ἀντιλαβέσθαι
ἀντιλάβῃ
ἀντιλάβοιτο
ἀντιλαβοῦ
ἀντιλαμβάνεσθαι
ἀντιλαμβάνεσθε
ἀντιλαμβάνεται
ἀντιλαμβάνηται
ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιλαμβανόμενοι
ἀντιλαμβανόμενον
ἀντιλαμβανόμενος
ἀντιλαμβανομένους
ἀντιλαμβάνω
ἀντιλάμπω
ἀντιλάμψαντος
ἀντίλεγε
ἀντιλέγει
ἀντιλέγεται
ἀντιλέγοιεν
ἀντιλεγόμενον
ἀντιλεγόμενος
ἀντιλέγοντα
ἀντιλέγοντας
ἀντιλέγοντες
ἀντιλέγοντος
ἀντιλεγόντων
ἀντιλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to speak against, contradict (someone, something)
  • to oppose, refuse
  • to challenge (someone's) authority
  • to impeach
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προλέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • ἀντέλεγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀντερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀντίλεγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀντιλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέγοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • ἀντιλεγόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀντιλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀντιλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀντιλέγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀντιλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀντιλέγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀντιλεγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀντιλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀντιλέγων
ἀντιλήμπτορες
ἀντιλήμπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
  • ἀντιλήμπτορες Noun: Nom Plur Masc
ἀντιλήμψει
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήμψεται
ἀντιλήμψεως
ἀντιλήμψῃ
ἀντίλημψιν
ἀντίλημψις
ἀντιλήμψομαι
ἀντιλημψόμενος
ἀντιλήμψονται
ἀντιλήπτορα
ἀντιλήπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀντιλήπτωρ 
GEN  
DAT  
ACCἀντιλήπτορα 
ἀντιλήψεις
ἀντιλήψεως
ἀντίληψιν
ἀντίληψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀντίληψιςἀντιλήμψεις
ἀντιλήψεις
GENἀντιλήμψεως
ἀντιλήψεως
ἀντιλήμψεων
DATἀντιλήμψειἀντιλήμψεσι(ν)
ACCἀντίλημψιν
ἀντίληψιν
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήψεις
ἀντιλογία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀντιλογίαἀντιλογίαι
GENἀντιλογίαςἀντιλογιῶν
DATἀντιλογίᾳἀντιλογίαις
ACCἀντιλογίανἀντιλογίας
ἀντιλογίᾳ
ἀντιλογίαν
ἀντιλογίας
ἀντιλογιῶν
ἀντιλοιδορέω
ἀντίλυτρον