α'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 1
 • Cardinal:εἷς, μία, ἕν (one)
 • Ordinal: πρῶτος (first)
 • Adverb: ἅπαξ (once)
β'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 2
 • Cardinal: δύο (two)
 • Ordinal: δεύτερος (second)
 • Adverb: δίς (twice)
γ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 3
 • Cardinal: τρεῖς, τρία (three)
 • Ordinal: τρίτος (third)
 • Adverb: τρίς (thrice)
δ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 4
 • Cardinal: τέσσαρες, τέσσαρα (τέτταρες, τέτταρα) (four)
 • Ordinal: τέταρτος (fourth)
 • Adverb: τετράκις (four times)
ε'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 5
 • Cardinal: πέντε (five)
 • Ordinal: πέμπτος (fifth)
 • Adverb: πεντάκις (five times)
ϛ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 6
 • Cardinal: ἕξ (six)
 • Ordinal: ἕκτος (sixth)
 • Adverb: ἑξάκις (six times)
ζ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 7
 • Cardinal: ἑπτά (seven)
 • Ordinal: ἕβδομος (seventh)
 • Adverb: ἑπτάκις (seven times)
η'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 8
 • Cardinal: ὀκτώ (eight)
 • Ordinal: ὄγδοος (eighth)
 • Adverb: ὀκτάκις (eight times)
θ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 9
 • Cardinal: ἐννέα (nine)
 • Ordinal: ἔνατος (ninth)
 • Adverb: ἐνάκις (nine times)
ι'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 10
 • Cardinal: δέκα (ten)
 • Ordinal: δέκατος (tenth)
 • Adverb: δεκάκις (ten times)
ια'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 11
 • Cardinal: ἕνδεκα (eleven)
 • Ordinal: ἑνδέκατος (eleventh)
 • Adverb: ἑνδεκάκις (eleven times)
ιβ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 12
 • Cardinal: δώδεκα (twelve)
 • Ordinal: δωδέκατος (twelfth)
 • Adverb: δωδεκάκις (twelve times)
ιγ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 13
 • Cardinal: τρεῖς καὶ δέκα (τρεισκαίδεκα) (thirteen)
 • Ordinal: τρίτος καὶ δέκατος (thirteenth)
ιδ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 14
 • Cardinal: τέσσαρες καὶ δέκα (τεσσαρεσκαίδεκα) (fourteen)
 • Ordinal: τέταρτος καὶ δέκατος (fourteenth)
ιε'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 15
 • Cardinal: πεντεκαίδεκα (fifteen)
 • Ordinal: πέμπτος καὶ δέκατος (fifteenth)
ιϚ', ιϛ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 16
 • Cardinal: ἑκκαίδεκα (sixteen)
 • Ordinal: ἕκτος καὶ δέκατος (sixteenth)
ιζ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 17
 • Cardinal: ἑπτακαίδεκα (seventeen)
 • Ordinal: ἕβδομος καὶ δέκατος (seventeenth)
ιη'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 18
 • Cardinal: ὀκτωκαίδεκα (eighteen)
 • Ordinal: ὄγδοος καὶ δέκατος (eighteenth)
ιθ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 19
 • Cardinal: ἐννεακαίδεκα (nineteen)
 • Ordinal: ἔνατος καὶ δέκατος (nineteenth)
κ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 20
 • Cardinal: εἴκοσι(ν) (twenty)
 • Ordinal: εἰκοστός (twentieth)
 • Adverb: εἰκοσάκις (twenty times)
Twenty
NumberCodeGreek
20κ'εἴκοσι
21κα'εἴκοσι καὶ (εἷς , μία, ἕν), εἰκοσιεῖς
22κβ'εἰκοσιδύο
23κγ'εἰκοσιτρεῖς
24κδ'εἰκοσιτέσσαρες
25κε'εἰκοσιπέντε
26κς'εἰκοσιέξ
27κζ'εἰκοσιεπτά
28κη'εἰκοσιοκτώ
29κθ'εἰκοσιεννέα
κα'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 21
 • Cardinal: εἷς καὶ εἴκοσι(ν) or εἴκοσι (καὶ) εἷς, εἰκοσιεῖς (Twenty-one)
 • Ordinal: πρῶτος καὶ εἰκοστός (twenty first)
κε'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 25
λ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 30
 • Cardinal: τριάκοντα (thirty)
 • Ordinal: τριακοστός (thirtieth)
 • Adverb: τριακοντάκις (thirty times)
Thirty
NumberCodeGreek
30λ'τριάκοντα
31λα'τριάκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
32λβ'τριακονταδύο
33λγ'τριακοντατρεῖς
34λδ'τριακοντατέσσαρες
35λε'τριακονταπέντε
36λς'τριακονταέξ
37λζ'τριακονταεπτά
38λη'τριακονταοκτώ
39λθ'τριακονταεννέα
λε'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 35
μ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 40
 • Cardinal: τεσσαράκοντα (forty)
 • Ordinal: τεσσαρακοστός (fortieth)
 • Adverb: τεσσαρακοντάκις (forty times)
Forty
NumberCodeGreek
40μ'τεσσαράκοντα
41μα'τεσσαράκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
42μβ'τεσσαρακονταδύο
43μγ'τεσσαρακοντατρεῖς
44μδ'τεσσαρακοντατέσσαρες
45με'τεσσαρακονταπέντε
46μς'τεσσαρακονταέξ
47μζ'τεσσαρακονταεπτά
48μη'τεσσαρακονταοκτώ
49μθ'τεσσαρακονταεννέα
ν'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 50
 • Cardinal: πεντήκοντα (fifty)
 • Ordinal: πεντηκοστός (fiftieth)
 • Adverb: πεντηκοντάκις (fifty times)
Fifty
NumberCodeGreek
50ν'πεντήκοντα
51να'πεντήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
52νβ'πεντηκονταδύο
53νγ'πεντηκοντατρεῖς
54νδ'πεντηκοντατέσσαρες
55νε'πεντηκονταπέντε
56νς'πεντηκονταέξ
57νζ'πεντηκονταεπτά
58νη'πεντηκονταοκτώ
59νθ'πεντηκονταεννέα
ξ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 60
 • Cardinal: ἑξήκοντα (sixty)
 • Ordinal: ἑξηκοστός (sixtieth)
 • Adverb: ἑξηκοντάκις (sixty times)
Sixty
NumberCodeGreek
60ξ'ἑξήκοντα
61ξα'ἑξήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
62ξβ'ἑξηκονταδύο
63ξγ'ἑξηκοντατρεῖς
64ξδ'ἑξηκοντατέσσαρες
65ξε'ἑξηκονταπέντε
66ξς'ἑξηκονταέξ
67ξζ'ἑξηκονταεπτά
68ξη'ἑξηκονταοκτώ
69ξθ'ἑξηκονταεννέα
ο'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 70
 • Cardinal: ἑβδομήκοντα (seventy)
 • Ordinal: ἑβδομηκοστός (seventieth)
 • Adverb: ἑβδομηκοντάκις (seventy times)
Seventy
NumberCodeGreek
70ο'ἑβδομήκοντα
71οα'ἑβδομήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
72οβ'ἑβδομηκονταδύο
73ογ'ἑβδομηκοντατρεῖς
74οδ'ἑβδομηκοντατέσσαρες
75οε'ἑβδομηκονταπέντε
76ος'ἑβδομηκονταέξ
77οζ'ἑβδομηκονταεπτά
78οη'ἑβδομηκονταοκτώ
79οθ'ἑβδομηκονταεννέα
π'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 80
 • Cardinal: ὀγδοήκοντα (eighty)
 • Ordinal: ὀγδοηκοστός (eightieth)
 • Adverb: ὀγδοηκοντάκις (eighty times)
Eighty
NumberCodeGreek
80π'ὀγδοήκοντα
81πα'ὀγδοήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
82πβ'ὀγδοηκονταδύο
83πγ'ὀγδοηκοντατρεῖς
84πδ'ὀγδοηκοντατέσσαρες
85πε'ὀγδοηκονταπέντε
86πς'ὀγδοηκονταέξ
87πζ'ὀγδοηκονταεπτά
88πη'ὀγδοηκονταοκτώ
89πθ'ὀγδοηκονταεννέα
ϙ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 90
 • Cardinal: ἐνενήκοντα (ninety)
 • Ordinal: ἐνενηκοστός (ninetieth)
 • Adverb: ἐνενηκοντάκις (ninety times)
Ninety
NumberCodeGreek
90ϙ'ἐνενήκοντα
91ϙα'ἐνενήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
92ϙβ'ἐνενηκονταδύο
93ϙγ'ἐνενηκοντατρεῖς
94ϙδ'ἐνενηκοντατέσσαρες
95ϙε'ἐνενηκονταπέντε
96ϙς'ἐνενηκονταέξ
97ϙζ'ἐνενηκονταεπτά
98ϙη'ἐνενηκονταοκτώ
99ϙθ'ἐνενηκονταεννέα
ρ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 100
 • Cardinal: ἑκατόν (one hundred)
 • Ordinal: ἑκατοστός (one hundredth)
 • Adverb: ἑκατοντάκις (one hundred times)
ρι'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 110
ρις
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 116
ρκ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 120
ρλ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 130
ρμδ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 144
ρν
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 150
ρνγ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 153
ρο'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 170
σ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 200
 • Cardinal: διακόσιοι, -αι, -α (Two hundred)
 • Ordinal: διακοσιοστός (two hundredth)
 • Adverb: διακοσιάκις (two hundred times)
σγ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 203
σμη'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 248
τ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 300
 • Cardinal: τριακόσιοι, -αι, -α (Three hundred)
 • Ordinal: τριακοσιοστός (300th)
υ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 400
 • Cardinal: τετρακόσιοι, -αι, -α (Four hundred)
 • Ordinal: τετρακοσιοστός (400th)
υξ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 460
φ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 500
 • Cardinal: πεντακόσιοι, -αι, -α (Five hundred)
 • Ordinal: πεντακοσιοστός (500th)
χ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 600
 • Cardinal: ἑξακόσιοι, -αι, -α (Six hundred)
 • Ordinal: ἑξακοσιοστός (600th)
χξϛ΄
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 666
ψ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 700
 • Cardinal: ἑπτακόσιοι, -αι, -α (Seven hundred)
 • Ordinal: ἑπτακοσιοστός (700th)
ω'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 800
 • Cardinal: ὀκτακόσιοι, -αι, -α (Eight hundred)
 • Ordinal: ὀκτακοσιοστός (800th)
ϡ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 900
 • Cardinal: ἐνακόσιοι, -αι, -α (nine hundred)
 • Ordinal: ἐνακοσιοστός (900th)
ϡλ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 930
͵βσνα'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 2251
͵βφπβ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 2582
͵βφπε'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 2585
͵γτογ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 3373
͵ευλγ'
 • Parse: Numeral
 • Meaning: 5433