώρᾳψώραις
ACCψώρανψώρας
ψώρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ψώρα
ψωραγριάω
 • Meaning: to have malignant itch, have acute itching, suffer from mange
 • Forms:
  • ψωραγριῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
ψωραγριῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ψωραγριάω
ψώραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ψώρα
ψωριάω
 • Meaning: to have a rough surface (of stones)
 • Forms:
  • ἐψωριακότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • ἐψωριακότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ψώχοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ψώχω
ψώχω
 • Meaning: to rub (e.g., to thresh)
 • Forms:
  • ψώχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc