τυγχάνει
τυγχάνειν
τυγχάνεις
τυγχάνοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to happen to be at
 • Root: τυγχάνω
τυγχάνον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to happen to be at
 • Root: τυγχάνω
τυγχάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: τυγχάνω
τυγχάνοντες
τυγχάνουσα
τυγχάνουσι, τυγχάνουσιν
τυγχανούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to meet, attain
 • Root: τυγχάνω
τυγχάνω
 • Meaning:
  • to meet, attain, gain, find, experience (followed by Gen)
  • to happen, turn out, occur
  • εἰ τύχοι = perhaps (as in if it should turn out that way )
  • with negative: not the common, not ordinary, unusual
  • to be extraordinary
  • to hit a mark (with an arrow)
 • Forms:
Present
 • τυγχάνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τυγχάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τυγχάνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • τυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τυγχάνειν Verb: Pres Act Infin
 • τυγχάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • τυγχάνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • τυγχάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τυγχάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐτύγχανε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτύγχανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐτύγχανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • τεύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • τευξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • τευξόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
Aorist
 • τύχῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔτυχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔτυχον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔτυχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔτυχε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτύχομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • τευξόμεθα Verb: Aor Mid subj 1st Plur
 • τυχεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • τύχοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • τυχόν Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • τυχόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • τυχόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • τυχοῦσαν Part: 2Aor Act Acc Sing Fem
 • τυχούσας Part: 2Aor Act Acc Plur Fem
 • τύχω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • τυχών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • τύχωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • τύχωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • τετεύχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετευχότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • τετευχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • τέτυχε Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • τέτυχεν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
τυγχάνων
τυγχάνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τυγχάνω
τυθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: θύω
τυθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to offer by burning
 • Root: θύω
τυλίσσω
 • Meaning: to twist, bend, roll up
τυλόω
 • Meaning:
  • to make (feet) callous (after a long walk)
  • to make knobby
 • Forms:
  • ἐτυλώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
τύμβον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: sepulchral mound, cairn, barrow
 • Root: τύμβος
τύμβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sepulchral mound, cairn, barrow
τυμπανίζω
 • Meaning:
  • to pound (as if hitting a drum)
  • to play the drum
  • to drum (with the hands)
  • to torture, torment, stretch on an instrument of torture resembling a drum, and thus beat to death
 • Forms:
  • ἐτυμπάνιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐτυμπανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
τυμπανίστρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a timbrel
  • a female drummer
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ps 67:26
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
τυμπανιστριῶν
τυμπάνοις
τύμπανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • tambourine, timbrel, drum
  • rack, instrument of torture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτύμπανοντύμπανα
GENτυμπάνουτυμπάνων
DATτυμπάνῳτυμπάνοις
ACCτύμπανοντύμπανα
τύμπανα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: kettledrum; staff, cudgel
 • Root: τύμπανον
τυμπάνῳ
τυμπάνων
τυπικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: typologically, warningly
τύποι
τύπον
τύπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • visible impression, mark, trace, imprint
  • copy, image, a carved figure which represents the original
  • form, figure, pattern
  • archetype, type, pattern, model
  • example, pattern, a model to be followed
  • typology
  • the text of a document
τύπους
τυπόω
 • Meaning: to shape, form, mould, model
 • Forms:
  • ἐτύπωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τυπώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
τύπτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τύπτω
τύπτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τύπτω
τύπτειν
τύπτεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τύπτω
τύπτεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: τύπτω
τύπτετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: τύπτω
τυπτόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τύπτω
τύπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: τύπτω
τύπτοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: τύπτω
τύπτοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τύπτω
τύπτοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: τύπτω
τύπτοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τύπτω
τυπτόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to beat, strike
 • Root: τύπτω
τύπτουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τύπτω
τύπτουσι, τύπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τύπτω
τύπτω
 • Active Meaning:
  • to beat, smite, hit, strike (someone)
  • to wound
  • to afflict with
  • to strike (a coin), mint (a coin)
  • to strike (something) (e.g., the blacksmith strikes the metal with a hammer)
 • Passive Meaning:
  • to receive blows
 • Forms:
Present
 • τύπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • τύπτεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • τύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τύπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • τυπτόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τύπτοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • τύπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • τύπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τύπτοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • τύπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • τύπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • τύπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔτυπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔτυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔτυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
Perfect
τύπτων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τύπτω
τύπῳ
τύπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: object formed or moulded, figure
 • Forms:
τύπων
τυπώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τυπόω
τύπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shaping, forming, moulding, impression, a mould, model
τύραννε
τυραννεῖ
τυραννέω
 • Meaning:
  • to be a tyrant
  • to rule as a tyrant
  • to be a ruler of
  • to tyrannize, oppress
 • Forms:
  • τυραννεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τυραννήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τυραννούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • τυραννοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
τυραννήσεις
τυραννίδα
τυραννίδες
τυραννίδι
τυραννίδος
τυραννική
τυραννικόν
τυραννικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tyrannical, despotic, imperious
  • tyranny
  • of or for a despotic ruler, royal, princely, befitting a tyrant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτυραννικόςτυραννικήτυραννικόν
GENτυραννικοῦτυραννικῆςτυραννικοῦ
DATτυραννικῷτυραννικῇτυραννικῷ
ACCτυραννικόντυραννικήντυραννικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτυραννικοίτυραννικαίτυραννικά
GENτυραννικῶντυραννικῶντυραννικῶν
DATτυραννικοῖςτυραννικαῖςτυραννικοῖς
ACCτυραννικούςτυραννικάςτυραννικά
τυραννίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
 • Forms:
τύραννοι
τύραννον
τύραννος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • powerful ruler
  • tyrant, despotic ruler
  • king, sovereign
  • prince
τυράννου
τυραννούντων
τυράννους
τυραννοῦσι, τυραννοῦσιν
τυράννῳ
τυράννων
τυρβάζῃ
τυρβάζω
 • Meaning: to disturb, trouble, stir up
 • Forms:
  • τυρβάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
τυρόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: cheese
 • Root: τυρός
τυρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cheese
τυρούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: cheese
 • Root: τυρός
τυρόω
 • Meaning: to make into cheese, curdle, swell
 • Forms:
  • ἐτυρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτύρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • τετυρωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • τετυρωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • τετυρωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
τυρῷ
τυφλά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: τυφλός
τυφλέ
τυφλοί
τυφλοῖς
τυφλόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τυφλός
τυφλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blind, opaque, smoky
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτυφλόςτυφλοί
GENτυφλοῦτυφλῶν
DATτυφλῷτυφλοῖς
ACCτυφλόντυφλούς
VOCτυφλέτυφλοί
τυφλοῦ
τυφλούς
τυφλόω
 • Meaning:
  • to blind, obscure
  • to cause someone to lose the ability to see
  • to cause the loss of sight
 • Forms:
  • ἐτυφλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτυφλώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτύφλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτύφλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετύφλωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
τυφλῷ
τυφλῶν
τυφλώττω
 • Meaning: to be blind
τυφλώττων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be blind
 • Root: τυφλώττω
τύφοις
τυφόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τύφω
τῦφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • delusion, conceit, arrogance, pride
  • smoke, vapour
τυφόω
 • Meaning:
  • to be conceited, high-minded, be lifted up with pride, be proud
  • to be blinded, become foolish
 • Forms:
  • τετυφωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • τετύφωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τυφωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
τύφω
 • Meaning:
  • to smolder, make smoke, steam
 • Forms:
  • τυφόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
τυφωθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: τυφόω
τυφωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • stormy, tempestuous, like a whirlwind
 • Substantival Meaning:
  • typhoon, hurricane
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτυφωνικόςτυφωνικοί
GENτυφωνικοῦτυφωνικῶν
DATτυφωνικῷτυφωνικοῖς
ACCτυφωνικόντυφωνικούς
VOCτυφωνικέτυφωνικοί
τύχας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: spirit deity, good luck
 • Root: τύχη
τυχεῖν
τύχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fortune, good luck, chance
  • spirit deity, genius
  • Lady Luck
 • Forms:
τύχῃ
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τύχη
 • ----------
 • Parse #2: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τυγχάνω
τύχην, τυχήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: τύχη
τύχης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: goodluck
 • Root: τύχη
τύχοι
τυχόν
τυχόντα
τυχόντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to happen to be at
 • Root: τυγχάνω
τυχόντι
τυχοῦσαν
τυχούσας
τύχω
τυχών
τύχωσι, τύχωσιν