ὑπογεγραμμένα
ὑπόγαιον
ὑπογεγραμμένην
ὑπογεγραμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπογράφω
ὑπόγειον
ὑπόγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: underground, under the earth, subterraneous, subterranean
 • Forms:
ὑπογραμμοῖς
ὑπογραμμόν
ὑπογραμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • outline, an underwriting
  • a copy for imitation, example
  • guideline (to be followed)
ὑπογράφει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning: to write under
 • Root: ὑπογράφω
ὑπογράφῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὑπογράφω
ὑπογράφω
 • Active Meaning:
  • to write below
  • to write under an inscription
  • to subjoin, endorse in writing
  • to indicate as appropriate or right
 • Passive Meaning:
  • to be indicated to
  • to be suggested to
  • to be subscribed, be copied below
 • Forms:
  • ὑπέγραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπογεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ὑπογεγραμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ὑπογεγραμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ὑπογεγραμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ὑπογράφῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ὑπόγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: approaching, close at hand, imminent
 • Forms:
ὑπογύου