ἀντιπαλαῖσαι
ἀντιπαλαίω
 • Meaning: to wrestle against
 • Forms:
  • ἀντιπαλαῖσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀντεπάλαισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀντίπαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: wrestling against
  • Substantival: adversary, rival, antagonist, opponent
 • Forms:
ἀντιπάλους
ἀντιπάλων
ἀντιπαραβάλλω
 • Meaning:
  • to contrast
  • to compare with
  • to hold side by side
 • Forms:
  • ἀντιπαραβεβλημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀντιπαραβεβλημένη
ἀντιπαραγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: competition for a public office
ἀντιπαράγω
 • Meaning:
  • to march parallel with
  • to lead the army against, advance to meet (the enemy)
  • to march against (the enemy)
 • Forms:
  • ἀντιπαρῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀντιπαραγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • opposition, hostility
  • flank march
 • Forms:
ἀντιπαραγωγῇ
ἀντιπαρατάσσουσα
ἀντιπαρατάσσομαι
 • Meaning:
  • to take a hostile attitude
  • to stand in array against (someone)
 • Forms:
  • ἀντιπαρατάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀντιπαρατάσσουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ἀντιπαρέλκω
 • Meaning: to let oneself be dragged over to the opposite side
 • Forms:
  • ἀντιπαρελκώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἀντιπαρελκώμεθα
ἀντιπαρέρχομαι
 • Meaning:
  • to go along opposite, pass by on the other side
  • to come along and help (against an enemy)
  • to come up and help (against an enemy)
 • Forms:
  • ἀντιπαρῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
ἀντιπαρῆγε, ἀντιπαρῆγεν
ἀντιπαρῆλθε, ἀντιπαρῆλθεν
ἀντιπέρα
ἀντιπέραν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: over against, on the opposite side
 • Forms:
  • ἀντιπέρα Adverb
ἀντιπεριβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to place side by side for comparison
ἀντιπίπτειν
ἀντιπίπτετε
ἀντιπίπτοντας
ἀντιπίπτουσαι
ἀντιπίπτω
 • Meaning:
  • to resist, oppose, fall against
  • to position (something, someone) opposite (something else, someone else)
  • to set oneself against
  • to correspond (one side of an object corresponds to the other side)
 • Forms:
  • ἀντιπίπτειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀντιπίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀντιπίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀντιπίπτουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
ἀντιποιεῖσθαι
ἀντιποιέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to do in return, do in response
   • to do the same (as done by someone else) in retaliation
  • Middle:
   • to lay claim to (something)
   • to usurp
   • to withstand, resist (someone)
  • Passive:
   • to be done to one in turn
 • Forms:
  • ἀντιποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀντηπασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀντιποιηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντιποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀντιποιηθήσεται
ἀντιποιήσασθαι
ἀντιποιήσεται
ἀντιπολεμέω
 • Meaning: to wage war against, urge war against
 • Forms:
  • ἀντιπολεμοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀντιπολεμοῦντες
ἀντιπολιτεύομαι
 • Meaning: to be a political opponent
 • Forms:
  • ἀντιπολιτευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀντιπολιτευόμενος
ἀντιπράσσω, ἀντιπράττω
 • Meaning: to act against, seek to counteract, act in defiance of
 • Forms:
  • ἀντιπράσσηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀντιπράσσειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀντιπράττειν Verb: Pres Act Infin
ἀντιπράσσειν, ἀντιπράττειν
ἀντιπρόσωπα
ἀντιπρόσωποι
ἀντιπρόσωπον
ἀντιπρόσωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: facing, opposite
  • Substantival: frontline
 • Forms:
ἀντίπτωμα
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning:
  • act of stumbling against (something)
  • falling out with each other
  • accident, conflict
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντίπτωμαἀντιπτώματα
GENἀντιπτώματοςἀντιπτωμάτων
DATἀντιπτώματιἀντιπτώμασι(ν)
ACCἀντίπτωμαἀντιπτώματα
ἀντιπτώματι
ἀντιπτώματος