ῥόα, ῥοά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pomegranate-tree, pomegranate fruit
  • stream, current
 • Forms:
  • ῥόᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ῥόαι, ῥοαί Noun: Nom Plur Fem
  • ῥόαν Noun: Acc Sing Fem
  • ῥόας Noun: Acc Plur Fem
  • ῥοῶν Noun: Gen Plur Fem
ῥόᾳ
ῥόαι
ῥοαί
ῥόακος
ῥόαν, ῥοάν
ῥόαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: water conduit, drain, stream
 • Note: also spelled ῥύαξ
 • Forms:
  • ῥόακος Noun: Gen Sing Fem
ῥόας, ῥοᾶς
ῥόδα
ῥόδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a rose
 • Forms:
  • ῥόδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ῥόδου Noun: Gen Sing Neut
  • ῥόδων Noun: Gen Plur Neut
ῥόδου
ῥοδοφόρον
ῥοδοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bearing roses
  • "Rose-bearing" (nickname of Ptolemais)
 • Forms:
  • ῥοδοφόρον Adj: Acc Sing Fem
ῥόδων
ῥοιζέω
 • Meaning:
  • to whistle
  • to babble
  • to gurgle
 • Forms:
  • ῥοιζοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ῥοιζηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with a great noise
ῥοῖζος, ῥοίζος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: whistling, whishing, with a rush, rushing sound
ῥοίζου
ῥοιζοῦντος
ῥοίζῳ
ῥοΐσκοι
ῥοίσκοις, ῥοΐσκοις
ῥοίσκον, ῥοΐσκον
ῥοΐσκος, ῥοίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • small pomegranate
  • an ornamental knob that looks like a pomegranate
  • rivulet, brook
ῥοίσκους, ῥοΐσκους
ῥοίσκων, ῥοΐσκων
ῥομβόω
 • Meaning: to shape in the form of a rhombus
ῥόμβων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to shape in the form of a rhombus
 • Root: ῥομβόω
ῥομβωτήν
ῥομβωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rhomboid shapeed
ῥομφαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sabre, sword
 • Forms:
ῥομφαίᾳ
ῥομφαῖαι
ῥομφαίαν
ῥομφαίας
ῥομφαιῶν
ῥόον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: streeam
 • Root: ῥόος
ῥόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stream
 • Forms:
  • ῥόον Noun: Acc Sing Masc
ῥοπάλοις
ῥόπαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: club, cudgel
ῥοπάλου
ῥοπάλῳ
ῥοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decisive moment, critical moment
  • inclination downwards, fall
  • downward movement
  • the sinking of the scale
  • small additional weight
 • Forms:
ῥοπῇ
ῥοπήν
ῥοποπῶλαι
ῥοποπώλης
ῥοσάγουσι, ῥοσάγουσιν
ῥοσάγω
 • Meaning: to offer
 • Forms:
  • ῥοσάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ῥοῦν
ῥοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • course (of water), path (of water)
  • flow of water
  • current, stream
 • Forms:
  • ῥοῦν Noun: Acc Sing Masc
ῥοῶν
ῥοών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pomegranate orchard
 • Forms:
ῥοῶνος