top Hermas: Parables 1

Parable 1

1 Λέγει · Οἴδατε, φησίν, ξένης κατοικεῖτε δοῦλοι · πόλις μακράν ταύτης· εἰ οἴδατε, φησί, , μέλλετε κατοικεῖν, τί ὧδε ἑτοιμάζετε ἀγροὺς παρατάξεις πολυτελεῖς οἰκοδομὰς οἰκήματα μάταια; He says to me; "You know that you, who are the servants of God, are dwelling in a foreign land; for your city is far from this city. If then you know your city, in which you shall dwell, why do you here prepare fields and expensive displays and buildings and dwelling-chambers which are superfluous?
2 ταῦτα ἑτοιμάζων ταύτην δύναται ἐπανακάμψαι ἰδίαν . He, therefore, that prepares these things for this city does not purpose to return to his own city.
3 ἄφρον δίψυχε ταλαίπωρε ἄνθρωπε, νοεῖς, ταῦτα ἀλλότριά ὑπ᾿ ἐξουσίαν ἑτέρου εἰσίν; ἐρεῖ κύριος ταύτης· Οὐ κατοικεῖν μου, ἔξελθε ταύτης, νόμοις χρᾶσαι. O foolish and double-minded and miserable man, perceivest you not that all these things are foreign, and are under the power of another For the lord of this city shall say, "I do not wish you to dwell in my city; go forth from this city, for you do not conform to my laws."
4 σὺ ἀγροὺς οἰκήσεις ἑτέρας ὑπάρξεις πολλάς, ἐκβαλλόμενος ὑπ᾿ τί ποιήσεις ἀγρὸν οἰκίαν λοιπά, ἡτοίμασας σεαυτῷ; γάρ σοί κύριος χώρας ταύτης· νόμοις χρῶ ἐκχώρει χώρας μου. You, therefor who had fields and dwellings and many other possessions, when you are cast out by him, what wilt you do with your field and your house am all the other things that you preparedst for yourself? For the lord of this country says to you justly, "Either conform to my laws, or depart from my country."
5 σὺ οὖν τί μέλλεις ποιεῖν, νόμον σῇ πόλει; ἕνεκεν ἀγρῶν λοιπῆς ὑπάρξεως νόμον πάντως ἀπαρνήσῃ πορεύσῃ νόμῳ ταύτης; βλέπε, ἀσύμφορόν ἀπαρνῆσαι νόμον · ἐὰν ἐπανακάμψαι θελήσῃς , παραδεχθήσῃ, ἀπηρνήσω νόμον πόλεώς , ἐκκλεισθήσῃ αὐτῆς. What then shall you do, who are under law in your own city? For the sake of your fields and the rest of your possessions wilt you altogether repudiate your law, and walk according to the law of this city? Take heed, lest it be inexpedient to repudiate the law; for if you shouldest desire to return again to your city, you shall surely not be received [because you did repudiate the law of the city], and shall be shut out from it.
6 βλέπε σύ· ξένης κατοικῶν πλέον ἑτοίμαζε σεαυτῷ εἰ αὐτάρκειαν ἀρκετήν , ἕτοιμος γίνου, , ὅταν θέλῃ δεσπότης ταύτης ἐκβαλεῖν ἀντιταξάμενον νόμῳ , ἐξέλθῃς ἀπέλθῃς πόλει σῷ νόμῳ χρήσῃ ἀνυβρίστως ἀγαλλιώμενος. Take heed therefore; as dwelling in a strange land prepare nothing more for yourself but a competency which is sufficient for you, and make ready that, whensoever the master of this city may desire to cast you out for your opposition to his law, you may go forth from his city and depart into your own city and use your own law joyfully, free from all insult.
7  ἔχοντες αὐτὸν καρδίαν· ἐργάζεσθε ἔργα μνημονεύοντες ἐντολῶν ἐπαγγελιῶν ἐπηγγείλατο, πιστεύσατε , ποιήσει αὐτάς, ἐὰν ἐντολαὶ φυλαχθῶσιν. Take heed therefore, you that serve God and have Him in your heart: work the "works of God being mindful of His commandments and of the promises which He made, and believe Him that He will perform them, if His commandments be kept.
8 ἀντὶ ἀγρῶν ἀγοράζετε ψυχὰς θλιβομένας, καθά δυνατός , χήρας ὀρφανοὺς ἐπισκέπτεσθε παραβλέπετε αὐτούς, πλοῦτον ὑμῶν παρατάξεις πάσας τοιούτους ἀγροὺς οἰκίας δαπανᾶτε, ἃς ἐλάβετε . Therefore, instead of fields buy you souls that are in trouble, as each is able, and visit widows and orphans, and neglect them not; and spend your riches and all your displays, which you received from God, on fields and houses of this kind.
9  ἐπλούτισεν δεσπότης, ταύτας διακονίας τελέσητε · πολὺ βέλτιόν τοιούτους ἀγροὺς ἀγοράζειν κτήματα , οὓς εὑρήσεις πόλει , ὅταν ἐπιδημήσῃς αὐτήν. For to this end the Master enriched you, that you might perform these ministrations for Him. It is much better to purchase fields [and possessions] and houses of this kind, which you wilt find in your own city, when you visitest it.
10  πολυτέλεια καλὴ ἱλαρά, λύπην ἔχουσα μηδὲ φόβον, ἔχουσα χαράν. πολυτέλειαν πράσσετε· ἀσύμφορον γάρ δούλοις . This lavish expenditure is beautiful and joyous, not bringing sadness or fear, but bringing joy. The expenditure of the heathen then practice not you; for it is not convenient for you the servants of God.
11  ἰδίαν πολυτέλειαν πράσσετε, δύνασθε χαρῆναι, παραχαράσσετε μηδὲ ἀλλοτρίου ἅψησθε μηδὲ ἐπιθυμεῖτε · πονηρὸν γάρ ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν. σὸν ἐργάζου, σωθήσῃ. But practice your own expenditure, in which you can rejoice; and do not corrupt, neither touch that which is another man's, nor lust after it for it is wicked to lust after other men's possessions. But perform your own task, and you shall be saved."