top Didache

Introduction

Διδαχὴ δώδεκα ἀποστόλων ἔθνεσιν. The teaching of the Lord through the twelve apostles to the nations.

Chapter 1

1 Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία μία θανάτου, διαφορὰ πολλὴ μεταξὺ δύο ὁδῶν. There are two ways, one of life and one of death, and there is a great difference between the two ways.
2  μὲν οὖν ὁδὸς · πρῶτον ἀγαπήσεις ποιήσαντά , δεύτερον πλησίον σεαυτόν· πάντα ἐὰν θελήσῃς γίνεσθαί , σὺ ἄλλῳ ποίει. Now the path of life is this — first, you shall love the God who made you, your neighbour as yourself, and all things that you don't wish to be done unto you, don't do unto another.
3  λόγων διδαχή · εὐλογεῖτε καταρωμένους προσεύχεσθε ἐχθρῶν , νηστεύετε διωκόντων ὑμᾶς· ποία , ἐὰν ἀγαπᾶτε ἀγαπῶντας ὑμᾶς; ἔθνη ποιοῦσιν; ἀγαπᾶτε μισοῦντας ὑμᾶς, ἕξετε ἐχθρόν. And the doctrine of these maxims is as follows. Bless them who curse you, and pray for your enemies. Fast on behalf of those who persecute you; for what thank is there if you love them that love you? Do not even the Gentiles do the same? But do love them who hate you, and you will not have an enemy.
4 ἀπέχου σαρκικῶν σωματικῶν ἐπιθυμιῶν· ἐὰν σοί δῷ ῥάπισμα δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον ἄλλην, ἔσῃ τέλειος· ἐὰν ἀγγαρεύσῃ σέ μίλιον ἕν, ὕπαγε δύο· ἐὰν ἄρῃ ἱμάτιόν , δὸς χιτῶνα· ἐὰν λάβῃ σου σόν, ἀπαίτει· οὐδὲ δύνασαι. Abstain from fleshly and worldly lusts. If anyone gives you a blow on your right cheek, turn unto him the other also, and you shall be perfect; if any one compel you to go a mile, go with him two; if a man take away your cloak, give him your coat also; if a man take from you what is yours, ask not for it again, for neither are you able to do so.
5 παντὶ αἰτοῦντί δίδου ἀπαίτει· πᾶσι θέλει δίδοσθαι πατὴρ ἰδίων χαρισμάτων. μακάριος διδοὺς ἐντολήν· ἀθῷος . οὐαὶ λαμβάνοντι· εἰ μὲν χρείαν ἔχων λαμβάνει , ἀθῷος ἔσται· χρείαν ἔχων δώσει δίκην, ἱνατί ἔλαβε τί· συνοχῇ γενόμενος ἐξετασθήσεται ἔπραξε, ἐξελεύσεται ἐκεῖθεν, μέχρις ἀποδῷ ἔσχατον κοδράντην. Give to every one who asks asks of you, and ask not again; for the Father wishes that from his own gifts there should be given to all. Blessed is he who gives according to the commandment, for he is free from guilt; but woe unto him that receives. For if a man receives being in need, he shall be free from guilt; but he who receives when not in need, shall pay a penalty as to why he received and for what purpose; and when he is in tribulation he shall be examined concerning the things that he has done, and shall not depart thence until he has paid the last farthing.
6  εἴρηται· Ἱδρωσάτω ἐλεημοσύνη χεῖράς , μέχρις γνῷς, τίνι δῷς. For of a truth it has been said on these matters, let your almsgiving abide in your hands until you know to whom you have given.

Chapter 2

1 Δευτέρα ἐντολὴ διδαχῆς· But the second commandment of the teaching is this.
2  φονεύσεις, μοιχεύσεις, παιδοφθορήσεις, πορνεύσεις, κλέψεις, μαγεύσεις, φαρμακεύσεις, φονεύσεις τέκνον φθορᾷ,1 οὐδὲ γεννηθὲν ἀποκτενεῖς,2 ἐπιθυμήσεις πλησίον. You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not corrupt youth; you shall not commit fornication; you shall not steal; you shall not use soothsaying; you shall not practise sorcery; you shall not kill a child by abortion, neither shall you slay it when born; you shall not covet the goods of your neighbour;
3  ἐπιορκήσεις, ψευδομαρτυρήσεις, κακολογήσεις, μνησικακήσεις. you shall not commit perjury; you shall not bear false witness; you shall not speak evil; you shall not bear malice;
4  ἔσῃ διγνώμων οὐδὲ δίγλωσσος· παγὶς θανάτου διγλωσσία. you shall not be double-minded or double-tongued, for to be double tongued is the snare of death.
5  ἔσται λόγος ψευδής, κενός, μεμεστωμένος πράξει. Your speech shall not be false or empty, but concerned with action.
6  ἔσῃ πλεονέκτης οὐδὲ ἅρπαξ οὐδὲ ὑποκριτὴς οὐδὲ κακοήθης οὐδὲ ὑπερήφανος. λήψῃ βουλὴν πονηρὰν πλησίον . You shall not be covetous, or rapacious, or hypocritical, or malicious, or proud; you shall not take up an evil design against your neighbour;
7  μισήσεις πάντα , οὓς μὲν ἐλέγξεις, προσεύξῃ, οὓς ἀγαπήσεις ψυχήν . you shall not hate any man, but some you shall confute, concerning some you shall pray, and some you shall love beyond thine own soul.

Chapter 3

1 Τέκνον μου, φεῦγε παντὸς πονηροῦ παντὸς ὁμοίου . My child, fly from everything that is evil, and from everything that is like to it.
2  γίνου ὀργίλος, ὁδηγεῖ ὀργὴ φόνον, μηδὲ ζηλωτὴς μηδὲ ἐριστικὸς μηδὲ θυμικός· ἁπάντων φόνοι γεννῶνται. Be not wrathful, for wrath leads unto slaughter; be not jealous, or contentious, or quarrelsome, for from all these things slaughter ensu
3 τέκνον μου, γίνου ἐπιθυμητής, ὁδηγεῖ ἐπιθυμία πορνείαν, μηδὲ αἰσχρολόγος μηδὲ ὑψηλόφθαλμος· ἁπάντων μοιχεῖαι γεννῶνται. My child, be not lustful, for lust leads unto fornication; be not a filthy talker; be not a lifter up of the eye, for from all these things come adulteries.
4 τέκνον μου, γίνου οἰωνοσκόπος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰδωλολατρίαν, μηδὲ ἐπαοιδὸς μηδὲ μαθηματικὸς μηδὲ περικαθαίρων, μηδὲ θέλε αὐτὰ βλέπειν· ἁπάντων εἰδωλολατρία γεννᾶται. My child, be not an observer of omens, since it leads to idolatry, nor a user of spells, nor an astrologer, nor a travelling purifier, nor wish to see these things, for from all these things idolatry ariseth.
5 τέκνον μου, γίνου ψεύστης, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ ψεῦσμα κλοπήν, μηδὲ φιλάργυρος μηδὲ κενόδοξος· ἁπάντων κλοπαὶ γεννῶνται. My child, be not a liar, for lying leads unto theft; be not covetous or conceited, for from all these things thefts arise.
6 τέκνον μου, γίνου γόγγυσος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ βλασφημίαν, μηδὲ αὐθάδης μηδὲ πονηρόφρων· ἁπάντων βλασφημίαι γεννῶνται. My child, be not a murmurer, since it leads unto blasphemy; be not self-willed or evil-minded, for from all these things blasphemies are produced;
7 Ἴσθι πραΰς, ἐπεὶ πραεῖς κληρονομήσουσι γῆν. but be you meek, for the meek shall inherit the earth;
8 γίνου μακρόθυμος ἐλεήμων ἄκακος ἡσύχιος ἀγαθὸς τρέμων λόγους παντός,3 οὓς ἤκουσας. be you longsuffering, and compassionate, and harmless, and peaceable, and good, and fearing alway the words that you have heard.
9  ὑψώσεις οὐδὲ δώσεις ψυχῇ θράσος. κολληθήσεται ψυχή ὑψηλῶν, δικαίων ταπεινῶν ἀναστραφήσῃ. You shall not exalt yourself, neither shall you put boldness into your soul. Your soul shall not be joined unto the lofty, but you shall walk with the just and humble.
10  συμβαίνοντά σοί ἐνεργήματα ἀγαθὰ προσδέξῃ, ἄτερ οὐδὲν γίνεται. Accept the things that happen to you as good, knowing that wiyout God nothing happens.

Chapter 4

1 Τέκνον μου, λαλοῦντός σοί λόγον μνησθήσῃ νυκτὸς ἡμέρας, τιμήσεις αὐτὸν κύριον· ὅθεν κυριότης λαλεῖται, κύριός . My child, you shall remember both night and day him that speaks unto you the Word of God; you shall honour him as you dost the Lord, for where the teaching of the Lord is given, there is the Lord;
2 ἐκζητήσεις καθ᾿ ἡμέραν πρόσωπα , ἐπαναπαῇς λόγοις . you shall seek out day by day the favour of the saints, that you mayest rest in their words;
3  ποθήσεις σχίσμα, εἰρηνεύσεις μαχομένους· κρινεῖς δικαίως, λήψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι παραπτώμασιν. you shall not desire schism, but shall set at peace them that contend; you shall judge righteously; you shall not accept the person of any one to convict him of transgression;
4  διψυχήσεις, πότερον ἔσται οὔ. you shall not doubt whether a thing shall be or not.
5 Μὴ γίνου μὲν λαβεῖν ἐκτείνων χεῖρας, δοῦναι συσπῶν. Be not a stretcher out of your hand to receive, and a drawer of it back in giving.
6 ἐὰν ἔχῃς χειρῶν , δώσεις λύτρωσιν ἁμαρτιῶν . If you have, give by means of your hands a redemption for your sins.
7  διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις· γνώσῃ , μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης. You shall not doubt to give, neither shall you murmur when giving; for you shouldest know who is the fair recompenser of the reward.
8  ἀποστραφήσῃ ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις πάντα ἀδελφῷ σου ἐρεῖς ἴδια · εἰ ἀθανάτῳ κοινωνοί , πόσῳ μᾶλλον θνητοῖς; You shall not turn away from him that is in need, but shall share with your brother in all things, and shall not say that things are thine own; for if you are partners in what is immortal, how much more in what is mortal?
9 Οὐκ ἀρεῖς χεῖρά θυγατρός , νεότητος διδάξεις φόβον . You shall not remove thine heart from your son or from your daughter, but from their youth shall teach them the fear of God.
10  ἐπιτάξεις δούλῳ παιδίσκῃ, αὐτὸν ἐλπίζουσιν, πικρίᾳ , μήποτε φοβηθήσονται ἐπ᾿ ἀμφοτέροις · ἔρχεται πρόσωπον καλέσαι, ἐφ᾿ οὓς πνεῦμα ἡτοίμασεν. You shall not command with bitterness your servant or your handmaid, who hope in the same God as yourself, lest they fear not in consequence the God who is over both; for he comes not to call with respect of persons, but those whom the Spirit hath prepared.
11  δοῦλοι ὑποταγήσεσθε κυρίοις τύπῳ αἰσχύνῃ φόβῳ. And do you servants submit yourselves to your masters with reverence and fear, as being the type of God.
12 Μισήσεις ὑπόκρισιν ἀρεστὸν . You shall hate all hypocrisy and everything that is not pleasing to God;
13  ἐγκαταλίπῃς ἐντολὰς , φυλάξεις παρέλαβες, μήτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν. you shall not abandon the commandments of the Lord, but shall guard that which you have received, neither adding thereto nor taking therefrom;
14  ἐξομολογήσῃ παραπτώματά , προσελεύσῃ προσευχήν συνειδήσει πονηρᾷ· ὁδὸς . you shall confess your transgressions in the Church, and shall not come unto prayer with an evil conscience. This is the path of life.

Chapter 5

1  θανάτου ὁδός · πρῶτον πάντων πονηρά κατάρας μεστή· φόνοι, μοιχεῖαι, ἐπιθυμίαι, πορνεῖαι, κλοπαί, εἰδωλολατρίαι, μαγεῖαι, φαρμακίαι, ἁρπαγαί, ψευδομαρτυρίαι, ὑποκρίσεις, διπλοκαρδία, δόλος, ὑπερηφανία, κακία, αὐθάδεια, πλεονεξία, αἰσχρολογία, ζηλοτυπία, θρασύτης, ὕψος, ἀλαζονεία. But the path of death is this. First of all, it is evil, and full of cursing; there are found murders, adulteries, lusts, fornication, thefts, idolatries, soothsaying, sorceries, robberies, false witnessings, hypocrisies, double-mindedness, craft, pride, malice, self-will, covetousness, filthy talking, jealousy, audacity, pride, arrogance;
2 διῶκται ἀγαθῶν, , ἀγαπῶντες ψεῦδος, γινώσκοντες μισθὸν δικαιοσύνης, κολλώμενοι ἀγαθῷ οὐδὲ κρίσει δικαίᾳ· ἀγρυπνοῦντες , πονηρόν· μακρὰν πραΰτης ὑπομονή, μάταια ἀγαπῶντες, διώκοντες ἀνταπόδομα, ἐλεοῦντες πτωχόν, πονοῦντες καταπονουμένῳ, γινώσκοντες ποιήσαντα αὐτούς, φονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος , ἀποστρεφόμενοι ἐνδεόμενον, καταπονοῦντες θλιβόμενον, πλουσίων παράκλητοι, πενήτων ἄνομοι κριταί, πανθαμάρτητοι· ῥυσθείητε, , ἁπάντων. there are they who persecute the good — lovers of a lie, not knowing the reward of righteousness, not cleaving to the good nor to righteous judgment, watching not for the good but for the bad, from whom meekness and patience are afar off, loving things that are vain, following after recompense, having no compassion on the needy, nor labouring for him that is in trouble, not knowing him that made them, murderers of children, corrupters of the image of God, who turn away from him that is in need, who oppress him that is in trouble, unjust judges of the poor, erring in all things. From all these, children, may you be delivered.

Chapter 6

1 Ὅρα, πλανήσῃ ταύτης ὁδοῦ διδαχῆς, ἐπεὶ παρεκτὸς διδάσκει. See that no one make you to err from this path of doctrine, since he who does so teaches you apart from God.
2 εἰ μὲν δύνασαι βαστάσαι ὅλον ζυγὸν , τέλειος ἔσῃ· εἰ δ᾿ δύνασαι, δύνῃ, ποίει. If you art able to bear the whole yoke of the Lord, you wilt be perfect; but if you art not able, what you art able, that do.
3 Περὶ βρώσεως, δύνασαι βάστασον· εἰδωλοθύτου λίαν πρόσεχε· λατρεία θεῶν νεκρῶν. But concerning meat, bear that which you art able to do. But keep with care from things sacrificed to idols, for it is the worship of the infernal deities.

Chapter 7

1 Περὶ βαπτίσματος, οὕτω βαπτίσατε· ταῦτα πάντα προειπόντες, βαπτίσατε ἁγίου ὕδατι ζῶντι. But concerning baptism, thus baptize: having first recited all these precepts, baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in running water;
2 ἐὰν ἔχῃς ὕδωρ ζῶν, ἄλλο ὕδωρ βάπτισον· εἰ δ᾿ δύνασαι ψυχρῷ, θερμῷ. but if you have not running water, baptize in some other water, and if you canst not baptize in cold, in warm water;
3 ἐὰν ἀμφότερα ἔχῃς, ἔκχεον κεφαλὴν τρὶς ὕδωρ ἁγίου . but if you have neither, pour water three times on the head, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
4  βαπτίσματος προνηστευσάτω βαπτίζων βαπτιζόμενος τινες ἄλλοι δύνανται· κελεύεις νηστεῦσαι βαπτιζόμενον δύο. But before the baptism, let him who baptizes and him who is baptized fast previously, and any others who may be able. And you shall command him who is baptized to fast one or two days before.

Chapter 8

1  νηστεῖαι ἔστωσαν ὑποκριτῶν. νηστεύουσι δευτέρᾳ σαββάτων πέμπτῃ· νηστεύσατε τετράδα παρασκευήν. But as for your fasts, let them not be with the hypocrites, for they fast on the second and fifth days of the week, but do you fast on the fourth and sixth days.
2 Μηδὲ προσεύχεσθε ὑποκριταί, ἐκέλευσεν κύριος εὐαγγελίῳ , οὕτω προσεύχεσθε· Neither pray you as the hypocrites, but as the Lord hath commanded in his gospel so pray:
Πάτερ οὐρανῷ,
ἁγιασθήτω ὄνομά ,
ἐλθέτω βασιλεία ,
γενηθήτω θέλημά οὐρανῷ γῆς·
ἄρτον ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον,
ἄφες ἡμῖν ὀφειλὴν , ἀφίεμεν ὀφειλέταις ,
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς πειρασμόν,
ῥῦσαι ἡμᾶς πονηροῦ·
σου δύναμις .
Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done as in heaven so on earth. Give us this day our daily bread. And forgive us our debt, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil: for thine is the power, and the glory, for ever.
3 Τρὶς ἡμέρας οὕτω προσεύχεσθε. Thrice a day pray in this fashion.

Chapter 9

1 Περὶ εὐχαριστίας, οὕτως εὐχαριστήσατε· But concerning the Eucharist, after this fashion give you thanks.
2 πρῶτον ποτηρίου· First, concerning the cup.
Εὐχαριστοῦμέν , πάτερ ,
ἁγίας ἀμπέλου Δαυὶδ παιδὸς ,
ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν
παιδὸς ·
σοί .
We thank you, our Father, for the holy vine, David your Son, which you have made known unto us through Jesus Christ your Son; to you be the glory for ever.
3 Περὶ κλάσματος· And concerning the broken bread.
Εὐχαριστοῦμέν , πάτερ ,
γνώσεως,
ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν
παιδὸς .
σοί .
We thank you, our Father, for the life and knowledge which you have made known unto us through Jesus your Son; to you be the glory for ever.
4 Ὥσπερ ἦν κλάσμα διεσκορπισμένον ἐπάνω ὀρέων συναχθὲν ἐγένετο ἕν,
οὕτω συναχθήτω ἐκκλησία περάτων γῆς σὴν βασιλείαν.
σου δύναμις Χριστοῦ .
As this broken bread was once scattered on the mountains, and after it had been brought together became one, so may your Church be gathered together from the ends of the earth unto your kingdom; for thine is the glory, and the power, through Jesus Christ, for ever.
5 Μηδεὶς φαγέτω μηδὲ πιέτω εὐχαριστίας , βαπτισθέντες · εἴρηκεν κύριος· Μὴ δῶτε ἅγιον κυσί. And let none eat or drink of your Eucharist but such as have been baptized into the name of the Lord, for of a truth the Lord hath said concerning this, Give not that which is holy unto dogs.

Chapter 10

1 Μετὰ ἐμπλησθῆναι οὕτως εὐχαριστήσατε· But after it has been completed, so pray you.
2 Εὐχαριστοῦμέν , πάτερ ἅγιε,
ἁγίου ὀνόματός , κατεσκήνωσας ταῖς καρδίαις ,
γνώσεως ἀθανασίας, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν παιδὸς ·
σοί .
We thank you, holy Father, for your holy name, which you have caused to dwell in our hearts, and for the knowledge and faith and immortality which you have made known unto us through Jesus your Son; to you be the glory for ever.
3 σύ, δέσποτα παντοκράτορ, ἔκτισας πάντα ἕνεκεν ὀνόματός ,
τροφήν ποτὸν ἔδωκας ἀπόλαυσιν, σοί εὐχαριστήσωσιν,
ἡμῖν ἐχαρίσω πνευματικὴν τροφὴν ποτὸν
ζωὴν αἰώνιον παιδὸς .
You, Almighty Master, didst create all things for the sake of your name, and have given both meat and drink, for men to enjoy, that we might give thanks unto you, but to us you have given spiritual meat and drink, and life everlasting, through your Son.
4  πάντων εὐχαριστοῦμέν , δυνατὸς εἶ· σοί .
Above all, we thank you that you art able to save; to you be the glory for ever.
5 μνήσθητι, κύριε, , ῥύσασθαι παντὸς πονηροῦ τελειῶσαι ,
σύναξον τεσσάρων ἀνέμων, ἁγιασθεῖσαν, σὴν βασιλείαν,
ἡτοίμασας ·
σου δύναμις .
Remember, Lord, your Church, to rescue it from every evil, and to mature it in your love, and gather it together from the four winds, that which was dedicated for your kingdom which you have prepared for it; because yours is the power and the glory forever.
6 ἐλθέτω παρελθέτω οὗτος.
Ὡσαννὰ Δαυίδ
ἅγιός , ἐρχέσθω·
, μετανοείτω·
μαρὰν ἀθά· .
Let grace come, and let this world pass away. Hosanna to the Son of David. If any one is holy let him come (to the Eucharist); if any one is not, let him repent. Maranatha. Amen.
7 Τοῖς προφήταις ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν θέλουσιν. But charge the prophets to give thanks, so far as they are willing to do so.

Chapter 10b

1 [ μύρου οὕτως εὐχαριστήσατε, And concerning the ointment, give thanks thus:
2 εὐχαριστοῦμεν Σοὶ, πατὲρ ἅγιε, μύρου, ἐγνώρισας ἡμῖν παιδὸς σοῦ, σοί , .] We give you thanks, Father, for the fragrant ointment that you have made known to us through Jesus your servant; to you be the glory forever. Amen.

Chapter 11

1 Ὃς οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα προειρημένα, δέξασθε αὐτόν. Whosoever, therefore, shall come and teach you all these things aforesaid, him do you receive;
2 ἐὰν αὐτὸς διδάσκων στραφεὶς διδάσκῃ ἄλλην καταλῦσαι, ἀκούσητε· προσθεῖναι δικαιοσύνην γνῶσιν , δέξασθε αὐτὸν κύριον. but if the teacher himself turn and teach another doctrine with a view to subvert you, hearken not to him; but if he come to add to your righteousness, and the knowledge of the Lord, receive him as the Lord.
3 Περὶ ἀποστόλων προφητῶν, δόγμα εὐαγγελίου οὕτω ποιήσατε. But concerning the apostles and prophets, thus do you according to the doctrine of the Gospel.
4 πᾶς ἐρχόμενος ὑμᾶς δεχθήτω κύριος· Let every apostle who comes unto you be received as the Lord.
5  μενεῖ εἰ ἡμέραν · ἐὰν χρεία, ἄλλην· τρεῖς ἐὰν μείνῃ, ψευδοπροφήτης . He will remain one day, and if it be necessary, a second; but if he remain three days, he is a false prophet.
6 ἐξερχόμενος λαμβανέτω εἰ ἄρτον, ἕως αὐλισθῇ· ἐὰν ἀργύριον αἰτῇ, ψευδοπροφήτης . And let the apostle when departing take nothing but bread until he arrive at his resting-place; but if he ask for money, he is a false prophet.
7 Καὶ πάντα προφήτην λαλοῦντα πνεύματι πειράσετε οὐδὲ διακρινεῖτε· ἁμαρτία ἀφεθήσεται, ἁμαρτία ἀφεθήσεται. And you shall not tempt or dispute with any prophet who speaks in the spirit; for every sin shall be forgiven, but this sin shall not be forgiven.
8  πᾶς λαλῶν πνεύματι , ἐὰν ἔχῃ τρόπους . οὖν τρόπων γνωσθήσεται ψευδοπροφήτης . But not every one who speaks in the spirit is a prophet, but he is so who hath the disposition of the Lord; by their dispositions they therefore shall be known, the false prophet and the prophet.
9  πᾶς ὁρίζων τράπεζαν πνεύματι φάγεται αὐτῆς, εἰ μήγε ψευδοπροφήτης . And every prophet who orders in the spirit that a table shall be laid, shall not eat of it himself, but if he do otherwise, he is a false prophet;
10 πᾶς διδάσκων ἀληθειαν, εἰ διδάσκει ποιεῖ, ψευδοπροφήτης . and every prophet who teaches the truth, if he do not what he teaches is a false prophet;
11 πᾶς δεδοκιμασμένος, ἀληθινός, ποιῶν μυστήριον κοσμικὸν , διδάσκων ποιεῖν, αὐτὸς ποιεῖ, κριθήσεται ἐφ᾿ · ἔχει κρίσιν· ἐποίησαν ἀρχαῖοι προφῆται. and every prophet who is approved and true, and ministering in the visible mystery of the Church, but who teaches not others to do the things that he doth himself, shall not be judged of you, for with God lies his judgment, for in this manner also did the ancient prophets.
12  δ᾿ πνεύματι· δός ἀργύρια ἕτερά , ἀκούσεσθε · ἐὰν ἄλλων ὑστερούντων δοῦναι, μηδεὶς αὐτὸν κρινέτω. But whoever shall say in the spirit, Give me money, or things of that kind, listen not to him; but if he tell you concerning others that are in need that you should give unto them, let no one judge him.

Chapter 12

1 Πᾶς ἐρχόμενος ὀνόματι δεχθήτω· ἔπειτα δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε, σύνεσιν ἕξετε δεξιὰν ἀριστεράν. Let every one that comes in the name of the Lord be received, but afterwards you shall examine him and know his character, for you have knowledge both of good and evil.
2 εἰ μὲν παρόδιός ἐρχόμενος, βοηθεῖτε , ὅσον δύνασθε· μενεῖ ὑμᾶς εἰ δύο τρεῖς ἡμέρας, ἐὰν ἀνάγκη. If the person who comes be a wayfarer, assist him so far as you are able; but he will not remain with you more than two or three days, unless there be a necessity.
3 εἰ θέλει ὑμᾶς καθῆσθαι, τεχνίτης ὤν, ἐργαζέσθω φαγέτω. But if he wish to settle with you, being a craftsman, let him work, and so eat;
4 εἰ ἔχει τέχνην, σύνεσιν προνοήσατε, πῶς ἀργὸς μεθ᾿ ζήσεται Χριστιανός. but if he know not any craft, provide you according to you own discretion, that a Christian may not live idle among you;
5 εἰ δ᾿ θέλει οὕτω ποιεῖν, χριστέμπορός · προσέχετε τοιούτων. but if he be not willing to do so, he is a trafficker in Christ. From such keep aloof.

Chapter 13

1 Πᾶς ἀληθινὸς θέλων καθῆσθαι ὑμᾶς ἄξιός τροφῆς . But every true prophet who is willing to dwell among you is worthy of his meat,
2  διδάσκαλος ἀληθινός ἄξιος αὐτὸς ὥσπερ ἐργάτης τροφῆς . likewise a true teacher is himself worthy of his meat, even as is a labourer.
3  οὖν ἀπαρχὴν γεννημάτων ληνοῦ ἅλωνος, βοῶν προβάτων λαβὼν δώσεις ἀπαρχὴν προφήταις· αὐτοὶ ἀρχιερεῖς . You shall, therefore, take the firstfruits of every produce of the wine-press and threshing-floor, of oxen and sheep, and shall give it to the prophets, for they are your chief priests;
4 ἐὰν ἔχητε προφήτην, δότε πτωχοῖς. but if you have not a prophet, give it unto the poor.
5 ἐὰν σιτίαν ποιῇς, ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς ἐντολήν. If you makest a feast, take and give the firstfruits according to the commandment;
6  κεράμιον οἴνου ἐλαίου ἀνοίξας, ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς προφήταις· in like manner when you openest a jar of wine or of oil, take the firstfruits and give it to the prophets;
7 ἀργυρίου ἱματισμοῦ παντὸς κτήματος λαβὼν ἀπαρχήν, ὡς ἄν σοί δόξῃ, δὸς ἐντολήν. take also the firstfruits of money, of clothes, and of every possession, as it shall seem good unto you, and give it according to the commandment.

Chapter 14

1 Κατὰ κυριακὴν συναχθέντες κλάσατε ἄρτον εὐχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι παραπτώματα , ὅπως θυσία . But on the Lord's day, after that you have assembled together, break bread and give thanks, having in addition confessed your sins, that your sacrifice may be pure.
2 πᾶς ἔχων ἀμφιβολίαν ἑταίρου συνελθέτω , ἕως διαλλαγῶσιν, κοινωθῇ θυσία . But let not any one who hath a quarrel with his companion join with you, until they be reconciled, that your sacrifice may not be polluted,
3  ῥηθεῖσα · Ἐν παντὶ χρόνῳ προσφέρειν θυσίαν καθαράν. βασιλεὺς μέγας εἰμί, κύριος, ὄνομά μου θαυμαστὸν ἔθνεσι. for it is that which is spoken of by the Lord. In every place and time offer unto me a pure sacrifice, for I am a great King, saith the Lord, and my name is wonderful among the Gentiles.

Chapter 15

1 Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους διακόνους ἀξίους , ἄνδρας πραεῖς ἀφιλαργύρους ἀληθεῖς δεδοκιμασμένους· λειτουργοῦσι αὐτοὶ λειτουργίαν προφητῶν διδασκάλων. Elect, therefore, for yourselves bishops and deacons worthy of the Lord, men who are meek and not covetous, and true and approved, for they perform for you the service of prophets and teachers.
2  οὖν ὑπερίδητε αὐτούς· αὐτοὶ τετιμημένοι προφητῶν διδασκάλων. Do not, therefore, despise them, for they are those who are honoured among you, together with the prophets and teachers.
3 Ἐλέγχετε ὀργῇ, εἰρήνῃ ἔχετε εὐαγγελίῳ· παντὶ ἀστοχοῦντι ἑτέρου μηδεὶς λαλείτω μηδὲ παρ᾿ ἀκουέτω, ἕως μετανοήσῃ. Rebuke one another, not in wrath but peaceably, as you have commandment in the Gospel; and, but let no one speak to any one who walks disorderly with regard to his neighbour, neither let him be heard by you until he repent.
4  εὐχὰς ἐλεημοσύνας πάσας πράξεις οὕτω ποιήσατε, ἔχετε εὐαγγελίῳ . But your prayers and your almsgivings and all your deeds so do, as you have commandment in the Gospel of our Lord.

Chapter 16

1 Γρηγορεῖτε · λύχνοι σβεσθήτωσαν, ὀσφύες ἐκλυέσθωσαν, γίνεσθε ἕτοιμοι· οἴδατε ὥραν, κύριος ἔρχεται. Watch concerning your life; let not your lamps be quenched or your loins be loosed, but be you ready, for you know not the hour at which our Lord cometh.
2 πυκνῶς συναχθήσεσθε ζητοῦντες ἀνήκοντα ταῖς ψυχαῖς · ὠφελήσει ὑμᾶς πᾶς χρόνος , ἐὰν ἐσχάτῳ καιρῷ τελειωθῆτε. But be you gathered together frequently, seeking what is suitable for your souls; for the whole time of your faith shall profit you not, unless you be found perfect in the last time.
3 Ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις πληθυνθήσονται ψευδοπροφῆται φθορεῖς, στραφήσονται πρόβατα λύκους, ἀγάπη στραφήσεται μῖσος. For in the last days false prophets and seducers shall be multiplied, and the sheep shall be turned into wolves, and love shall be turned into hate;
4 αὐξανούσης ἀνομίας μισήσουσιν διώξουσι παραδώσουσι, τότε φανήσεται κοσμοπλανὴς υἱὸς , ποιήσει σημεῖα τέρατα, γῆ παραδοθήσεται χεῖρας , ποιήσει ἀθέμιτα, οὐδέποτε γέγονεν αἰῶνος. and because iniquity abounds they shall hate each other, and persecute each other, and deliver each other up; and then shall the Deceiver of the world appear as the Son of God, and shall do signs and wonders, and the earth shall be delivered into his hands; and he shall do unlawful things, such as have never happened since the beginning of the world.
5 τότε ἥξει κτίσις πύρωσιν δοκιμασίας, σκανδαλισθήσονται ἀπολοῦνται, ὑπομείναντες σωθήσονται ὑπ᾿ καταθέματος. Then shall the creation of man come to the fiery trial of proof, and many shall be offended and shall perish; but they who remain in their faith shall be saved by the rock of offence itself.
6  τότε φανήσεται σημεῖα · πρῶτον ἐκπετάσεως οὐρανῷ, εἶτα φωνῆς σάλπιγγος, τρίτον ἀνάστασις νεκρῶν. And then shall appear the signs of the truth; first the sign of the appearance in heaven, then the sign of the sound of the trumpet, and thirdly the resurrection of the dead
7  πάντων δέ, ἐρρέθη· Ἥξει κύριος πάντες ἅγιοι . — not of all, but as it has been said, The Lord shall come and all his saints with him;
8 τότε ὄψεται κύριον ἐρχόμενον ἐπάνω νεφελῶν οὐρανοῦ. then shall the world behold the Lord coming on the clouds of heaven.