top Ignatius:
Magnesians

Introduction

Ἰγνάτιος, Θεοφόρος, εὐλογημένῃ Χριστῷ σωτῆρι , ἀσπάζομαι Μαγνησίᾳ Μαιάνδρῳ εὔχομαι πατρὶ Χριστῷ πλεῖστα χαίρειν. Ignatius, who is also Theophorus, unto her who has been blessed through the grace of God the Father in Christ Jesus our Saviour, in whom I salute the church which is in Magnesia on the Maeander, and I wish her abundant greeting in God the Father and in Jesus Christ.

Chapter 1

1 Γνοὺς ὑμῶν πολυεύτακτον ἀγάπης, ἀγαλλιώμενος προειλόμην Χριστοῦ προσλαλῆσαι . When I learned the exceeding good order of your love in the ways of God, I was gladdened and I determined to address you in the faith of Jesus Christ.
2 καταξιωθεὶς θεοπρεπεστάτου, περιφέρω δεσμοῖς ᾄδω , αἷς ἕνωσιν εὔχομαι σαρκὸς Χριστοῦ, διὰ παντὸς1 ζῆν, πίστεώς ἀγάπης, ἧς προκέκριται, κυριώτερον, · For being counted worthy to bear a most godly name, in these bonds, which I carry about, I sing the praise of the churches; and I pray that there may be in them union of the flesh and of the spirit which are Jesus Christ's, our never-failing life -- an union of faith and of love which is preferred before all things, and -- what is more than all -- an union with Jesus and with the Father;
3  ὑπομένοντες ἐπήρειαν ἄρχοντος διαφυγόντες τευξόμεθα. in whom if we endure patiently all the despite of the prince of this world and escape therefrom, we shall attain unto God.

Chapter 2

1 Ἐπεὶ ἠξιώθην ἰδεῖν διὰ Δαμᾶ ἀξιοθέου ὑμῶν ἐπισκόπου πρεσβυτέρων ἀξίων Βάσσου Ἀπολλωνίου συνδούλου διακόνου Ζωτίωνος, ὀναίμην, ὑποτάσσεται ἐπισκόπῳ πρεσβυτερίῳ νόμῳ Χριστοῦ. Forasmuch then as I was permitted to see you in the person of Damas your godly bishop and your worthy presbyters Bassus and Apollonius and my fellow-servant the deacon Zotion, of whom I would fain have joy, for that he is subject to the bishop as unto the grace of God and to the presbytery as unto the law of Jesus Christ: --

Chapter 3

1 Καὶ συγχρᾶσθαι ἡλικίᾳ ἐπισκόπου, ἐντροπὴν ἀπονέμειν, ἔγνων προσειληφότας φαινομένην νεωτερικὴν τάξιν, φρονίμους συγχωροῦντας , δέ, πατρὶ Χριστοῦ, πάντων ἐπισκόπῳ. Yes, and it becomes you also not to presume upon the youth of your bishop, but according to the power of God the Father to render unto him all reverence, even as I have learned that the holy presbyters also have not taken advantage of his outwardly youthful estate, but give place to him as to one prudent in God; yet not to him, but to the Father of Jesus Christ, even to the Bishop of all.
2  τιμὴν θελήσαντος πρέπον ἐπακούειν μηδεμίαν ὑπόκρισιν· ἐπεὶ ἐπίσκοπον τοῦτον βλεπόμενον πλανᾷ , ἀόρατον παραλογίζεται. τοιοῦτον λόγος, κρύφια εἰδότα. For the honour therefore of Him who desired you, it is meet that you should be obedient without dissimulation. For a man doth not so much deceive this bishop who is seen, as cheat that other who is invisible; and in such a case he must reckon not with flesh but with God who knows the hidden things.

Chapter 4

1 Πρέπον μόνον καλεῖσθαι Χριστιανούς, · ὥσπερ καί τινες ἐπίσκοπον καλοῦσιν, χωρὶς πράσσουσιν. εὐσυνείδητοί φαίνονται διὰ βεβαίως ἐντολὴν συναθροίζεσθαι. It is therefore meet that we not only be called Christians, but also be such; even as some persons have the bishop's name on their lips, but in everything act apart from him. Such men appear to me not to keep a good conscience, forasmuch as they do not assemble themselves together lawfully according to commandment.

Chapter 5

1 Ἐπεὶ τέλος πράγματα ἔχει πρόκειται δύο ὁμοῦ, θάνατος ζωή, ἴδιον τόπον μέλλει χωρεῖν· Seeing them who all things have an end, and these two -- life and death -- are set before us together, and each man shall go _to his own place;_
2 ὥσπερ νομίσματα δύο, , κόσμου, ἕκαστον ἴδιον χαρακτῆρα ἐπικείμενον ἔχει, ἄπιστοι , πιστοὶ χαρακτῆρα διὰ Χριστοῦ, ἐὰν αὐθαιρέτως ἀποθανεῖν πάθος, ζῆν ἔστιν . for just as there are two coinages, the one of God and the other of the world, and each of them has its proper stamp impressed upon it, the unbelievers the stamp of this world, but the faithful in love the stamp of God the Father through Jesus Christ, through whom unless of our own free choice we accept to die unto His passion, His life is not in us: --

Chapter 6

1 Ἐπεὶ προγεγραμμένοις προσώποις πλῆθος ἐθεώρησα ἠγάπησα, παραινῶ, ὁμονοίᾳ σπουδάζετε πράσσειν, προκαθημένου ἐπισκόπου τόπον πρεσβυτέρων τόπον συνεδρίου ἀποστόλων, διακόνων ἐμοὶ γλυκυτάτων πεπιστευμένων διακονίαν Χριστοῦ, αἰώνων πατρὶ ἦν τέλει ἐφάνη. Seeing then that in the aforementioned persons I beheld your whole people in faith and embraced them, I advise you, be zealous to do all things in godly concord, the bishop presiding after the likeness of God and the presbyters after the likeness of the council of the Apostles, with the deacons also who are most dear to me, having been entrusted with the diaconate of Jesus Christ, who was with the Father before the worlds and appeared at the end of time.
2 πάντες ὁμοήθειαν λαβόντες ἐντρέπεσθε ἀλλήλους μηδεὶς βλεπέτω πλησίον, Χριστῷ ἀλλήλους διὰ παντὸς1 ἀγαπᾶτε. ἔστω , δυνήσεται μερίσαι ἑνώθητε ἐπισκόπῳ προκαθημένοις ἀφθαρσίας. Therefore do you all study conformity to God and pay reverence one to another; and let no man regard his neighbour after the flesh, but love you one another in Jesus Christ always. Let there be nothing among you which shall have power to divide you, but be united with the bishop and with them who preside over you as an ensample and a lesson of incorruptibility.

Chapter 7

1 Ὥσπερ κύριος ἄνευ ἐποίησεν, ἡνωμένος ὤν, οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε διὰ ἀποστόλων· οὕτως μηδὲ ἄνευ ἐπισκόπου πρεσβυτέρων πράσσετε· μηδὲ πειράσητε εὔλογόν τι φαίνεσθαι ἰδίᾳ , 2 μία προσευχή, μία δέησις, εἷς , μία ἐλπὶς , χαρᾷ ἀμώμῳ, Ἰησοῦς Χριστός, ἄμεινον οὐδέν . Therefore as the Lord did nothing without the Father, [being united with Him], either by Himself or by the Apostles, so neither do you anything without the bishop and the presbyters. And attempt not to think anything right for yourselves apart from others: but let there be one prayer in common, one supplication, one mind, one hope, in love and in joy unblameable, which is Jesus Christ, than whom there is nothing better.
2 πάντες ἕνα ναὸν συντρέχετε , ἓν θυσιαστήριον, ἕνα Ἰησοῦν Χριστόν, ἀφ᾿ ἑνὸς προελθόντα ἕνα χωρήσαντα. Hasten to come together all of you, as to one temple, even God; as to one altar, even to one Jesus Christ, who came forth from One Father and is with One and departed unto One.

Chapter 8

1 Μὴ πλανᾶσθε ταῖς ἑτεροδοξίαις μηδὲ μυθεύμασιν παλαιοῖς ἀνωφελέσιν οὖσιν. εἰ μέχρι Ἰουδαϊσμὸν ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν εἰληφέναι. Be not seduced by strange doctrines nor by antiquated fables, which are profitless. For if even unto this day we live after the manner of Judaism, we avow that we have not received grace:
2  θειότατοι προφῆται Ἰησοῦν ἔζησαν. διὰ ἐδιώχθησαν, ἐμπνεόμενοι χάριτος , πληροφορηθῆναι ἀπειθοῦντας, εἷς , φανερώσας ἑαυτὸν διὰ Χριστοῦ , ὅς σιγῆς προελθών, εὐηρέστησεν πέμψαντι αὐτόν. for the divine prophets lived after Christ Jesus. For this cause also they were persecuted, being inspired by His grace to the end that they who are disobedient might be fully persuaded that there is one God who manifested Himself through Jesus Christ His Son, who is His Word that proceeded from silence, who in all things was well-pleasing unto Him that sent Him.

Chapter 9

1 Εἰ παλαιοῖς πράγμασιν ἀναστραφέντες καινότητα ἐλπίδος ἦλθον, μηκέτι σαββατίζοντες, κυριακὴν ζῶντες, ζωὴ ἀνέτειλεν θανάτου , ὅν τινες ἀρνοῦνται, ἐλάβομεν πιστεύειν, διὰ ὑπομένομεν, εὑρεθῶμεν μαθηταὶ Χριστοῦ μόνου διδασκάλου · If then those who had walked in ancient practices attained unto newness of hope, no longer observing sabbaths but fashioning their lives after the Lord's day, on which our life also arose through Him and through His death which some men deny -- a mystery whereby we attained unto belief, and for this cause we endure patiently, that we may be found disciples of Jesus Christ our only teacher --
2 πῶς δυνησόμεθα ζῆσαι χωρὶς , προφῆται μαθηταὶ πνεύματι διδάσκαλον αὐτὸν προσεδόκων; διὰ , ὃν ἀνέμενον, παρὼν ἤγειρεν νεκρῶν. if this be so, how shall we be able to live apart from Him? seeing that even the prophets, being His disciples, were expecting Him as their teacher through the Spirit. And for this cause He whom they rightly awaited, when He came, raised them from the dead.

Chapter 10

1 Μὴ ἀναισθητῶμεν χρηστότητος . ἐὰν μιμήσηται καθὰ πράσσομεν, οὐκέτι ἐσμέν. διὰ , μαθηταὶ γενόμενοι, μάθωμεν Χριστιανισμὸν ζῆν. ἄλλῳ ὀνόματι καλεῖται πλέον , ἔστιν . Therefore let us not be insensible to His goodness. For if He should imitate us according to our deeds, we are lost. For this cause, seeing that we are become His disciples, let us learn to live as beseems Christianity. For whoso is called by another name besides this, is not of God.
2 ὑπέρθεσθε κακὴν ζύμην, παλαιωθεῖσαν ἐνοξίσασαν, μεταβάλεσθε νέαν ζύμην, Ἰησοῦς Χριστός. ἁλίσθητε , διαφθαρῇ , ἐπεὶ ὀσμῆς ἐλεγχθήσεσθε. Therefore put away the vile leaven which has waxed stale and sour, and betake yourselves to the new leaven, which is Jesus Christ. Be you salted in Him, that none among you grow putrid, seeing that by your savour you shall be proved.
3 ἄτοπόν , Ἰησοῦν λαλεῖν Ἰουδαΐζειν. Χριστιανισμὸς Ἰουδαϊσμὸν ἐπίστευσεν, Ἰουδαϊσμὸς Χριστιανισμόν, γλῶσσα πιστεύσασα συνήχθη. It is monstrous to talk of Jesus Christ and to practise Judaism. For Christianity did not believe in Judaism, but Judaism in Christianity, wherein _every tongue_ believed and _was gathered together_ unto God.

Chapter 11

1  δέ, ἀγαπητοί μου, ἐπεὶ ἔγνων τινὰς ὑμῶν οὕτως ἔχοντας, μικρότερος ὑμῶν θέλω προφυλάσσεσθαι , ἐμπεσεῖν ἄγκιστρα κενοδοξίας, πεπληροφορῆσθαι γεννήσει πάθει ἀναστάσει γενομένῃ καιρῷ ἡγεμονίας Ποντίου Πιλάτου· πραχθέντα ἀληθῶς βεβαίως Χριστοῦ, ἐλπίδος , ἧς ἐκτραπῆναι ὑμῶν γένοιτο. Now these things I say, my dearly beloved, not because I have learned that any of you are so minded; but as being less than any of you, I would have you be on your guard betimes, that you fall not into the snares of vain doctrine; but be fully persuaded concerning the birth and the passion and the resurrection, which took place in the time of the governorship of Pontius Pilate; for these things were truly and certainly done by Jesus Christ our hope; from which hope may it not befal any of you to be turned aside.

Chapter 12

1 Ὀναίμην ὑμῶν πάντα, ἐάνπερ ἄξιος . εἰ δέδεμαι, ἕνα λελυμένων ὑμῶν εἰμί. φυσιοῦσθε· Ἰησοῦν ἔχετε · μᾶλλον, ὅταν ἐπαινῶ , , ἐντρέπεσθε, , δίκαιος ἑαυτοῦ κατήγορος. Let me have joy of you in all things, if I be worthy. For even though I am in bonds, yet am I not comparable to one of you who are at liberty. I know that you are not puffed up; for you have Jesus Christ in yourselves. And, when I praise you, I know that you only feel the more shame; as it is written _The righteous man is a self-accuser._

Chapter 13

1 Σπουδάζετε βεβαιωθῆναι δόγμασιν ἀποστόλων, πάντα, ποιεῖτε, κατευοδωθῆτε σαρκὶ πνεύματι, , υἱῷ πατρὶ πνεύματι, ἀρχῇ τέλει, ἀξιοπρεπεστάτου ἐπισκόπου ὑμῶν ἀξιοπλόκου πνευματικοῦ στεφάνου πρεσβυτερίου ὑμῶν διακόνων. Do your diligence therefore that you be confirmed in the ordinances of the Lord and of the Apostles, that you may _prosper in all things whatsoever you do_ in flesh and spirit, by faith and by love, in the Son and Father and in the Spirit, in the beginning and in the end, with your revered bishop, and with the fitly wreathed spiritual circlet of your presbytery, and with the deacons who walk after God.
2 ὑποτάγητε ἐπισκόπῳ ἀλλήλοις, Ἰησοῦς πατρὶ ἀπόστολοι Χριστῷ πατρὶ ἕνωσις σαρκική πνευματική. Be obedient to the bishop and to one another, as Jesus Christ was to the Father [according to the flesh], and as the Apostles were to Christ and to the Father, that there may be union both of flesh and of spirit.

Chapter 14

1 Εἰδώς, γέμετε, συντόμως παρεκελευσα . μνημονεύετέ ταῖς προσευχαῖς , ἐπιτύχω, Συρίᾳ , ὅθεν ἄξιός καλεῖσθαι· ἐπιδέομαι ἡνωμένης ὑμῶν προσευχῆς ἀγάπης, ἀξιωθῆναι Συρίᾳ διὰ ὑμῶν δροσισθῆναι. Knowing that you are full of God, I have exhorted you briefly. Remember me in your prayers, that I may attain unto God; and remember also the church which is in Syria, whereof I am not worthy to be called a member. For I have need of your united prayer and love in God, that it may be granted to the church which is in Syria to be refreshed by the dew of your fervent supplication.

Chapter 15

1 Ἀσπάζονται Ἐφέσιοι Σμύρνης, ὅθεν γράφω , παρόντες δόξαν , ὥσπερ ἀνέπαυσαν ἅμα Πολυκάρπῳ, ἐπισκόπῳ Σμυρναίων. λοιπαὶ τιμῇ Χριστοῦ ἀσπάζονται . ἔρρωσθε ὁμονοίᾳ , κεκτημένοι ἀδιάκριτον πνεῦμα, ὅς Ἰησοῦς Χριστός. The Ephesians from Smyrna salute you, from whence also I write to you. They are here with me for the glory of God, as also are you; and they have comforted me in all things, together with Polycarp bishop of the Smyrnaeans. Yes, and all the other churches salute you in the honour of Jesus Christ. Fare you well in godly concord, and possess you a stedfast spirit, which is Jesus Christ.