ἀντίῤῥησις, ἀντίρρησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: contradiction, verbal protest, controversy, gainsaying, altercation
ἀντιῤῥητορεύσαντα, ἀντιρρητορεύσαντα
ἀντιῤῥητορεύω, ἀντιρρητορεύω
  • Meaning: to speak against, dispute with, answer, deliver a counter-speech (against)
  • Forms:
    • ἀντιῤῥητορεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
    • ἀντιρρητορεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc