ψεκάδες
ψεκάδων
ψεκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • any small piece broken off
  • a grain, morsel, bit
  • drop (of rain)
 • Forms:
  • ψεκάδες Noun: Nom Plur Fem
  • ψεκάδων Noun: Gen Plur Fem
ψέλια
ψέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bracelet, armlet, clasp
 • Forms:
  • ψέλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ψελίῳ Noun: Dat Sing Neut
ψελίῳ
ψελλίζουσαι
ψελλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to falter in speech, speak inarticulately, stammer
 • Forms:
  • ψελλίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ψευδαδέλφοις
ψευδάδελφος
ψευδαδέλφους
ψευδαδέλφων
ψευδαπόστολοι
ψευδαπόστολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a false preacher, a spurious apostle, false teacher
 • Forms:
  • ψευδαπόστολοι Noun: Nom Plur Masc
ψεύδεα
ψεύδει
ψευδεῖς
ψευδές
ψεύδεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ψεύδω
ψεύδεσθε
ψεύδεσι 
ψευδέσι
ψεύδεσιν
ψευδέσιν
ψεύδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψευδῆ 
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ψευδής
ψεύδῃ 
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύδη
ψευδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: lying, false, untrue, liar
 • Forms:
  • ψευδεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • ψευδές Adj: Acc Sing Neut
  • ψεύδεσι Adj: Dat Plur Masc
  • ψευδέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • ψευδῆ Adj: Acc Plur Neut
  • ψευδῶν Adj: Gen Plur Neut
ψευδόγραφος
ψευδογραφῶν
ψευδοδιδασκαλία
ψευδοδιδασκαλίας
ψευδοδιδάσκαλοι
ψευδοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false teacher
 • Forms:
  • ψευδοδιδάσκαλοι Noun: Nom Plur Masc
ψευδοθύρια
ψευδοθυρίδων
ψευδοθύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: false door, secret door
 • Forms:
  • ψευδοθύρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ψευδοθυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret door
 • Forms:
  • ψευδοθυρίδων Noun: Dat Plur Fem
ψευδολογέω
ψευδολογήσουσι
ψευδολόγος
ψευδολόγων
ψεύδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to speak a falsehood
   • to falsify
   • to lie
   • to disappoint
  • Passive:
   • to be deceived
 • Cognates: διαψεύδομαι
 • Forms:
  • ἔψευσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • ἐψεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐψεύσω Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ψεύδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ψευδόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ψευδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ψευδόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st. Plur
  • ψεύδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ψεύσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • ψεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ψεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ψευδομάρτυρας
ψευδομάρτυρες
ψευδομαρτυρέω
ψευδομαρτυρήσαντας
ψευδομαρτυρήσεις
ψευδομαρτυρήσῃς
ψευδομαρτυρία
ψευδομαρτυρίαι
ψευδομαρτυρίαν
ψευδομαρτυρίας
ψευδομαρτύρων
ψευδομάρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a false witness
 • Forms:
  • ψευδομάρτυρας Noun: Acc Plur Masc
  • ψευδομάρτυρες Noun: Nom Plur Masc
  • ψευδομαρτύρων Noun: Gen Plur Masc
ψευδόμεθα
ψευδομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ψεύδω
ψευδόμενοι
ψευδόμενος
ψεύδονται
ψευδόπατρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: false fatherland
ψευδοπροφῆται
ψευδοπροφήταις
ψευδοπροφήτας
ψευδοπροφήτην
ψευδοπροφήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: false prophet
 • Cognates: προφήτης, ψευδοπροφήτης
 • Forms:
  • ψευδοπροφῆται Noun: Nom Plur Masc
  • ψευδοπροφήταις Noun: Dat Plur Masc
  • ψευδοπροφήτας Noun: Acc Plur Masc
  • ψευδοπροφήτην Noun: Acc Sing Masc
  • ψευδοπροφήτου Noun: Gen Sing Masc
  • ψευδοπροφητῶν Noun: Gen Plur Masc
ψευδοπροφήτου
ψευδοπροφητῶν
ψεύδορκον
ψεύδορκος
ψεῦδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a falsehood, lie, lying
 • Forms:
  • ψεύδεα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ψεύδει Noun: Dat Sing Neut
  • ψεύδους Noun: Gen Sing Neut
ψεύδους 
ψευδοῦς
ψευδόχριστοι
ψευδόχριστος
ψεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cheat by lies, beguile
  • to falsify, create falsehood, speak falsely
 • Cognates: καταψεύδω, ψεύδω
 • Forms:
  • ἐψευσάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐψευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐψεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ψεύδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ψεύδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ψεύδῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ψευδομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ψεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ψεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ψεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ψεύσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • ψεύσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ψευσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ψεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
ψευδῶν
ψευδώνυμος
ψευδωνύμου
ψευδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: falsely, lyingly, untruly
ψεύσασθαι
ψεύσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ψεύδω
ψεύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψεύσησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • Root: ψεύδω
ψεύσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
 • Root: ψεύδω
ψευσθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ψεύδω
ψεῦσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a falsehood, fabrication, lie
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMψεῦσμαψεύσματα
  GENψεύσματοςψευσμάτων
  DATψεύσματιψεύσμασι(ν)
  ACCψεῦσμαψεύσματα
ψεύσματι
ψεύσματος
ψεύσομαι
ψεύσονται
ψεῦσται
ψεύσταις
ψεύστην
ψεύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: liar
 • Forms:
  • ψεῦσται Noun: Nom Plur Masc
  • ψεύσταις Noun: Dat Plur Masc
  • ψεύστην Noun: Acc Sing Masc
ψεύσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ψεύδω