ἀντιλαβέσθαι
ἀντιλάβῃ
ἀντιλάβοιντο
ἀντιλάβοιτο
ἀντιλαβοῦ
ἀντιλαμβάνεσθαι
ἀντιλαμβάνεσθε
ἀντιλαμβάνεται
ἀντιλαμβάνηται
ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιλαμβανόμενοι
ἀντιλαμβανόμενον
ἀντιλαμβανόμενος
ἀντιλαμβανομένους
ἀντιλαμβάνω
 • Present
 • ἀντιλαμβάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀντιλαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀντιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀντιλαμβανόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀντιλαμβανόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀντιλαμβανόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλαμβανομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • ἀντελαμβάνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντελαμβάνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀντιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιλημψόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντιλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιληψόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀντελαβόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἀντελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντελαβόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀντελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντελάβου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλαβέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀντιλάβῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιντο Verb: Aor Mid opt 3rd Plur
 • ἀντιλαβοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Perfect
ἀντιλάμπω
ἀντιλάμψαντος
ἀντιλάψαντος
ἀντιλανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to receive instead of
 • Forms:
  • ἀντιλέληθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing; Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
ἀντίλεγε
ἀντιλέγει
ἀντιλέγεται
ἀντιλέγοιεν
ἀντιλεγόμενον
ἀντιλεγόμενος
ἀντιλέγοντα
ἀντιλέγοντας
ἀντιλέγοντες
ἀντιλέγοντος
ἀντιλεγόντων
ἀντιλέγω
 • Present
 • ἀντίλεγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀντιλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἀντιλεγόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • ἀντιλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀντιλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀντιλέγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀντιλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀντιλέγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀντιλεγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀντιλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀντέλεγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀντερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • Perfect
ἀντιλέγων
ἀντιλέληθε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing; Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλήμπτορες
ἀντιλήμπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
  • ἀντιλήμπτορες Noun: Nom Plur Masc
ἀντιλήμψει
ἀντιλήψει
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήψεις
ἀντιλήμψεται
ἀντιλήψεται
ἀντιλήμψεως
ἀντιλήψεως
ἀντιλήμψῃ
ἀντιλήψῃ
ἀντίλημψιν
ἀντίληψιν
ἀντίλημψις
ἀντίληψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀντίλημψις
ἀντίληψις
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήψεις
GENἀντιλήμψεως
ἀντιλήψεως
ἀντιλήμψεων
ἀντιλήψεων
DATἀντιλήμψει
ἀντιλήψει
ἀντιλήμψεσι(ν)
ἀντιλήψεσι(ν)
ACCἀντίλημψιν
ἀντίληψιν
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήψεις
ἀντιλήμψομαι
ἀντιλήψομαι
ἀντιλημψόμενος
ἀντιληψόμενος
ἀντιλήμψονται
ἀντιλήψονται
ἀντιλήπτορα
ἀντιλήπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀντιλήπτωρἀντιλήπτορες
GENἀντιλήπτοροςἀντιληπτόρων
DATἀντιλήπτοριἀντιλήπτορσι
ACCἀντιλήπτοραἀντιλήπτορας
ἀντιλογία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀντιλογίαἀντιλογίαι
GENἀντιλογίαςἀντιλογιῶν
DATἀντιλογίᾳἀντιλογίαις
ACCἀντιλογίανἀντιλογίας
ἀντιλογίᾳ
ἀντιλογίαν
ἀντιλογίας
ἀντιλογιῶν
ἀντιλοιδορέω
ἀντίλυτρον