ψάλατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ψάλῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ψαλίδα
ψαλίδας
ψαλίδες
ψαλίδος
ψαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rounded mouldings between the capital and the column (Ex. 27:10,11)
  • rings for the staves of the altar of incense (Ex. 30:4)
  • a pair of scissors
 • Forms:
  • ψαλίδος Noun: Gen Sing Fem
  • ψαλίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ψαλίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ψαλίδες Noun: Nom Plur Fem
ψάλλε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ψάλλω
ψάλλειν
ψαλλέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ψάλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ψάλλω
ψάλλοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ψάλλω
ψάλλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ψάλλω
ψαλλόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ψάλλω
ψαλλούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ψάλλω
ψάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to touch sharply, pluck (strings of a harp), pull, twitch, twang, make melody, sing (psalms)
 • Cognates: ἐπιψάλλω
 • Forms:
  • ἔψαλλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔψαλλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ψάλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ψαλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ψαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ψάλῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ψάλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ψάλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ψαλλέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ψάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ψάλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ψάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ψαλλόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ψαλλούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ψάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ψάλλωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ψαλοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ψαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ψάλλων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ψάλλω
ψάλλωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλμοί
ψαλμοῖς
ψαλμοῖσι
ψαλμόν
ψαλμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • plucking, twanging (with fingers of the strings of a musical instrument) (to make music)
  • a music score, psalm
  • song of praise, psalm
 • Forms:
  • ψαλμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ψαλμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ψαλμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ψαλμοῖσι Noun: Dat Plur Masc
  • ψαλμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ψαλμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ψαλμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ψαλμῶν Noun: Gen Plur Masc
ψαλμοῦ
ψαλμούς
ψαλμῷ
ψαλμῶν
ψαλοῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλτά
ψάλται
ψαλτήρια
ψαλτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: psaltery, stringed musical instrument, lyre, harp
 • Forms:
  • ψαλτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ψαλτηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ψαλτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ψαλτηρίων Noun: Gen Plur Neut
ψαλτηρίου
ψαλτηρίῳ
ψαλτηρίων
ψάλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harper, instrumentalist
 • Forms:
  • ψάλται Noun: Nom Plur Masc
ψαλτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sung to the harp, sung of
 • Forms:
  • ψαλτά Adj: Nom Plur Neut
ψαλτῳδεῖν
ψαλτῳδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing to the harp
 • Cognates: μελῳδέω, ὑμνῳδέω
 • Forms:
  • ψαλτῳδεῖν Verb: Pres Act Infin
ψαλτῳδοί
ψαλτῳδοῖς
ψαλτῳδός
ψαλτῳδούς
ψάλω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ψάλλω
ψαλῶ 
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ψάλλω
ψαμάθοιο
ψαμάθοις
ψάμαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sand
 • Forms:
  • ψαμάθοιο Noun: Gen Sing Fem
  • ψαμάθοις Noun: Dat Plur Fem
ψάμμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sand
 • Forms:
  • ψάμμου Noun: Gen Sing Masc
ψάμμου
ψαμμωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of plaster, of stucco
ψαροί
ψαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grey, gray, dapple-grey (of horses)
 • Forms:
  • ψαροί Adj: Nom Plur Masc
ψαύσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ψαύω
ψαύσειεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ψαύω
ψαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to touch
 • Cognates: ἐπιψαύω, προσψαύω, ψαύω
 • Forms:
  • ψαύσai
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • ψαύσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing