ἀντιλαβέσθαι
ἀντιλάβῃ
ἀντιλάβοιτο
ἀντιλαβοῦ
ἀντιλαμβάνεσθαι
top
ἀντιλαμβάνεσθε
ἀντιλαμβάνεται
ἀντιλαμβάνηται
ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιλαμβανόμενοι
ἀντιλαμβανόμενον
ἀντιλαμβανόμενος
top
ἀντιλαμβανομένους
ἀντιλαμβάνω
top
ἀντιλάμπω
ἀντιλάμψαντος
ἀντίλεγε
ἀντιλέγει
ἀντιλέγεται
ἀντιλέγοιεν
top
ἀντιλεγόμενον
ἀντιλεγόμενος
ἀντιλέγοντα
ἀντιλέγοντας
ἀντιλέγοντες
ἀντιλέγοντος
ἀντιλεγόντων
top
ἀντιλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to speak against, contradict (someone, something)
  • to oppose, refuse
  • to challenge (someone's) authority
  • to impeach
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προλέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • ἀντέλεγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀντερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀντίλεγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀντιλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέγοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • ἀντιλεγόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀντιλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀντιλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀντιλέγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀντιλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀντιλέγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀντιλεγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀντιλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀντιλέγων
ἀντιλήμπτορες
ἀντιλήμπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
  • ἀντιλήμπτορες Noun: Nom Plur Masc
ἀντιλήμψει
top
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήμψεται
ἀντιλήμψεως
ἀντιλήμψῃ
ἀντίλημψιν
ἀντίλημψις
top
ἀντιλήμψομαι
ἀντιλημψόμενος
ἀντιλήμψονται
ἀντιλήπτορα
ἀντιλήπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
  • ἀντιλήπτορα Noun: Acc Sing Masc
ἀντιλήψεις
ἀντιλήψεως
ἀντίληψιν
top
ἀντίληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: help, a receiving in turn, help relief
 • Note: variable spelling with or without the μ
 • Cognates: ἀνάληψις, ἀντίληψις, κατάληψις, πρόσληψις
 • Forms:
  • ἀντιλήμψει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀντιλήμψεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἀντιλήμψεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀντίλημψιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀντιλήψεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἀντιλήψεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀντίληψιν Noun: Acc Sing Fem
ἀντιλογία
ἀντιλογίᾳ
top
ἀντιλογίαν
ἀντιλογίας
ἀντιλογιῶν
ἀντιλοιδορέω
ἀντίλυτρον