ἀντιμαρτυρέω
ἀντιμαρτυρούσης
ἀντιμετρέω
ἀντιμετρηθήσεται
ἀντιμιμέομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning: to follow the example (of someone)
  • Cognates: μιμέομαι
  • Forms:
    • ἀντιμιμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἀντιμιμήσασθαι
ἀντιμισθία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: requital, correspondence, recompense, reward, penalty, exchange
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀντιμισθίαἀντιμισθίαι
GENἀντιμισθίαςἀντιμισθιῶν
DATἀντιμισθίᾳἀντιμισθίαις
ACCἀντιμισθίανἀντιμισθίας
ἀντιμισθίαν
ἀντιμισθίας