ἀντιπαλαῖσαι
ἀντιπαλαίω
ἀντίπαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: wrestling against
  • Substantival: adversary, rival, antagonist, opponent
 • Cognates: ἀντίπαλος, ἁπαλός
 • Forms:
  • ἀντιπάλους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀντιπάλων Adj: Gen Plur Masc
top
ἀντιπάλους
ἀντιπάλων
ἀντιπαραβάλλω
ἀντιπαραβεβλημένη
top
ἀντιπαράγω
ἀντιπαραγωγή
ἀντιπαραγωγῇ
ἀντιπαρατάσσουσα
top
ἀντιπαρατάσσομαι
ἀντιπαρέλκω
ἀντιπαρελκώμεθα
top
ἀντιπαρέρχομαι
ἀντιπαρῆγεν
ἀντιπαρῆλθεν
ἀντιπέρα
ἀντιπέραν
top
ἀντιπίπτειν
ἀντιπίπτετε
ἀντιπίπτοντας
ἀντιπίπτουσαι
ἀντιπίπτω
top
ἀντιποιέω
ἀντιποιηθήσεται
ἀντιποιήσασθαι
top
ἀντιποιήσεται
ἀντιπολεμέω
ἀντιπολεμοῦντες
ἀντιπολιτεύομαι
ἀντιπολιτευόμενος
top
ἀντιπράσσω, ἀντιπράττω
ἀντιπράττειν
ἀντιπρόσωπα
ἀντιπρόσωποι
ἀντιπρόσωπον
ἀντιπρόσωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: facing, opposite
  • Substantival: frontline
 • Cognates: ἀντιπρόσωπος, εὐπρόσωπος
 • Forms:
  • ἀντιπρόσωπα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀντιπρόσωποι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀντιπρόσωπον Adj: Acc Sing Masc
top
ἀντίπτωμα
ἀντιπτώματι
ἀντιπτώματος