ἀντιλαβέσθαι
ἀντιλάβῃ
ἀντιλάβοιντο
ἀντιλάβοιτο
ἀντιλαβοῦ
ἀντιλαμβάνεσθαι
ἀντιλαμβάνεσθε
ἀντιλαμβάνεται
ἀντιλαμβάνηται
ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιλαμβανόμενοι
ἀντιλαμβανόμενον
ἀντιλαμβανόμενος
ἀντιλαμβανομένους
ἀντιλαμβάνω
 • Active Meaning:
  • to receive instead of, receive in turn
 • Middle Meaning:
  • to lay hold of
  • to gain or reach (something)
  • to secure
  • to come to the assistance of
  • to hold fast, adhere to
  • to take (someone's) part, help, come to the aid of (someone), support
  • to lay claim to
  • Of things: to take part in, participate, devote oneself to, practice, share in (something)
  • to perceive, notice
 • Forms:
Present
 • ἀντιλαμβάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀντιλαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀντιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀντιλαμβανόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀντιλαμβανόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀντιλαμβανόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀντιλαμβανομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἀντελαμβάνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντελαμβάνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀντιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιλημψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • ἀντιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντιλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιληψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • ἀντιλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀντελαβόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἀντελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντελαβόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀντελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντελάβου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλαβέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀντιλάβῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • ἀντιλαβοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἀντιλάμπω
 • Meaning:
  • to kindle a light in turn, reflect light, shine back
  • to shine in contrast to another source of light
 • Forms:
  • ἀντιλάμψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
ἀντιλάμψαντος
ἀντιλανθάνω
 • Meaning: to receive instead of
 • Forms:
  • ἀντιλέληθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέληθε Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
ἀντιλάψαντος
ἀντίλεγε
ἀντιλέγει
ἀντιλέγεται
ἀντιλέγοιεν
ἀντιλεγόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλεγόμενος
ἀντιλέγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλέγοντας
ἀντιλέγοντες
ἀντιλέγοντος
ἀντιλεγόντων
ἀντιλέγω
 • Meaning:
  • to speak against, contradict (someone, something)
  • to oppose, refuse, object
  • to challenge (someone's) authority
  • to impeach
 • Forms:
Present
 • ἀντίλεγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀντιλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἀντιλεγόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀντιλεγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀντιλέγοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀντιλέγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀντιλέγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀντιλέγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀντιλεγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀντιλέγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀντέλεγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀντέλεγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀντερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
ἀντιλέγων
ἀντιλέληθε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλήμπτορες
ἀντιλήμπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector, supporter
 • Forms:
  • ἀντιλήμπτορες Noun: Nom Plur Masc
ἀντιλήμψει
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήμψεται
ἀντιλήμψεως
ἀντιλήμψῃ
ἀντίλημψιν
ἀντίλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • help, a receiving in turn, help relief
  • help, defence
  • act of attaining (one's goals)
 • Note: variable spelling with or without the μ
 • Forms:
ἀντιλήμψομαι
ἀντιλημψόμενος
ἀντιλήμψονται
ἀντιλήπτορα
ἀντιλήπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀντιλήπτωρἀντιλήπτορες
GENἀντιλήπτοροςἀντιληπτόρων
DATἀντιλήπτοριἀντιλήπτορσι
ACCἀντιλήπτοραἀντιλήπτορας
ἀντιλήψει
ἀντιλήψεις
ἀντιλήψεται
ἀντιλήψεως
ἀντιλήψῃ
ἀντίληψιν
ἀντίληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • help, a receiving in turn, help relief
  • help, defence
  • act of attaining (one's goals)
 • Note: variable spelling with or without the μ
 • Forms:
ἀντιλήψομαι
ἀντιληψόμενος
ἀντιλήψονται
ἀντιλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contradiction, dispute, argument, controversy
  • verbal attack
  • lawsuit
  • hostility, rebellion
 • Forms:
ἀντιλογίᾳ
ἀντιλογίαν
ἀντιλογίας
ἀντιλογιῶν
ἀντιλοιδορέω
 • Meaning: to revile in return, rail in reply, revile again
 • Forms:
  • ἀντελοιδόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀντίλυτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a ransom, a redemption price