topIrenaeus:
Martyrdom of Polycarp

Introduction

ἐκκλησία παροικοῦσα Σμύρναν παροικούσῃ Φιλομηλίῳ πάσαις ταῖς τόπον ἁγίας καθολικῆς παροικίαις· , ἀγάπη Χριστοῦ πληθυνθείη. The church of God which dwells near Smyrna to the Church of God which dwells near Philomelium and to all those according to the sacred and universal Church dwelling near every place; mercy and peace and love from God the Father and our Lord Jesus Christ be multiplied.

Chapter 1

1 Ἐγράψαμεν , , μαρτυρήσαντας μακάριον Πολύκαρπον, ὅστις ὥσπερ ἐπισφραγίσας μαρτυρίας κατέπαυσεν διωγμόν. σχεδὸν προάγοντα ἐγένετο, κύριος ἄνωθεν ἐπιδείξῃ εὐαγγέλιον μαρτύριον. We write unto you, brothers, an account of what befell those that suffered martyrdom and especially the blessed Polycarp, who stayed the persecution, having as it were set his seal upon it by his martyrdom. For nearly all the foregoing events came to pass that the Lord might show us once more an example of martyrdom which is conformable to the Gospel
2 περιέμενεν , παραδοθῇ, κύριος, μιμηταὶ , μόνον σκοποῦντες καθ᾿ ἑαυτούς, πέλας. ἀγάπης ἀληθοῦς βεβαίας , μόνον θέλειν σώζεσθαι, ἀδελφούς. For he lingered that he might be delivered up, even as the Lord did, to the end that we too might be imitators of him, not lookingonly to that which concerns ourselves, but also to that which concerns our neighbors. For it is the office of true and steadfast love, not only to desire that oneself be saved, but all the brothers also.

Chapter 2

1 Μακάρια γενναῖα μαρτύρια θέλημα γεγονότα. εὐλαβεστέρους ὑπάρχοντας πάντων ἐξουσίαν ἀνατιθέναι. Blessed therefore and noble are all the martyrdoms which have taken place according to the will of God (for it behoves us to be very scrupulous and to assign to God the power over all things).
2  γενναῖον ὑπομονητικὸν φιλοδέσποτον θαυμάσειεν; μάστιξιν καταξανθέντες, ὥστε μέχρι ἔσω φλεβῶν ἀρτηριῶν σαρκὸς οἰκονομίαν θεωρεῖσθαι, ὑπέμειναν, περιεστῶτας ἐλεεῖν ὀδύρεσθαι· τοσοῦτον γενναιότητος , ὥστε μήτε γρύξαι μήτε στενάξαι τινὰ , ἐπιδεικνυμένους ἅπασιν , ἐκείνῃ ὥρᾳ βασανιζόμενοι σαρκὸς ἀπεδήμουν γενναιότατοι μάρτυρες Χριστοῦ, μᾶλλον δέ, παρεστὼς κύριος ὡμίλει . For who could fail to admire their nobleness and patient endurance and loyalty to the Master? seeing that when they were so torn by lashes that the mechanism of their flesh was visible even as far as the inward veins and arteries, they endured patiently, so that the very bystanders had pity and wept; while they themselves reached such a pitch of bravery that none of them uttered a cry or a groan, thus showing to us all that at that hour the martyrs of Christ being tortured were absent from the flesh, or rather that the Lord was standing by and conversing with them.
3  Χριστοῦ κοσμικῶν κατεφρόνουν βασάνων, ὥρας αἰώνιον ζωὴν ἐξαγοραζόμενοι. πῦρ ἦν ψυχρὸν ἀπανθρώπων βασανιστῶν. ὀφθαλμῶν εἶχον φυγεῖν αἰώνιον μηδέποτε σβεννύμενον, ὀφθαλμοῖς ἀνέβλεπον τηρούμενα ὑπομείνασιν ἀγαθά, οὔτε οὖς ἤκουσεν οὔτε ὀφθαλμὸς εἶδεν οὔτε καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη, ἐκείνοις ὑπεδείκνυτο , οἵπερ μηκέτι ἄνθρωποι, ἤδη ἄγγελοι ἦσαν. And giving heed unto the grace of Christ they despised the tortures of this world, purchasing at the cost of one hour a release from eternal punishment. And they found the fire of their inhuman torturers cold: for they set before their eyes the escape from the eternal fire which is never quenched; while with the eyes of their heart they gazed upon the good things which are reserved for those that endure patiently, things which neither ear has heard nor eye has seen, neither have they entered into the heart of man, but were shown by the Lord to them, for they were no longer men but angels already.
4 ὁμοίως κατακριθέντες ὑπέμειναν δεινὰς κολάσεις, κήρυκας ὑποστρωννύμενοι ἄλλαις ποικίλων βασάνων ἰδέαις κολαζόμενοι, , εἰ δυνηθείη, τύραννος ἐπιμόνου κολάσεως ἄρνησιν τρέψῃ. ἐμηχανᾶτο διάβολος. And in like manner also those that were condemned to the wild beasts endured fearful punishments, being made to lie on sharp shells and buffeted with other forms of manifold tortures, that the devil might, if possible, by the persistence of the punishment bring them to a denial; for he tried many wiles against them.

Chapter 3

1 Ἀλλὰ · πάντων ἴσχυσεν. γενναιότατος Γερμανικὸς ἐπερρώννυεν δειλίαν · ἐπισήμως ἐθηριομάχησεν. βουλομένου ἀνθυπάτου πείθειν αὐτὸν λέγοντος, ἡλικίαν κατοικτεῖραι, ἐπεσπάσατο θηρίον προσβιασάμενος, τάχιον ἀδίκου ἀνόμου βίου ἀπαλλαγῆναι βουλόμενος. But thanks be to God; for He verily prevailed against all. For the right noble Germanicus encouraged their timorousness through the constancy which was in him; and he fought with the wild beasts in a signal way. For when the proconsul wished to prevail upon him and bade him have pity on his youth, he used violence and dragged the wild beast toward him, desiring the more speedily to obtain a release from their unrighteous and lawless life.
2  πλῆθος, θαυμάσαν γενναιότητα θεοφιλοῦς θεοσεβοῦς γένους Χριστιανῶν, ἐπεβόησεν· Αἶρε ἀθέους· ζητείσθω Πολύκαρπος. So after this all the multitude, marvelling at the bravery of the God-beloved and God-fearing people of the Christians, raised a cry, 'Away with the atheists; let search be made for Polycarp.'

Chapter 4

1 Εἷς δέ, ὀνόματι Κόϊντος, Φρὺξ προσφάτως ἐληλυθὼς Φρυγίας, ἰδὼν ἐδειλίασεν. οὗτος ἦν παραβιασάμενος ἑαυτόν καί τινας προσελθεῖν ἑκόντας. τοῦτον ἀνθύπατος ἐκλιπαρήσας ἔπεισεν ὀμόσαι ἐπιθῦσαι. οὖν, , ἐπαινοῦμεν προδιδόντας ἑαυτούς, οὕτως διδάσκει εὐαγγέλιον. But one man, Quintus by name, a Phrygian newly arrived from Phrygia, when he saw the wild beasts, turned coward. He it was who had forced himself and some others to come forward of their own free will. This man the proconsul by much entreaty persuaded to swear the oath and to offer incense. For this cause therefore, brothers, we praise not those who deliver themselves up, since the Gospel doth not so teach us.

Chapter 5

1  θαυμασιώτατος Πολύκαρπος πρῶτον ἀκούσας ἐταράχθη, ἐβούλετο μένειν· πλείους ἔπειθον αὐτὸν ὑπεξελθεῖν. ὑπεξῆλθεν ἀγρίδιον μακρὰν ἀπέχον διέτριβεν ὀλίγων, νύκτα ἡμέραν ἕτερον ποιῶν προσευχόμενος πάντων οἰκουμένην ἐκκλησιῶν, ὅπερ ἦν σύνηθες . Now the glorious Polycarp at the first, when he heard it, so far from being dismayed, was desirous of remaining in town; but the greater part persuaded him to withdraw. So he withdrew to a farm not far distant from the city; and there he stayed with a few companions, doing nothing else night and day but praying for all men and for the churches throughout the world; for this was his constant habit.
2  προσευχόμενος ὀπτασίᾳ γέγονεν τριῶν ἡμερῶν συλληφθῆναι αὐτόν, εἶδεν προσκεφάλαιον πυρὸς κατακαιόμενον· στραφεὶς εἶπεν · Δεῖ ζῶντα καῆναι. And while praying he falls into a trance three days before his apprehension; and he saw his pillow burning with fire. And he turned and said unto those that were with him: 'It must needs be that I shall be burned alive.'

Chapter 6

1 Καὶ ἐπιμενόντων ζητούντων αὐτὸν μετέβη ἕτερον ἀγρίδιον, εὐθέως ἐπέστησαν ζητοῦντες αὐτόν· εὑρόντες συνελάβοντο παιδάρια δύο, ἕτερον βασανιζόμενον ὡμολόγησεν. And as those that were in search of him persisted, he departed to another farm; and forthwith they who were in search of him came up; and not finding him, they seized two slave lads, one of whom confessed under torture;
2 ἦν ἀδύνατον λαθεῖν αὐτόν, ἐπεὶ προδιδόντες αὐτὸν οἰκεῖοι ὑπῆρχον, εἰρήναρχος, κεκληρωμένος . Ἡρώδης ἐπιλεγόμενος, ἔσπευδεν στάδιον αὐτὸν εἰσαγαγεῖν, ἐκεῖνος ἴδιον κλῆρον ἀπαρτίσῃ, Χριστοῦ κοινωνὸς γενόμενος, προδόντες αὐτὸν Ἰούδα ὑπόσχοιεν τιμωρίαν. for it was impossible for him to lie concealed, seeing that the very persons who betrayed him were people of his own household. And the captain of the police, who chanced to have the very name, being called Herod, was eager to bring him into the stadium, that he himself might fulfill his appointed lot, being made a partaker with Christ, while they--his betrayers--underwent the punishment of Judas himself.

Chapter 7

1 Ἔχοντες παιδάριον, παρασκευῇ δείπνου ὥραν ἐξῆλθον διωγμῖται ἱππεῖς συνήθων ὅπλων λῃστὴν τρέχοντες. ὀψὲ ὥρας συνεπελθόντες ἐκεῖνον εὗρον ὑπερῴῳ κατακείμενον· κἀκεῖθεν ἠδύνατο ἕτερον χωρίον ἀπελθεῖν, ἠβουλήθη εἰπών· θέλημα γενέσθω. So taking the lad with them, on the Friday about the supper hour, the gendarmes and horsemen went forth with their accustomed arms, hastening as against a robber. And coming up in a body late in the evening, they found the man himself in bed in an upper chamber in a certain cottage; and though he might have departed thence to another place, he would not, saying, The will of God be done.
2 ἀκούσας παρόντας αὐτούς, καταβὰς διελέχθη , θαυμαζόντων παρόντων ἡλικίαν εὐσταθές, εἰ τοσαύτη σπουδὴ ἦν συλληφθῆναι τοιοῦτον πρεσβύτην ἄνδρα. εὐθέως ἐκέλευσεν παρατεθῆναι φαγεῖν πιεῖν ἐκείνῃ ὥρα, ὅσον βούλωνται, ἐξῃτήσατο αὐτούς, δῶσιν ὥραν προσεύξασθαι ἀδεῶς. So when he heard that they were come, he went down and conversed with them, the bystanders marvelling at his age and his constancy, and wondering how there should be so much eagerness for the apprehension of an old man like him. Thereupon forthwith he gave orders that a table should be spread for them to eat and drink at that hour, as much as they desired. And he persuaded them to grant him an hour that he might pray unmolested;
3  ἐπιτρεψάντων, σταθεὶς προσηύξατο πλήρης χάριτος οὕτως ὥστε δύο ὥρας δύνασθαι σιγῆσαι ἐκπλήττεσθαι ἀκούοντας, πολλούς μετανοεῖν ἐληλυθέναι τοιοῦτον θεοπρεπῆ πρεσβύτην. and on their consenting, he stood up and prayed, being so full of the grace of God, that for two hours he could not hold his peace, and those that heard were amazed, and many repented that they had come against such a venerable old man.

Chapter 8

1 Ἐπεὶ κατέπαυσεν προσευχήν, μνημονεύσας ἁπάντων πώποτε συμβεβληκότων , μικρῶν μεγάλων, ἐνδόξων ἀδόξων οἰκουμένην καθολικῆς , ὥρας ἐλθούσης ἐξιέναι, ὄνῳ καθίσαντες αὐτὸν ἤγαγον , ὄντος σαββάτου μεγάλου. But when at length he brought his prayer to an end, after remembering all who at any time had come in his way, small and great, high and low, and all the universal Church throughout the world, the hour of departure being come, they seated him on an ass and brought him into the city, it being a high Sabbath.
2  ὑπήντα εἰρήναρχος Ἡρώδης πατὴρ Νικήτης, μεταθέντες αὐτὸν καροῦχαν ἔπειθον παρακαθεζόμενοι λέγοντες· Τί εἰπεῖν· Κύριος Καῖσαρ, ἐπιθῦσαι τούτοις ἀκόλουθα διασώζεσθαι; πρῶτα ἀπεκρίνατο , ἐπιμενόντων ἔφη· Οὐ μέλλω ποιεῖν, συμβουλεύετέ . And he was met by Herod the captain of police and his father Nicetes, who also removed him to their carriage and tried to prevail upon him, seating themselves by his side and saying, 'Why what harm is there in saying, Caesar is Lord, and offering incense', with more to this effect, 'and saving yourself?' But he at first gave them no answer. When however they persisted, he said, 'I am not going to do what you counsel me.'
3  ἀποτυχόντες πεῖσαι αὐτὸν δεινὰ ῥήματα ἔλεγον σπουδῆς καθῄρουν αὐτόν, κατιόντα καρούχας ἀποσῦραι ἀντικνήμιον. ἐπιστραφείς, πεπονθὼς προθύμως σπουδῆς ἐπορεύετο, ἀγόμενος στάδιον, θορύβου τηλικούτου ὄντος σταδίῳ μηδὲ ἀκουσθῆναί δύνασθαι. Then they, failing to persuade him, uttered threatening words and made him dismount with speed, so that he bruised his shin, as he got down from the carriage. And without even turning round, he went on his way promptly and with speed, as if nothing had happened to him, being taken to the stadium; there being such a tumult in the stadium that no man's voice could be so much as heard.

Chapter 9

1  Πολυκάρπῳ εἰσιόντι στάδιον φωνὴ οὐρανοῦ ἐγένετο· Ἴσχυε, Πολύκαρπε, ἀνδρίζου. εἰπόντα οὐδεὶς εἶδεν, φωνὴν ἡμετέρων παρόντες ἤκουσαν. προσαχθέντος , θόρυβος ἦν μέγας ἀκουσάντων, Πολύκαρπος συνείληπται. But as Polycarp entered into the stadium, a voice came to him from heaven; 'Be strong, Polycarp, and play the man.' And no one saw the speaker, but those of our people who were present heard the voice. And at length, when he was brought up, there was a great tumult, for they heard that Polycarp had been apprehended.
2 προσαχθέντα αὐτὸν ἀνηρώτα ἀνθύπατος, εἰ αὐτὸς εἴη Πολύκαρπος. ὁμολογοῦντος, ἔπειθεν ἀρνεῖσθαι λέγων· Αἰδέσθητί ἡλικίαν, ἕτερα τούτοις ἀκόλουθα, ἔθος · Ὄμοσον Καίσαρος τύχην, μετανόησον, εἶπον· Αἶρε ἀθέους. Πολύκαρπος ἐμβριθεῖ προσώπῳ πάντα ὄχλον σταδίῳ ἀνόμων ἐμβλέψας ἐπισείσας χεῖρα, στενάξας ἀναβλέψας οὐρανὸν εἶπεν· Αἶρε ἀθέους. When then he was brought before him, the proconsul enquired whether he were the man. And on his confessing that he was, he tried to persuade him to a denial saying, 'Have respect to your age,' and other things in accordance therewith, as it is their wont to say; 'Swear by the genius of Caesar; repent and say, Away with the atheists.' Then Polycarp with solemn countenance looked upon the whole multitude of lawless heathen that were in the stadium, and waved his hand to them; and groaning and looking up to heaven he said, 'Away with the atheists.'
3 ἐγκειμένου ἀνθυπάτου λέγοντος· Ὄμοσον, ἀπολύω , λοιδόρησον Χριστόν, ἔφη Πολύκαρπος· Ὀγδοήκοντα ἓξ ἔτη δουλεύω , οὐδέν ἠδίκησεν· πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι βασιλέα σώσαντά ; But when the magistrate pressed him hard and said, 'Swear the oath, and I will release you; revile the Christ,' Polycarp said, 'Fourscore and six years have I been His servant, and He has done me no wrong. How then can I blaspheme my King who saved me?'

Chapter 10

1 Ἐπιμένοντος πάλιν λέγοντος· Ὄμοσον Καίσαρος τύχην, ἀπεκρίνατο· Εἰ κενοδοξεῖς, ὀμόσω Καίσαρος τύχην, σὺ λέγεις, προσποιεῖ ἀγνοεῖν , , παρρησίας ἄκουε· Χριστιανός . εἰ θέλεις Χριστιανισμοῦ μαθεῖν λόγον, δὸς ἡμέραν ἄκουσον. But on his persisting again and saying, 'Swear by the genius of Caesar,' he answered, 'If you supposest vainly that I will swear by the genius of Caesar, as you sayest, and feignest that you are ignorant who I am, hear you plainly, I am a Christian. But if you wouldest learn the doctrine of Christianity, assign a day and give me a hearing.'
2 ἔφη ἀνθύπατος· Πεῖσον δῆμον. Πολύκαρπος εἶπεν· κἂν ἠξίωσα· δεδιδάγμεθα ἀρχαῖς τεταγμέναις τιμὴν προσῆκον, βλάπτουσαν , ἀπονέμειν· ἐκείνους ἡγοῦμαι ἀξίους ἀπολογεῖσθαι . The proconsul said; 'Prevail upon the people.' But Polycarp said; 'As for yourself, I should have held you worthy of discourse; for we have been taught to render, as is meet, to princes and authorities appointed by God such honor as does us no harm; but as for these, I do not hold them worthy, that I should defend myself before them.'

Chapter 11

1  ἀνθύπατος εἶπεν· θηρία ἔχω, τούτοις παραβαλῶ, ἐὰν μετανοήσῃς. εἶπεν· Κάλει, ἀμετάθετος κρειττόνων χείρω μετάνοια· καλὸν μετατίθεσθαι χαλεπῶν δίκαια. Whereupon the proconsul said; 'I have wild beasts here and I will throw you to them, except you repent' But he said, 'Call for them: for the repentance from better to worse is a change not permitted to us; but it is a noble thing to change from untowardness to righteousness'
2  πάλιν αὐτόν· Πυρί ποιήσω δαπανηθῆναι, εἰ θηρίων καταφρονεῖς, ἐὰν μετανοήσῃς. Πολύκαρπος εἶπεν· πῦρ ἀπειλεῖς ὥραν καιόμενον ὀλίγον σβεννύμενον· ἀγνοεῖς μελλούσης κρίσεως κολάσεως ἀσεβέσι τηρούμενον πῦρ. τί βραδύνεις; φέρε, βούλει. Then he said to him again, 'I will cause you to be consumed by fire, if you despisest the wild beasts, unless you repent.' But Polycarp said; 'You threatenest that fire which burns for a season and after a little while is quenched: for you are ignorant of the fire of the future judgment and eternal punishment, which is reserved for the ungodly. But why delayest you? Come, do what you wilt.'

Chapter 12

1  ἕτερα πλείονα λέγων θάρσους χαρᾶς ἐνεπίμπλατο, πρόσωπον χάριτος ἐπληροῦτο, ὥστε μόνον συμπεσεῖν ταραχθέντα λεγομένων αὐτόν, τοὐναντίον ἀνθύπατον ἐκστῆναι, πέμψαι ἑαυτοῦ κήρυκα μέσῳ σταδίου κηρύξαι τρίς· Πολύκαρπος ὡμολόγησεν Χριστιανὸν . Saying these things and more besides, he was inspired with courage and joy, and his countenance was filled with grace, so that not only did it not drop in dismay at the things which were said to him, but on the contrary the proconsul was astounded and sent his own herald to proclaim three times in the midst of the stadium, 'Polycarp has confessed himself to be a Christian.'
2  λεχθέντος κήρυκος, ἅπαν πλῆθος Ἰουδαίων Σμύρναν κατοικούντων ἀκατασχέτῳ θυμῷ μεγάλῃ φωνῇ ἐπεβόα· Οὗτός Ἀσίας διδάσκαλος, πατὴρ Χριστιανῶν, ἡμετέρων θεῶν καθαιρέτης, πολλοὺς διδάσκων θύειν μηδὲ προσκυνεῖν. ταῦτα λέγοντες ἐπεβόων ἠρώτων Ἀσιάρχην Φίλιππον, ἐπαφῇ Πολυκάρπῳ λέοντα. ἔφη, ἐξὸν , πεπληρώκει κυνηγέσια. When this was proclaimed by the herald, the whole multitude both of Gentiles and of Jews who dwelt in Smyrna cried out with ungovernable wrath and with a loud shout, 'This is the teacher of Asia, the father of the Christians, the puller down of our gods, who teaches numbers not to sacrifice nor worship.' Saying these things, they shouted aloud and asked the Asiarch Philip to let a lion loose upon Polycarp. But he said that it was not lawful for him, since he had brought the sports to a close.
3 τότε ἔδοξεν ἐπιβοῆσαι, ὥστε Πολύκαρπον ζῶντα κατακαῦσαι. ἔδει φανερωθείσης προσκεφαλαίου ὀπτασίας πληρωθῆναι, ἰδὼν καιόμενον προσευχόμενος εἶπεν ἐπιστραφεὶς πιστοῖς προφητικῶς· Δεῖ ζῶντα καῆναι. Then they thought fit to shout out with one accord that Polycarp should be burned alive. For it must needs be that the matter of the vision should be fulfilled, which was shown him concerning his pillow, when he saw it on fire while praying, and turning round he said prophetically to the faithful who were with him, 'I must needs be burned alive.'

Chapter 13

1  τοσούτου τάχους ἐγένετο, θᾶττον ἐλέγετο, ὄχλων παραχρῆμα συναγόντων ἔκ ἐργαστηρίων βαλανείων ξύλα φρύγανα, Ἰουδαίων προθύμως, ἔθος , ταῦτα ὑπουργούντων. These things then happened with so great speed, quicker than words could tell, the crowds forthwith collecting from the workshops and baths timber and faggots, and the Jews more especially assisting in this with zeal, as is their wont.
2  πυρκαϊὰ ἡτοιμάσθη, ἀποθέμενος ἱμάτια λύσας ζώνην ἐπειρᾶτο ὑπολύειν ἑαυτόν, πρότερον ποιῶν ἕκαστον πιστῶν σπουδάζειν, ὅστις τάχιον χρωτὸς ἅψηται· καλῷ ἀγαθῆς ἕνεκεν πολιτείας μαρτυρίας ἐκεκόσμητο. But when the pile was made ready, divesting himself of all his upper garments and loosing his girdle, he endeavored also to take off his shoes, though not in the habit of doing this before, because all the faithful at all times vied eagerly who should soonest touch his flesh. For he had been treated with all honor for his holy life even before his gray hairs came.
3 εὐθέως περιετίθετο πυρὰν ἡρμοσμένα ὄργανα. μελλόντων προσηλοῦν, εἶπεν· Ἄφετέ οὕτως· δοὺς ὑπομεῖναι πῦρ δώσει χωρὶς ὑμετέρας ἥλων ἀσφαλείας ἄσκυλτον ἐπιμεῖναι πυρᾷ. Forthwith then the instruments that were prepared for the pile were placed about him; and as they were going likewise to nail him to the stake, he said; 'Leave me as I am; for He that has granted me to endure the fire will grant me also to remain at the pile unmoved, even without the security which you seek from the nails.'

Chapter 14

1  καθήλωσαν μέν, προσέδησαν αὐτόν. ὀπίσω χεῖρας ποιήσας προσδεθείς, ὥσπερ κριὸς ἐπίσημος ποιμνίου προσφοράν, ὁλοκαύτωμα δεκτὸν ἡτοιμασμένον, ἀναβλέψας οὐρανὸν εἶπεν· Κύριε παντοκράτωρ, ἀγαπητοῦ εὐλογητοῦ παιδός Χριστοῦ πατήρ, σοῦ εἰλήφαμεν, ἀγγέλων δυνάμεων κτίσεως παντός γένους δικαίων, ζῶσιν ἐνώπιόν · So they did not nail him, but tied him. Then he, placing his hands behind him and being bound to the stake, like a noble ram out of a great flock for an offering, a burnt sacrifice made ready and acceptable to God, looking up to heaven said; 'O Lord God Almighty, the Father of Your beloved and blessed Son Jesus Christ, through whom we have received the knowledge of You, the God of angels and powers and of all creation and of the whole race of the righteous, who live in Your presence;
2 εὐλογῶ , ἠξίωσάς ἡμέρας ὥρας ταύτης, λαβεῖν μέρος ἀριθμῷ μαρτύρων ποτηρίῳ Χριστοῦ ἀνάστασιν σώματος ἀφθαρσίᾳ · προσδεχθείην ἐνώπιόν σήμερον θυσίᾳ πίονι προσδεκτῇ, προητοίμασας προεφανέρωσας ἐπλήρωσας, ἀληθινὸς . I bless You for that You had granted me this day and hour, that I might receive a portion amongst the number of martyrs in the cup of [Your] Christ unto resurrection of eternal life, both of soul and of body, in the incorruptibility of the Holy Spirit. May I be received among these in Your presence this day, as a rich and acceptable sacrifice, as You did prepare and reveal it beforehand, and had accomplished it, You that are the faithful and true God.
3  πάντων αἰνῶ, εὐλογῶ, δοξάζω καί ἐπουρανίου ἀρχιερέως Χριστοῦ, ἀγαπητοῦ παιδός, σοί πνεύματι μέλλοντας . . For this cause, yes and for all things, I praise You, I bless You, I glorify You, through the eternal and heavenly High-priest, Jesus Christ, Your beloved Son, through whom with Him and the Holy Spirit be glory both now [and ever] and for the ages to come. Amen.'

Chapter 15

1 Ἀναπέμψαντος ἀμὴν πληρώσαντος εὐχήν, πυρὸς ἄνθρωποι ἐξῆψαν πῦρ. μεγάλης ἐκλαμψάσης φλογός, θαῦμα εἴδομεν, ἰδεῖν ἐδόθη· ἐτηρήθημεν ἀναγγεῖλαι λοιποῖς γενόμενα. When he had offered up the Amen and finished his prayer, the firemen lighted the fire. And, a mighty flame flashing forth, we to whom it was given to see, saw a marvel, yes and we were preserved that we might relate to the rest what happened.
2  πῦρ καμάρας εἶδος ποιῆσαν ὥσπερ ὀθόνη πλοίου πληρουμένη, κύκλῳ περιετείχισεν σῶμα μάρτυρος· ἦν μέσον καιομένη, ἄρτος ὀπτώμενος χρυσὸς ἄργυρος καμίνῳ πυρούμενος. εὐωδίας τοσαύτης ἀντελαβόμεθα, λιβανωτοῦ πνέοντος ἄλλου τινὸς τιμίων ἀρωμάτων. The fire, making the appearance of a vault, like the sail of a vessel filled by the wind, made a wall round about the body of the martyr; and it was there in the midst, not like flesh burning, but like [a loaf in the oven or like] gold and silver refined in a furnace. For we perceived such a fragrant smell, as if it were the wafted odor of frankincense or some other precious spice.

Chapter 16

1 Πέρας γοῦν ἰδόντες ἄνομοι δυνάμενον σῶμα πυρὸς δαπανηθῆναι ἐκέλευσαν προσελθόντα κομφέκτορα παραβῦσαι ξιφίδιον. ποιήσαντος, ἐξῆλθεν περιστερὰ πλῆθος αἵματος, ὥστε κατασβέσαι πῦρ θαυμάσαι ὄχλον, εἰ τοσαύτη διαφορὰ μεταξὺ ἀπίστων ἐκλεκτῶν· So at length the lawless men, seeing that his body could not be consumed by the fire, ordered an executioner to go up to him and stab him with a dagger. And when he had done this, there came forth [a dove and] a quantity of blood, so that it extinguished the fire; and all the multitude marvelled that there should be so great a difference between the unbelievers and the elect.
2  εἷς οὗτος γεγόνει θαυμασιώτατος μάρτυς Πολύκαρπος, καθ᾿ διδάσκαλος ἀποστολικὸς προφητικὸς γενόμενος, ἐπίσκοπος Σμύρνῃ καθολικῆς . ῥῆμα, ἀφῆκεν στόματος , ἐτελειώθη τελειωθήσεται. In the number of these was this man, the glorious martyr Polycarp, who was found an apostolic and prophetic teacher in our own time, a bishop of the holy Church which is in Smyrna. For every word which he uttered from his mouth was accomplished and will be accomplished.

Chapter 17

1  ἀντίζηλος βάσκανος πονηρός, ἀντικείμενος γένει δικαίων, ἰδὼν τό μέγεθος μαρτυρίας ἀρχῆς ἀνεπίληπτον πολιτείαν, ἐστεφανωμένον ἀφθαρσίας στέφανον βραβεῖον ἀναντίρρητον ἀπενηνεγμένον, ἐπετήδευσεν, μηδὲ σωμάτιον ὑφ᾿ ληφθῆναι, καίπερ ἐπιθυμούντων ποιῆσαι καί κοινωνῆσαι σαρκίῳ. But the jealous and envious Evil One, the adversary of the family of the righteous, having seen the greatness of his martyrdom and his blameless life from the beginning, and how he was crowned with the crown of immortality and had won a reward which none could gainsay, managed that not even his poor body should be taken away by us, although many desired to do this and to touch his holy flesh.
2 ὑπέβαλεν γοῦν Νικήτην Ἡρώδου , ἀδελφὸν Ἄλκης, ἐντυχεῖν ἄρχοντι, ὥστε δοῦναι σῶμα· , φησίν, ἀφέντες τοῦτον ἄρξωνται σέβεσθαι. ταῦτα εἶπον ὑποβαλλόντων ἐνισχυόντων Ἰουδαίων, ἐτήρησαν, μελλόντων πυρὸς αὐτὸν λαμβάνειν· ἀγνοοῦντες, οὔτε καταλιπεῖν δυνησόμεθα, παντὸς σωζομένων σωτηρίας παθόντα ἄμωμον ἁμαρτωλῶν, οὔτε ἕτερόν σέβεσθαι. So he put forward Nicetes, the father of Herod and brother of Alce, to plead with the magistrate not to give up his body, 'lest,' so it was said, 'they should abandon the crucified one and begin to worship this man'--this being done at the instigation and urgent entreaty of the Jews, who also watched when we were about to take it from the fire, not knowing that it will be impossible for us either to forsake at any time the Christ who suffered for the salvation of the whole world of those that are saved--suffered though faultless for sinners--nor to worship any other.
3 τοῦτον υἱὸν προσκυνοῦμεν, μάρτυρας μαθητὰς μιμητὰς ἀγαπῶμεν ἕνεκα εὐνοίας ἀνυπερβλήτου ἴδιον βασιλέα διδάσκαλον· γένοιτο κοινωνούς συμμαθητὰς γενέσθαι. For Him, being the Son of God, we adore, but the martyrs as disciples and imitators of the Lord we cherish as they deserve for their matchless affection toward their own King and Teacher. May it be our lot also to be found partakers and fellow-disciples with them.

Chapter 18

1 Ἰδὼν κεντυρίων Ἰουδαίων γενομένην φιλονεικίαν, θεὶς αὐτὸν μέσῳ, ἔθος , ἔκαυσεν. The centurion therefore, seeing the opposition raised on the part of the Jews, set him in the midst and burnt him after their custom.
2 οὕτως ὕστερον ἀνελόμενοι τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν δοκιμώτερα χρυσίον ὀστᾶ ἀπεθέμεθα, ὅπου ἀκόλουθον ἦν. And so we afterwards took up his bones which are more valuable than precious stones and finer than refined gold, and laid them in a suitable place;
3 ἔνθα δυνατὸν συναγομένοις ἀγαλλιάσει χαρᾷ παρέξει κύριος ἐπιτελεῖν μαρτυρίου ἡμέραν γενέθλιον, εἴς προηθληκότων μνήμην μελλόντων ἄσκησίν ἑτοιμασίαν. where the Lord will permit us to gather ourselves together, as we are able, in gladness and joy, and to celebrate the birth-day of his martyrdom for the commemoration of those that have already fought in the contest, and for the training and preparation of those that shall do so hereafter.

Chapter 19

1 Τοιαῦτα μακάριον Πολύκαρπον, φιλαδελφίας δωδέκατος Σμύρνῃ μαρτυρήσας, πάντων μᾶλλον μνημονεύεται, ὥστε λαλεῖσθαι· μόνον διδάσκαλος γενόμενος ἐπίσημος, μάρτυς ἔξοχος, πάντες ἐπιθυμοῦσιν μιμεῖσθαι εὐαγγέλιον Χριστοῦ γενόμενον. So it befell the blessed Polycarp, who having with those from Philadelphia suffered martyrdom in Smyrna--twelve in all--is especially remembered more than the others by all men, so that he is talked of even by the heathen in every place: for he showed himself not only a notable teacher, but also a distinguished martyr, whose martyrdom all desire to imitate, seeing that it was after the pattern of the Gospel of Christ.
2  καταγωνισάμενος ἄδικον ἄρχοντα οὕτως ἀφθαρσίας στέφανον ἀπολαβών, δικαίοις ἀγαλλιώμενος δοξάζει παντοκράτορα εὐλογεῖ κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, σωτῆρα ψυχῶν κυβερνήτην σωμάτων ποιμένα οἰκουμένην καθολικῆς . Having by his endurance overcome the unrighteous ruler in the conflict and so received the crown of immortality, he rejoices in company with the Apostles and all righteous men, and glorifies the Almighty God and Father, and blesses our Lord Jesus Christ, the savior of our souls and helmsman of our bodies and shepherd of the universal Church which is throughout the world.

Chapter 20

1 Ὑμεῖς ἠξιώσατε πλειόνων δηλωθῆναι γενόμενα, παρὸν κεφαλαίῳ μεμηνύκαμεν ἀδελφοῦ Μαρκίωνος. μαθόντες ταῦτα ἐπέκεινα ἀδελφοῖς διαπέμψασθε, ἐκεῖνοι δοξάζωσι κύριον ἐκλογὰς ποιοῦντα ἰδίων δούλων.
You indeed required that the things which happened should be shown unto you at greater length: but we for the present have certified you as it were in a summary through our brother Marcianus. When then you have informed yourselves of these things, send the letter about likewise to the brothers which are farther off, that they also may glorify the Lord, who makes election from His own servants.
2  εἰσαγαγεῖν δωρεᾷ ἐπουράνιον βασιλείαν μονογενοῦς παιδὸς Χριστοῦ, , τιμή, κράτος, μεγαλωσύνη . προσαγορεύετε . προσαγορεύουσιν Εὐάρεστος πανοικεί. Now unto Him that is able to bring us all by His grace and bounty unto His eternal kingdom, through His only-begotten Son Jesus Christ, be glory, honor, power, and greatness for ever. Salute all the saints. They that are with us salute you, and Euarestus, who wrote the letter, with his whole house.

Chapter 21

1 Μαρτυρεῖ μακάριος Πολύκαρπος μηνὸς Ξανθικοῦ δευτέρα ἱσταμένου, ἑπτὰ καλανδῶν Μαρτίων,1 σαββάτῳ μεγάλῳ, ὥρᾳ ὀγδόῃ. συνελήφθη [] Ἡρώδου ἀρχιερέως Φιλίππου Τραλλιανοῦ, ἀνθυπατεύοντος Στατίου Κοδράτου, βασιλεύοντος Χριστοῦ· , τιμή, μεγαλωσύνη, θρόνος αἰώνιος γενεᾶς γενεάν. . Now the blessed Polycarp was martyred on the second day of the first part of the month Xanthicus, on the seventh before the calends of March, on a great Sabbath, at the eighth hour. He was apprehended by Herodes, when Philip of Tralles was high priest, in the proconsulship of Statius Quadratus, but in the reign of the Eternal King Jesus Christ. To whom be the glory, honor, greatness, and eternal throne, from generation to generation. Amen.

Chapter 22

1 Ἐρρῶσθαι εὐχόμεθα, , στοιχοῦντας εὐαγγέλιον Χριστοῦ, πατρὶ πνεύματι, σωτηρίᾳ ἐκλεκτῶν, ἐμαρτύρησεν μακάριος Πολύκαρπος, γένοιτο βασιλείᾳ Χριστοῦ ἴχνη εὑρεθῆναι . We bid you God speed, brothers, while you walk by the word of Jesus Christ which is according to the Gospel; with whom be glory to God for the salvation of His holy elect; even as the blessed Polycarp suffered martyrdom, in whose footsteps may it be our lot to be found in the kingdom of Jesus Christ.
2  μετεγράψατο Γάϊος Εἰρηναίου, μαθητοῦ Πολυκάρπου, συνεπολιτεύσατο Εἰρηναίῳ. Σωκράτης Γαΐου ἀντιγράφων ἔγραψα. . This account Gaius copied from the papers of Irenaeus, a disciple of Polycarp. The same also lived with Irenaeus. And I Socrates wrote it down in Corinth from the copy of Gaius. Grace be with all men.
3  πάλιν Πιόνιος προγεγραμμένου ἔγραψα ἀναζητήσας αὐτά, φανερώσαντός μοι μακαρίου Πολυκάρπου, καθὼς δηλώσω καθεξῆς, συναγαγὼν αὐτὰ ἤδη σχεδὸν χρόνου κεκμηκότα, κἀμὲ συναγάγῃ κύριος Ἰησοῦς οὐράνιον βασιλείαν , πατρὶ πνεύματι αἰώνων. . And I Pionius again wrote it down from the aforementioned copy, having searched it out (for the blessed Polycarp showed me in a revelation, as I will declare in the sequel), gathering it together when it was now well nigh worn out by age, that the Lord Jesus Christ may gather me also with His elect into His heavenly kingdom; to whom be the glory with the Father and the Holy Spirit for ever and ever. Amen.

Epilog

1 epilogus alius e codice mosquensi descriptus.1 The ending according to the Moscow manuscript.
2  μετεγράψατο Γάϊος Εἰρηναίου συγγραμμάτων, συνεπολιτεύσατο Εἰρηναίῳ, μαθητῇ γεγονότι Πολυκάρπου. This account Gaius copied from the papers of Irenaeus. The same lived with Irenaeus who had been a disciple of the holy Polycarp.
3 οὗτος Εἰρηναῖος, καιρὸν μαρτυρίου ἐπισκόπου Πολυκάρπου γενόμενος Ῥώμῃ, πολλοὺς ἐδίδαξεν· συγγράμματα κάλλιστα ὀρθότατα φέρεται, μέμνηται Πολυκάρπου, παρ᾿ ἔμαθεν, ἱκανῶς αἵρεσιν ἢλεγξεν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα καθολικόν, παρέλαβεν , παρέδωκεν. For this Irenaeus, being in Rome at the time of the martyrdom of the bishop Polycarp, instructed many; and many most excellent and orthodox treatises by him are in circulation. In these he makes mention of Polycarp, saying that he was taught by him. And he ably refuted every heresy, and handed down the catholic rule of the Church just as he had received it from the saint.
4  · συναντήσαντός Πολυκάρπῳ Μαρκίωνος, ἀφ᾿ λεγόμενοι Μαρκιωνισταί, εἰπόντος· Ἐπιγίνωσκε , Πολύκαρπε, εἶπεν αὐτὸς Μαρκίωνι· Ἐπιγινώσκω, ἐπιγινώσκω πρωτότοκον σατανᾶ. He mentions this fact also, that when Marcion, after whom the Marcionites are called, met the holy Polycarp on one occasion, and said 'Recognize us, Polycarp,' he said in reply to Marcion, 'Yes indeed, I recognize the firstborn of Satan.'
5  φέρεται Εἰρηναίου συγγράμμασιν, ὥρᾳ Σμύρνῃ ἐμαρτύρησεν Πολύκαρπος, ἤκουσεν φωνὴν Ῥωμαίων πόλει ὑπάρχων Εἰρηναῖος σάλπιγγος λεγούσης· Πολύκαρπος ἐμαρτύρησεν. The following statement also is made in the writings of Irenaeus, that on the very day and hour when Polycarp was martyred in Smyrna Irenaeus being in the city of the Romans heard a voice as of a trumpet saying, ' Polycarp is martyred.'
6 Ἐκ οὖν, προλέλεκται, Εἰρηναίου συγγραμμάτων Γάϊος μετεγράψατο, Γαΐου ἀντιγράφων Ἰσοκράτης . From these papers of Irenaeus then, as has been stated already, Gaius made a copy, and from the copy of Gaius Isocrates made another in Corinth.
7  πάλιν Πιόνιος Ἰσοκράτους ἀντιγράφων ἔγραψα Πολυκάρπου ζητήσας αὐτά, συναγαγὼν αὐτὰ ἤδη σχεδὸν χρόνου κεκμηκότα, κἀμὲ συναγάγῃ κύριος Ἰησοῦς ἐπουράνιον βασιλείαν· πατρὶ υἱῷ πνεύματι αἰώνων. . And I Pionius again wrote it down from the copy of Isocrates, having searched for it in obedience to a revelation of the holy Polycarp, gathering it together, when it was well nigh worn out by age, that the Lord Jesus Christ may gather me also with His elect into His heavenly kingdom; to whom be the glory with the Father and the Son and the Holy Spirit for ever and ever. Amen.