ψόα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: muscles of the loins
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψόαψόαι
GENψόαςψοῶν
DATψόᾳψόαις
ACCψόανψόας
ψόαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ψόα
ψόαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ψόα
ψόαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ψόα
ψογίζω
 • Meaning: to find fault, blame, censure, criticize
 • Forms:
  • ἐψόγισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ψογίσαι Verb: Aor Act Infin
ψογίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ψογίζω
ψόγον
ψόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fault, censure, negative criticism
ψόγῳ
ψοφεῖν
ψοφέω
 • Meaning:
  • to make an inarticulate noise
  • to sound, make a noise
  • to stamp (one's foot)
 • Forms:
  • ἐψόφησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ψοφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ψόφησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ψόφησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ψοφέω
ψοφοδεές
ψοφοδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • easily frightened, timid
 • Substantival Meaning:
  • timidity, anxiety
 • Forms:
ψόφον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: sound, noise
 • Root: ψόφος
ψόφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sound, noise
ψόφου