ἀντιλαβέσθαι
ἀντιλάβῃ
ἀντιλάβοιτο
ἀντιλαβοῦ
ἀντιλαμβάνεσθαι
ἀντιλαμβάνεσθε
ἀντιλαμβάνεται
ἀντιλαμβάνηται
ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιλαμβανόμενοι
ἀντιλαμβανόμενον
ἀντιλαμβανόμενος
ἀντιλαμβανομένους
ἀντιλαμβάνω
ἀντιλάμπω
ἀντιλάμψαντος
ἀντίλεγε
ἀντιλέγει
ἀντιλέγεται
ἀντιλέγοιεν
ἀντιλεγόμενον
ἀντιλεγόμενος
ἀντιλέγοντα
ἀντιλέγοντας
ἀντιλέγοντες
ἀντιλέγοντος
ἀντιλεγόντων
ἀντιλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to speak against, contradict (someone, something)
  • to oppose, refuse
  • to challenge (someone's) authority
  • to impeach
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προλέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • ἀντέλεγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀντερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀντίλεγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀντιλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέγοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • ἀντιλεγόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀντιλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀντιλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀντιλέγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀντιλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀντιλέγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀντιλεγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀντιλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀντιλέγων
ἀντιλήμπτορες
ἀντιλήμπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
  • ἀντιλήμπτορες Noun: Nom Plur Masc
ἀντιλήμψει
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήμψεται
ἀντιλήμψεως
ἀντιλήμψῃ
ἀντίλημψιν
ἀντίλημψις
ἀντιλήμψομαι
ἀντιλημψόμενος
ἀντιλήμψονται
ἀντιλήπτορα
ἀντιλήπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
  • ἀντιλήπτορα Noun: Acc Sing Masc
ἀντιλήψεις
ἀντιλήψεως
ἀντίληψιν
ἀντίληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: help, a receiving in turn, help relief
 • Note: variable spelling with or without the μ
 • Cognates: ἀνάληψις, ἀντίληψις, κατάληψις, πρόσληψις
 • Forms:
  • ἀντιλήμψει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀντιλήμψεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἀντιλήμψεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀντίλημψιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀντιλήψεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἀντιλήψεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀντίληψιν Noun: Acc Sing Fem
ἀντιλογία
ἀντιλογίᾳ
ἀντιλογίαν
ἀντιλογίας
ἀντιλογιῶν
ἀντιλοιδορέω
ἀντίλυτρον