ἀντιλαβέσθαι
ἀντιλάβῃ
ἀντιλάβοιντο
ἀντιλάβοιτο
ἀντιλαβοῦ
ἀντιλαμβάνεσθαι
ἀντιλαμβάνεσθε
ἀντιλαμβάνεται
ἀντιλαμβάνηται
ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιλαμβανόμενοι
ἀντιλαμβανόμενον
ἀντιλαμβανόμενος
ἀντιλαμβανομένους
ἀντιλαμβάνω
 • Present
 • ἀντιλαμβάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀντιλαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀντιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀντιλαμβανόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀντιλαμβανόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀντιλαμβανόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλαμβανομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • ἀντελαμβάνετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντελαμβάνοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀντιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιλημψόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντιλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιληψόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀντελαβόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἀντελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντελαβόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀντελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντελάβου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλαβέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀντιλάβῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιντο Verb: Aor Mid opt 3rd Plur
 • ἀντιλαβοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Perfect
ἀντιλάμπω
ἀντιλάμψαντος
ἀντιλάψαντος
ἀντιλανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to receive instead of
 • Forms:
  • ἀντιλέληθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing; Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
ἀντίλεγε
ἀντιλέγει
ἀντιλέγεται
ἀντιλέγοιεν
ἀντιλεγόμενον
ἀντιλεγόμενος
ἀντιλέγοντα
ἀντιλέγοντας
ἀντιλέγοντες
ἀντιλέγοντος
ἀντιλεγόντων
ἀντιλέγω
 • Present
 • ἀντίλεγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀντιλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἀντιλεγόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • ἀντιλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀντιλέγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀντιλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀντιλέγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀντιλεγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀντιλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀντέλεγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀντερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • Perfect
ἀντιλέγων
ἀντιλέληθε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing; Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλήμπτορες
ἀντιλήμπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector, supporter
 • Forms:
  • ἀντιλήμπτορες Noun: Nom Plur Masc
ἀντιλήμψει
ἀντιλήψει
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήψεις
ἀντιλήμψεται
ἀντιλήψεται
ἀντιλήμψεως
ἀντιλήψεως
ἀντιλήμψῃ
ἀντιλήψῃ
ἀντίλημψιν
ἀντίληψιν
ἀντίλημψις
ἀντίληψις
 • Root: ἀντιλογία
 • Feminine
   SingularPlural
  NOMἀντίλημψις
  ἀντίληψις
  ἀντιλήμψεις
  ἀντιλήψεις
  GENἀντιλήμψεως
  ἀντιλήψεως
  ἀντιλήμψεων
  ἀντιλήψεων
  DATἀντιλήμψει
  ἀντιλήψει
  ἀντιλήμψεσι(ν)
  ἀντιλήψεσι(ν)
  ACCἀντίλημψιν
  ἀντίληψιν
  ἀντιλήμψεις
  ἀντιλήψεις
  ἀντιλήμψομαι
  ἀντιλήψομαι
  ἀντιλημψόμενος
  ἀντιληψόμενος
  ἀντιλήμψονται
  ἀντιλήψονται
  ἀντιλήπτορα
  ἀντιλήπτωρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: helper, protector
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMἀντιλήπτωρἀντιλήπτορες
  GENἀντιλήπτοροςἀντιληπτόρων
  DATἀντιλήπτοριἀντιλήπτορσι
  ACCἀντιλήπτοραἀντιλήπτορας
  ἀντιλογία
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀντιλογίαἀντιλογίαι
  GENἀντιλογίαςἀντιλογιῶν
  DATἀντιλογίᾳἀντιλογίαις
  ACCἀντιλογίανἀντιλογίας
  ἀντιλογίᾳ
  ἀντιλογίαν
  ἀντιλογίας
  • Parse: Noun: Acc Plur Fem
  • Parse: Noun: Gen Sing Fem
  ἀντιλογιῶν
  ἀντιλοιδορέω
  ἀντίλυτρον