περιήγαγε, περιήγαγεν
περιήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιάγω
περιῆγε, περιῆγεν
περιῄει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be, go around
 • Root: εἶμι
περιῄειν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περίημι
περιῄεσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἶμι
περιήλαυνεν
περιῆλθον
περιήλθοσαν
περίημι
 • Meaning: to go around, go about
 • Forms:
  • περιῄειν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιῄειν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
περιηργυρωμένα
περιηργυρωμέναι
περιηργυρωμένοι
περιηργύρωσε, περιηργύρωσεν
περιῃρεῖτο
περιήστραψε, περιήστραψεν
περιῆφθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to tie, fasten
 • Root: περιάπτω
περιῆψαν