top Hermas: Vision 1

Vision 1 Chapter 1

1  θρέψας πέπρακέν Ῥόδῃ τινὶ Ῥώμην. ἔτη ταύτην ἀνεγνωρισάμην ἠρξάμην ἀγαπᾶν ἀδελφήν. The master, who reared me, had sold me to one Rhoda in Rome. After many years, I met her again, and began to love her as a sister.
2  χρόνον τινὰ λουομένην ποταμὸν Τίβεριν εἶδον ἐπέδωκα χεῖρα ἐξήγαγον ποταμοῦ. ταύτης ἰδὼν κάλλος διελογιζόμην καρδίᾳ λέγων· Μακάριος ἤμην, εἰ τοιαύτην γυναῖκα εἶχον κάλλει τρόπῳ. μόνον ἐβουλευσάμην, ἕτερον οὐδὲ ἕν. After a certain time I saw her bathing in the river Tiber; and I gave her my hand, and led her out of the river. So, seeing her beauty, I reasoned in my heart, saying, "Happy were I, if I had such an one to wife both in beauty and in character." I merely reflected on this and nothing more.
3  χρόνον πορευομένου Κώμας δοξάζοντος κτίσεις , μεγάλαι ἐκπρεπεῖς δυναταί , περιπατῶν ἀφύπνωσα. πνεῦμά ἔλαβεν ἀπήνεγκέ ἀνοδίας τινός, ἧς ἄνθρωπος ἐδύνατο ὁδεῦσαι· ἦν τόπος κρημνώδης ἀπερρηγὼς ὑδάτων. διαβὰς ποταμὸν ἐκεῖνον ἦλθον ὁμαλὰ τιθῶ γόνατα ἠρξάμην προσεύχεσθαι ἐξομολογεῖσθαί ἁμαρτίας. After a certain time, as I was journeying to Cumae, and glorifying God's creatures for their greatness and splendor and power, as I walked I fell asleep. And a Spirit took me, and bore me away through a pathless tract, through which no man could pass: for the place was precipitous, and broken into clefts by reason of the waters. When then I had crossed the river, I came into the level country, and knelt down, and began to pray to the Lord and to confess my sins.
4 προσευχομένου δέ ἠνοίγη οὐρανός, βλέπω γυναῖκα ἐκείνην, ἐπεθύμησα, ἀσπαζομένην οὐρανοῦ, λέγουσαν· Ἑρμᾶ χαῖρε. Now, while I prayed, the heaven was opened, and I see the lady, whom I had desired, greeting me from heaven, saying, "Good morrow, Hermas."
5 βλέψας · Κυρία, τί σὺ ὧδε ποιεῖς; ἀπεκρίθη · Ἀνελήμφθην, σοῦ ἁμαρτίας ἐλέγξω κύριον. And, looking at her, I said to her, "Lady, what do you here?" Then she answered me, "I was taken up, that I might convict you of your sins before the Lord."
6  · Νῦν σύ ἔλεγχος εἶ; Οὔ, φησίν, ἄκουσον ῥήματα, σοί μέλλω . οὐρανοῖς κατοικῶν κτίσας ὄντος πληθύνας αὐξήσας ἕνεκεν ἁγίας ὀργίζεταί , ἥμαρτες . I said to her, "Dost you now convict me?" "No, not so," said she, "but hear the words, that I shall say to you. God, Who dwells in the heavens, and created out of nothing the things which are, and increased and multiplied them for His holy Church's sake, is wroth with you, for that you did sin against me."
7 ἀποκριθεὶς · Εἰς ἥμαρτον; ποίῳ πότε σοί αἰσχρὸν ῥῆμα ἐλάλησα; πάντοτέ θεὰν ἡγησάμην; πάντοτέ ἐνετράπην ἀδελφήν; τί καταψεύδῃ, γύναι, πονηρὰ ταῦτα ἀκάθαρτα; I answered her and said, "Sin against you? In what way? Did I ever speak an unseemly word unto you? Did I not always regard you as a goddess? Did I not always respect you as a sister? How couldst you falsely charge me, lady, with such villainy and uncleanness?
8 γελάσασά · Ἐπὶ καρδίαν ἀνέβη ἐπιθυμία πονηρίας. δοκεῖ σοί ἀνδρὶ δικαίῳ πονηρὸν πρᾶγμα , ἐὰν ἀναβῇ καρδίαν πονηρὰ ἐπιθυμία; ἁμαρτία γέ , μεγάλη, φησίν. δίκαιος ἀνὴρ δίκαια βουλεύεται. δίκαια βουλεύεσθαι αὐτὸν κατορθοῦται οὐρανοῖς εὐκατάλλακτον ἔχει κύριον · πονηρὰ βουλευόμενοι ταῖς καρδίαις θάνατον αἰχμαλωτισμὸν ἐπισπῶνται, αἰῶνα τοῦτον περιποιούμενοι γαυριῶντες πλούτῳ ἀντεχόμενοι ἀγαθῶν μελλόντων. "Laughing she says unto me, "The desire after evil entered into your heart. No, don't you think that it is an evil deed for a righteous man, if the evil desire should enter into his heart? It is indeed a sin and a great one too," says she; "for the righteous man entertains righteous purposes. While then his purposes are righteous, his repute stands steadfast in the heavens, and he finds the Lord easily propitiated in all that he does. But they who entertain evil purposes in their hearts, bring upon themselves death an captivity, especially they who claim for themselves this present work and boast in its riches, and cling not to the good things that are to come.
9 μετανοήσουσιν ψυχαὶ , ἔχουσιν , ἑαυτοὺς ἀπεγνώκασιν ζωὴν . σὺ προσεύχου , ἰάσεται ἁμαρτήματά ὅλου οἴκου . Their souls shall rue it, seeing that they have no hope, but have abandoned themselves and their life. But do you pray unto God and He shall heal your own sins, and those of your whole house, and of all the saints."

Vision 1 Chapter 2

1 Μετὰ λαλῆσαι ῥήματα ταῦτα ἐκλείσθησαν οὐρανοί· κἀγὼ ὅλος ἤμην πεφρικὼς λυπούμενος. ἔλεγον ἐμαυτῷ· Εἰ ἁμαρτία ἀναγράφεται, πῶς δυνήσομαι σωθῆναι; πῶς ἐξιλάσομαι ἁμαρτιῶν τελείων; ποίοις ῥήμασιν ἐρωτήσω κύριον, ἱλατεύσηταί ; As soon as she had spoken these words the heavens were shut and I was given over to horror and grief Then I said within myself "If this sin is recorded against me, how can I be saved? Or how shall I propitiate God for my sins which are full-blown? Or with which words shall I entreat the Lord that He may be propitious unto me?
2  συμβουλευομένου διακρίνοντος κάρδίᾳ μου, βλέπω κατέναντί καθέδραν λευκὴν ἐρίων χιονίνων γεγονυῖαν μεγάλην· ἦλθεν γυνὴ πρεσβῦτις ἱματισμῷ λαμπροτάτῳ, ἔχουσα βιβλίον χεῖρας, ἐκάθισεν μόνη ἀσπάζεταί · Ἑρμᾶ, χαῖρε, κἀγὼ λυπούμενος κλαίων εἶπον· Κυρία, χαῖρε. While I was advising and discussing these matters in my heart, I see, before me a great white chair of snow-white wool; and there came an aged lady in glistening raiment, having a book in her hands, and she sat down alone, and she saluted me, "Good morrow, Hermas." Then I grieved and weeping, said, "Good morrow, lady."
3  · Τί στυγνός, Ἑρμᾶ; μακρόθυμος ἀστομάχητος, γελῶν τί οὕτω κατηφὴς ἰδέᾳ ἱλαρός; κἀγὼ εἶπον · Ὑπὸ ἀγαθωτάτης λεγούσης, ἥμαρτον αὐτήν. And she said to me "Why so gloomy, Hermas, you that are patient and good-tempered and are always smiling? Why so downcast in your looks, and far from cheerful?" And I said to her, "Because of an excellent lady's saying that I had sinned against her."
4  ἔφη· Μηδαμῶς δοῦλον πρᾶγμα . πάντως καρδίαν ἀνέβη αὐτῆς. ἔστιν δούλοις τοιαύτη βουλὴ ἁμαρτίαν ἐπιφέρουσα· πονηρὰ βουλὴ ἔκπληκτος πάνσεμνον πνεῦμα ἤδη δεδοκιμασμένον, ἐὰν ἐπιθυμήσῃ πονηρὸν ἔργον, Ἑρμᾶς ἐγκρατής, ἀπεχόμενος πονηρᾶς πλήρης ἁπλότητος ἀκακίας μεγάλης. Then she said, "Far be this thing from the servant of God! Nevertheless the thought did enter into your heart concerning her. Now to the servants of God such a purpose brings sin. For it is an evil and mad purpose to overtake a devout spirit that has been already approved, that it should desire an evil deed, and especially if it be Hermas the temperate, who abstains from every evil desire, and is full of all simplicity and of great guilelessness.

Vision 1 Chapter 3

1 Ἀλλ᾿ ἕνεκα ὀργίζεταί σοί , οἶκόν ἀνομήσαντα κύριον γονεῖς ἐπιστρέψῃς. φιλότεκνος ἐνουθέτεις , ἀφῆκες αὐτὸν καταφθαρῆναι, διὰ τοῦτό σοί ὀργίζεται κύριος· ἰάσεταί προγεγονότα πονηρὰ οἴκῳ · διὰ ἐκείνων ἁμαρτίας ἀνομήματα σὺ κατεφθάρης βιωτικῶν πράξεων. "Yet it is not for this that God is wroth with you, but that you may convert your family, that has done wrong against the Lord and against you their parents. But out of fondness for your children you did not admonish your family, but did suffer it to become fearfully corrupt. Therefore the Lord is wroth with you. But He will heal all your past sins, which have been committed in your family; for by reason of their sins and iniquities you had been corrupted by the affairs of this world.
2  πολυσπλαγχνία ἠλέησέν οἶκόν ἰσχυροποιήσει θεμελιώσει δόξῃ . σὺ μόνον ῥᾳθυμήσῃς, εὐψύχει ἰσχυροποίει . χαλκεὺς σφυροκοπῶν περιγίνεται πράγματος θέλει, οὕτω καθημερινὸς δίκαιος περιγίνεται πονηρίας. διαλίπῃς νουθετῶν . γάρ, , ἐὰν μετανοήσουσιν , ἐγγραφήσονται βίβλους . But the great mercy of the Lord had pity on you and your family, and will strengthen you, and establish you in His glory. Only be not you careless, but take courage, and strengthen your family. For as the smith hammering his work conquers the task which he wills, so also doth righteous discourse repeated daily conquer all evil. Cease not therefore to reprove your children; for I know that if they shall repent with all their heart, they shall be written in the books of life with the saints."
3  παῆναι αὐτῆς ῥήματα ταῦτα · Θέλεις ἀκοῦσαί ἀναγινωσκούσης; κἀγώ· Θέλω, κυρία. · Γενοῦ ἀκροατὴς ἄκουε δόξας . ἤκουσα μεγάλως θαυμαστῶς, ἴσχυσα μνημονεῦσαι· ῥήματα ἔκφρικτα, δύναται ἄνθρωπος βαστάσαι. ἔσχατα ῥήματα ἐμνημόνευσα· ἦν σύμφορα ἥμερα· After these words of hers had ceased, she says unto me, "Wilt you listen to me as I read?" Then say I, "Yes, lady." She says to me, "Be attentive, and hear the glories of God" I listened with attention and with wonder to that which I had no power to remember; for all the words were terrible, such as man cannot bear. The last words however I remembered, for they were suitable for us and gentle.
4 Ἰδού, δυνάμεων, ὃν ἀγαπῶ, δυνάμει κραταιᾷ μεγάλῃ συνέσει κτίσας κόσμον ἐνδόξῳ βουλῇ περιθεὶς εὐπρέπειαν κτίσει ἰσχυρῷ ῥήματι πήξας οὐρανὸν θεμελιώσας γῆν ὑδάτων ἰδίᾳ προνοίᾳ κτίσας ἁγίαν , ηὐλόγησεν, ἰδού, μεθιστάνει οὐρανούς, ὄρη βουνοὺς θαλάσσας, ὁμαλὰ γίνεται ἐκλεκτοῖς , ἀποδῷ αὐτοῖς ἐπαγγελίαν, πολλῆς χαρᾶς, ἐὰν τηρήσωσιν νόμιμα , παρέλαβον μεγάλῃ . "Behold, the God of Hosts, Who by His invisible and mighty power and by His great wisdom created the world, and by His glorious purpose clothed His creation with comeliness, and by His strong word fixed the heaven, and founded the earth upon the waters, and by His own wisdom and providence formed His holy Church, which also He blessed-behold, He removes the heavens and the mountains and the hills and the seas, and all things are made level for His elect, that He may fulfill to them the promise which He promised with great glory and rejoicing, if so be that they shall keep the ordinances of God, which they received, with great faith."

Vision 1 Chapter 4

1  ἐτέλεσεν ἀναγινώσκουσα ἠγέρθη καθέδρας, ἦλθαν τέσσαρες νεανίαι ἦραν καθέδραν ἀπῆλθον ἀνατολήν. When then she finished reading and arose from her chair, there came four young men, and they took away the chair, and departed toward the East.
2 προσκαλεῖται δέ ἥψατο στήθους · Ἤρεσέν σοί ἀνάγνωσίς μου; · Κυρία, ἔσχατα ἀρέσκει, πρῶτα χαλεπὰ σκληρά. ἔφη λέγουσα· ἔσχατα δικαίοις, πρῶτα ἔθνεσιν ἀποστάταις. Then she calls me unto her, and she touched my breast, and says to me, "Did my reading please you?" And I say unto her, "Lady, these last words please me, but the former were difficult and hard." Then she spoke to me, saying, "These last words are for the righteous, but the former are for the heathen and the rebellious."
3 λαλούσης αὐτῆς δύο τινὲς ἄνδρες ἐφάνησαν ἦραν ἀγκώνων ἀπῆλθαν, ὅπου καθέδρα, ἀνατολήν. ἱλαρὰ ἀπῆλθεν ὑπάγουσα · Ἀνδρίζου, Ἑρμᾶ. While she yet spoke with me, two men appeared, and took her by the arms, and they departed, whither the chair also had gone, toward the East. And she smiled as she departed and, as she was going, she says to me, "Play the man, Hermas."