ἀντιθείς
ἀντιθέσεις
ἀντίθεσις
ἀντίθετα
ἀντίθετον
ἀντίθετος
ἀντιθήσουσιν