ἀντιπαλαῖσαι
ἀντιπαλαίω
ἀντίπαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: wrestling against
  • Substantival: adversary, rival, antagonist, opponent
 • Cognates: ἀντίπαλος, ἁπαλός
 • Forms:
  • ἀντιπάλους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀντιπάλων Adj: Gen Plur Masc
ἀντιπάλους
ἀντιπάλων
ἀντιπαραβάλλω
ἀντιπαραβεβλημένη
ἀντιπαράγω
ἀντιπαραγωγή
ἀντιπαραγωγῇ
ἀντιπαρατάσσουσα
ἀντιπαρατάσσομαι
ἀντιπαρέλκω
ἀντιπαρελκώμεθα
ἀντιπαρέρχομαι
ἀντιπαρῆγεν
ἀντιπαρῆλθεν
ἀντιπέρα
ἀντιπέραν
ἀντιπίπτειν
ἀντιπίπτετε
ἀντιπίπτοντας
ἀντιπίπτουσαι
ἀντιπίπτω
ἀντιποιέω
ἀντιποιηθήσεται
ἀντιποιήσασθαι
ἀντιποιήσεται
ἀντιπολεμέω
ἀντιπολεμοῦντες
ἀντιπολιτεύομαι
ἀντιπολιτευόμενος
ἀντιπράσσω, ἀντιπράττω
ἀντιπράττειν
ἀντιπρόσωπα
ἀντιπρόσωποι
ἀντιπρόσωπον
ἀντιπρόσωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: facing, opposite
  • Substantival: frontline
 • Cognates: ἀντιπρόσωπος, εὐπρόσωπος
 • Forms:
  • ἀντιπρόσωπα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀντιπρόσωποι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀντιπρόσωπον Adj: Acc Sing Masc
ἀντίπτωμα
ἀντιπτώματι
ἀντιπτώματος