ὑπήγαγε, ὑπήγαγεν
ὑπῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπάγω
ὑπηγόρευσε
ὑπήκοοι
ὑπήκοον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπήκοος
ὑπήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • subject
  • obedient, attentive listening
  • owing obedience (by being subject to tributes)
 • Forms:
ὑπηκόους
ὑπήκουε, ὑπήκουεν
ὑπήκουον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπακούω
ὑπήκουσα
ὑπηκούσαμεν
ὑπήκουσαν
ὑπήκουσας
ὑπηκούσατε
ὑπήκουσε, ὑπήκουσεν
ὑπηκόων
ὑπήνεγκα
ὑπήνεγκαν
ὑπήνεγκας
ὑπήνεγκε, ὑπήνεγκεν
ὑπήντα
ὑπήντησαν
ὑπήντησε, ὑπήντησεν
ὑπήρεισε, ὑπήρεισεν
ὑπηρεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • service (rendered), ministry
  • domestic personnel
  • retinue, group of servants, group of attendants
  • the body of rowers and sailors, the ship's crew
 • Forms:
ὑπηρεσίαν
ὑπηρεσίας
ὑπηρέται
ὑπηρέταις
ὑπηρέτας
ὑπηρέτει
ὑπηρετεῖ
ὑπηρετεῖν
ὑπηρετέω
 • Meaning:
  • to serve, render service, be helpful
  • to minister, serve, be subordinate
  • to board ship, do a rower's service
 • Forms:
  • ὑπηρετήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
  • ὑπηρετῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὑπηρέτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑπηρετεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὑπηρέτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπηρετήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ὑπηρετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑπηρετοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ὑπηρέτῃ
ὑπηρέτην
ὑπηρέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an associate minister, assistant minister
  • a subordinate officer
  • servant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑπηρέτηςὑπηρέται
GENὑπηρέτουὑπηρετῶν
DATὑπηρέτῃὑπηρέταις
ACCὑπηρέτηνὑπηρέτας
ὑπηρέτησαν
ὑπηρετήσαντι
ὑπηρετήσας
ὑπηρετήσει
ὑπηρετούμενος
ὑπηρετοῦσα
ὑπηρετοῦσι, ὑπηρετοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to serve
 • Root: ὑπηρετέω
ὑπηρετῶ
ὑπηρετῶν
ὑπῆρξε, ὑπῆρξεν
ὑπῆρχε, ὑπῆρχεν
ὑπῆρχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπάρχω