ἀντιμαρτυρέω
ἀντιμαρτυρούσης
ἀντιμετρέω
ἀντιμετρηθήσεται
ἀντιμιμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to follow the example (of someone)
 • Cognates: μιμέομαι
 • Forms:
  • ἀντιμιμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἀντιμιμήσασθαι
ἀντιμισθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: requital, correspondence, recompense, reward, penalty, exchange
 • Forms:
  • ἀντιμισθίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἀντιμισθίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀντιμισθίαν
ἀντιμισθίας