top Ignatius:
Romans

Introduction

Ἰγνάτιος, Θεοφόρος, ἠλεημένῃ μεγαλειότητι ὑψίστου Χριστοῦ μόνου ἠγαπημένῃ πεφωτισμένῃ θελήματι θελήσαντος πάντα, ἔστιν, ἀγάπην Χριστοῦ, , ἥτις προκάθηται χωρίου Ῥωμαίων, ἀξιόθεος, ἀξιοπρεπής, ἀξιομακάριστος, ἀξιέπαινος, ἀξιεπίτευκτος, ἀξίαγνος προκαθημένη ἀγάπης, χριστόνομος1, πατρώνυμος, ἀσπάζομαι ὀνόματι Χριστοῦ, · πνεῦμα ἡνωμένοις ἐντολῇ , πεπληρωμένοις χάριτος ἀδιακρίτως ἀποδιϋλισμένοις παντὸς ἀλλοτρίου χρώματος πλεῖστα Χριστῷ, , ἀμώμως χαίρειν. Ignatius, who is also Theophorus, unto her who has found mercy in the bountifulness of the Father Most High and of Jesus Christ His only Son; to the church that is beloved and enlightened through the will of Him who willed all things that are, by faith and love toward Jesus Christ our God; even unto her who has the presidency in the country of the region of the Romans, being worthy of God, worthy of honour, worthy of felicitation, worthy of praise, worthy of success, worthy in purity, and having the presidency of love, walking in the law of Christ and bearing the Father's name; which church also I salute in the name of Jesus Christ the Son of the Father; unto them who in flesh and spirit are united unto His every commandment, being filled with the grace of God without wavering, and filtered clear from every foreign stain; abundant greeting in Jesus Christ our God in blamelessness.

Chapter 1

1 Ἐπεὶ εὐξάμενος ἐπέτυχον ἰδεῖν ὑμῶν ἀξιόθεα πρόσωπα, πλέον ᾐτούμην λαβεῖν· δεδεμένος Χριστῷ ἐλπίζω ἀσπάσασθαι, ἐάνπερ θέλημα ἀξιωθῆναί τέλος . Forasmuch as in answer to my prayer to God it has been granted me to see your godly countenances, so that I have obtained even more than I asked; for wearing bonds in Christ Jesus I hope to salute you, if it be the Divine will that I should be counted worthy to reach unto the end;
2  ἀρχὴ εὐοικονόμητός , ἐάνπερ χάριτος ἐπιτύχω κλῆρόν ἀνεμποδίστως ἀπολαβεῖν. φοβοῦμαι ὑμῶν ἀγάπην, αὐτή ἀδικήσῃ. εὐχερές , θέλετε, ποιῆσαι· ἐμοὶ δύσκολόν ἐπιτυχεῖν, ἐάνπερ φείσησθέ μου. for the beginning verily is well ordered, if so be I shall attain unto the goal, that I may receive my inheritance without hinderance. For I dread your very love, lest it do me an injury; for it is easy for you to do what you will, but for me it is difficult to attain unto God, unless you shall spare me.

Chapter 2

1 Οὐ ἀνθρωπαρεσκῆσαι, ἀρέσαι, ὥσπερ ἀρέσκετε. οὔτε ἕξω καιρὸν τοιοῦτον ἐπιτυχεῖν, οὔτε , ἐὰν σιωπήσητε, κρείττονι ἔργῳ ἔχετε ἐπιγραφῆναι. ἐὰν σιωπήσητε ἐμοῦ, · ἐὰν ἐρασθῆτε σαρκός μου, πάλιν ἔσομαι φωνή. For I would not have you to be men-pleasers but to please God, as indeed you do please Him. For neither shall I myself ever find an opportunity such as this to attain unto God, nor can you, if you be silent, win the credit of any nobler work. For, if you be silent and leave me alone, I am a word of God; but if you desire my flesh, then shall I be again a mere cry.
2 πλέον παράσχησθε σπονδισθῆναι , ἔτι θυσιαστήριον ἕτοιμόν , χορὸς γενόμενοι ᾄσητε πατρὶ Χριστῷ , ἐπίσκοπον Συρίας κατηξίωσεν εὑρεθῆναι δύσιν ἀνατολῆς μεταπεμψάμενος. καλὸν δῦναι , αὐτὸν ἀνατείλω. [No] grant me nothing more than that I be poured out a libation to God, while there is still an altar ready; that forming yourselves into a chorus in love you may sing to the Father in Jesus Christ, for that God has vouchsafed that the bishop from Syria should be found in the West, having summoned him from the East. It is good to set from the world unto God, that I may rise unto Him.

Chapter 3

1 Οὐδέποτε ἐβασκάνατε οὐδενί, ἄλλους ἐδιδάξατε. θέλω, κἀκεῖνα βέβαια μαθητεύοντες ἐντέλλεσθε. You never grudged any one; you were the instructors of others. And my desire is that those lessons shall hold good which as teachers you enjoin.
2 μόνον αἰτεῖσθε ἔσωθέν ἔξωθεν, μόνον θέλω, μόνον λέγωμαι Χριστιανὸς εὑρεθῶ. ἐὰν εὑρεθῶ, λέγεσθαι δύναμαι, τότε , ὅταν κόσμῳ φαίνωμαι. Only pray that I may have power within and without, so that I may not only say it but also desire it; that I may not only be called a Christian, but also be found one. For if I shall be found so, then can I also be called one, and be faithful then, when I am no more visible to the world.
3  φαινόμενον καλόν· Ἰησοῦς πατρὶ μᾶλλον φαίνεται. πεισμονῆς ἔργον, μεγέθους Χριστιανισμός, ὅταν μισῆται κόσμου. Nothing visible is good. For our God Jesus Christ, being in the Father, is the more plainly visible. The Work is not of persuasiveness, but Christianity is a thing of might, whensoever it is hated by the world.

Chapter 4

1  γράφω πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις, ἐντέλλομαι πᾶσιν, ἑκὼν ἀποθνήσκω, ἐάνπερ κωλύσητε. παρακαλῶ , εὔνοια ἄκαιρος γένησθέ . ἄφετέ θηρίων βοράν, ἔνεστιν ἐπιτυχεῖν. σῖτός ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, καθαρὸς ἄρτος εὑρεθῶ Χριστοῦ. I write to all the churches, and I bid all men know, that of my own free will I die for God, unless you should hinder me. I exhort you, be not an unseasonable kindness to me. Let me be given to the wild beasts, for through them I can attain unto God. I am God's wheat, and I am ground by the teeth of wild beasts that I may be found pure bread [of Christ].
2 μᾶλλον κολακεύσατε θηρία, τάφος γένωνται καταλίπωσι σώματός μου, κοιμηθεὶς βαρύς τινι γένωμαι. τότε ἔσομαι μαθητὴς ἀληθῶς Χριστοῦ, οὐδὲ σῶμά ὄψεται. λιτανεύσατε κύριον2 ἐμοῦ, διὰ ὀργάνων θυσία εὑρεθῶ. Rather entice the wild beasts, that they may become my sepulchre and may leave no part of my body behind, so that I may not, when I am fallen asleep, be burdensome to any one. Then shall I be truly a disciple of Jesus Christ, when the world shall not so much as see my body. Supplicate the Lord for me, that through these instruments I may be found a sacrifice to God.
3  Πέτρος διατάσσομαι . ἐκεῖνοι ἀπόστολοι, κατάκριτος· ἐκεῖνοι ἐλεύθεροι, μέχρι . ἐὰν πάθω, ἀπελεύθερος γενήσομαι Χριστοῦ ἀναστήσομαι ἐλεύθερος. μανθάνω δεδεμένος ἐπιθυμεῖν. I do not enjoin you, as Peter and Paul did. They were Apostles, I am a convict; they were free, but I am a slave to this very hour. Yet if I shall suffer, then am I a freed-man of Jesus Christ, and I shall rise free in Him. Now I am learning in my bonds to put away every desire.

Chapter 5

1 Ἀπὸ Συρίας μέχρι Ῥώμης θηριομαχῶ, διὰ γῆς θαλάσσης, νυκτὸς ἡμέρας, ἐνδεδεμένος δέκα λεοπάρδοις, στρατιωτικὸν τάγμα· εὐεργετούμενοι χείρους γίνονται. ἀδικήμασιν μᾶλλον μαθητεύομαι, δεδικαίωμαι. From Syria even unto Rome I fight with wild beasts, by land and sea, by night and by day, being bound amidst ten leopards, even a company of soldiers, who only wax worse when they are kindly treated. However through their wrong doings I become more completely a disciple; _yet am I not hereby justified._
2 ὀναίμην θηρίων ἐμοὶ ἡτοιμασμένων, εὔχομαι σύντομά εὑρεθῆναι· κολακεύσω, συντόμως καταφαγεῖν, ὥσπερ τινῶν δειλαινόμενα ἥψαντο. κἂν αὐτὰ ἑκόντα3 θελήσῃ, προσβιάσομαι. May I have joy of the beasts that have been prepared for me; and I pray that I may find them prompt; nay I will entice them who they may devour me promptly, not as they have done to some, refusing to touch them through fear. Yes though of themselves they should not be willing while I am ready, I myself will force them to it.
3 συγγνώμην ἔχετε· τί συμφέρει, γινώσκω, ἄρχομαι μαθητὴς , μηθέν ζηλώσαι ὁρατῶν , Χριστοῦ ἐπιτύχω. πῦρ θηρίων συστάσεις, ἀνατομαί, διαιρέσεις, σκορπισμοὶ ὀστέων, συγκοπὴ μελῶν, ἀλεσμοὶ ὅλου σώματος, κακαὶ κολάσεις διαβόλου ἐμὲ ἐρχέσθωσαν, μόνον Χριστοῦ ἐπιτύχω. Bear with me. I know what is expedient for me. Now am I beginning to be a disciple. May nought of things visible and things invisible envy me; that I may attain unto Jesus Christ. Come fire and cross and grapplings with wild beasts, [cuttings and manglings,] wrenching of bones, hacking of limbs, crushings of my whole body, come cruel tortures of the devil to assail me. Only be it my to attain unto Jesus Christ.

Chapter 6

1 Οὐδέν ὠφελήσει πέρατα οὐδὲ βασιλεῖαι . καλόν ἀποθανεῖν Ἰησοῦν, βασιλεύειν περάτων γῆς. ἐκεῖνον ζητῶ, ἀποθανόντα· ἐκεῖνον θέλω, ἀναστάντα. τοκετός ἐπίκειται. The farthest bounds of the universe shall profit me nothing, neither the kingdoms of this world. It is good for me to die for Jesus Christ rather than to reign over the farthest bounds of the earth. Him I seek, who died on our behalf; Him I desire, who rose again [for our sake]. The pangs of a new birth are upon me.
2 Σύγγηωτέ , · ἐμποδίσητέ ζῆσαι, θελήσητέ ἀποθανεῖν· θέλοντα κόσμῳ χαρίσησθε, μηδὲ ὕλῃ ἐξαπατήσητε4· ἄφετέ καθαρὸν φῶς λαβεῖν· παραγενόμενος ἄνθρωπος ἔσομαι. Bear with me, brothers. Do not hinder me from living; do not desire my death. Bestow not on the world one who desires to be God's, neither allure him with material things. Suffer me to receive the pure light. When I am come thither, then shall I be a man.
3 ἐπιτρέψατέ μιμητὴν πάθους μου. αὐτὸν ἔχει, νοησάτω θέλω, συμπαθείτω συνέχοντά . Permit me to be an imitator of the passion of my God. If any man has Him within himself, let him understand what I desire, and let him have fellow- feeling with me, for he knows the things which straiten me.

Chapter 7

1  ἄρχων διαρπάσαι βούλεται γνώμην διαφθεῖραι. μηδεὶς παρόντων ὑμῶν βοηθείτω · μᾶλλον γίνεσθε, τουτέστιν . λαλεῖτε Ἰησοῦν Χριστόν, κόσμον ἐπιθυμεῖτε. The prince of this world would fain tear me in pieces and corrupt my mind to Godward. Let not any of you therefore who are near abet him. Rather stand you on my side, that is on God's side. Speak not of Jesus Christ and withal desire the world.
2 βασκανία κατοικείτω. μηδ᾿ ἄν παρὼν παρακαλῶ , πείσθητέ · τούτοις μᾶλλον πείσθητε, γράφω . ζῶν γράφω , ἐρῶν ἀποθανεῖν. ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται, ἔστιν ἐμοὶ πῦρ φιλόϋλον, ὕδωρ δὲ ζῶν λαλοῦν ἐν ἐμοί, ἔσωθέν λέγον· Δεῦρο . Let not envy have a home in you. Even though I myself, when I am with you, should beseech you, obey me not; but rather give credence to these things which I write to you. [For] I write to you in the midst of life, yet lusting after death. My lust has been crucified, and there is no fire of material longing in me, but only water living +and speaking+ in me, saying within me, Come to the Father.
3  ἥδομαι τροφῇ φθορᾶς οὐδὲ βίου . ἄρτον θέλω, Χριστοῦ, σπέρματος Δαυίδ, πόμα αἷμα , ἀγάπη ἄφθαρτος. I have no delight in the food of corruption or in the delights of this life. I desire the bread of God, which is the flesh of Christ who was of the seed of David; and for a draught I desire His blood, which is love incorruptible.

Chapter 8

1 Οὐκέτι ἀνθρώπους ζῆν. δέ ἔσται, ἐὰν θελήσητε. θελήσατε, θεληθῆτε. I desire no longer to live after the manner of men; and this shall be, if you desire it. Desire you, that you yourselves also may be desired.
2  ὀλίγων γραμμάτων αἰτοῦμαι · πιστεύσατέ . Ἰησοῦς ταῦτα φανερώσει, ἀληθῶς · ἀψευδὲς στόμα, πατὴρ ἐλάλησεν ἀληθῶς. In a brief letter I beseech you; believe me. And Jesus Christ shall make manifest unto you these things, that I speak the truth -- Jesus Christ, the unerring mouth in whom the Father has spoken [truly].
3 αἰτήσασθε ἐμοῦ, ἐπιτύχω. ἔγραψα, γνώμην . ἐὰν πάθω, ἠθελήσατε· ἐὰν ἀποδοκιμασθῶ, ἐμισήσατε. Entreat you for me, that I may attain [through the Holy Spirit]. I write not unto you after the flesh, but after the mind of God. If I shall suffer, it was your desire; if I shall be rejected, it was your hatred.

Chapter 9

1 Μνημονεύετε προσευχῇ ὑμῶν Συρίᾳ , ἀντὶ ποιμένι χρῆται. Ἰησοῦς ἐπισκοπήσει ὑμῶν ἀγάπη. Remember in your prayers the church which is in Syria, which has God for its shepherd in my stead. Jesus Christ alone shall be its bishop -- He and your love.
2  αἰσχύνομαι λέγεσθαι· οὐδὲ ἄξιός , ἔσχατος ἔκτρωμα· ἠλέημαί , ἐὰν ἐπιτύχω. But for myself I am ashamed to be called one of them; for neither am I worthy, being the very last of them and an untimely birth: but I have found mercy that I should be some one, if so be I shall attain unto God.
3  πνεῦμα ἀγάπη ἐκκλησιῶν δεξαμένων Χριστοῦ, παροδεύοντα. προσήκουσαί ὁδῷ , προῆγον. My spirit salutes you, and the love of the churches which received me in the name of Jesus Christ, not as a mere wayfarer: for even those churches which did not lie on my route after the flesh went before me from city to city.

Chapter 10

1 Γράφω ταῦτα Σμύρνης Ἐφεσίων ἀξιομακαρίστων. ἔστιν ἅμα ἐμοὶ ἄλλοις πολλοῖς Κρόκος, ποθητόν . Now I write these things to you from Smyrna by the hand of the Ephesians who are worthy of all felicitation. And Crocus also, a name very dear to me, is with me, with many others besides.
2  προελθόντων Συρίας Ῥώμην δόξαν πιστεύω ἐπεγνωκέναι, δηλώσατε ἐγγύς . πάντες γάρ ἄξιοι · οὓς πρέπον πάντα ἀναπαῦσαι. As touching those who went before me from Syria to Rome unto the glory of God, I believe that you have received instructions; whom also apprise that I am near; for they all are worthy of God and of you, and it becomes you to refresh them in all things.
3 ἔγραψα ταῦτα ἐννέα καλανδῶν Σεπτεμβρίων.5 ἔρρωσθε τέλος Χριστοῦ. These things I write to you on the 9th before the Kalends of September. Fare you well unto the end in the patient waiting for Jesus Christ.