τέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • omen, wonder
  • portent, premonition
  • a prodigy
  • feat, accomplishment
  • foreboding, portentous and amazing event (performed by God)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέραςτέρατα
GENτέρατοςτεράτων
DATτέρατιτέρασι(ν)
ACCτέραςτέρατα
VOCτέραςτέρατα
τέρασι, τέρασιν
τέρατα
τερατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: illusion, jugglery, untrustworthy talk, "fairy tales"
 • Forms:
τερατεύεσθαι
τερατεύομαι
 • Meaning:
  • to say (something) is an omen
  • to talk marvels, talk strangely, talk boastfully, speak with wild gestures
  • to speak like a bombastic swindler
 • Forms:
  • τερατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
τερατοποιόν
τερατοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • working wonders, wonder-worker
  • performing τέρας
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτερατοποιόςτερατοποιόν
GENτερατοποιοῦ
DATτερατοποιῷ
ACCτερατοποιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτερατοποιοίτερατοποιά
GENτερατοποιῶν
DATτερατοποιοίς
ACCτερατοποιοίςτερατοποιά
τερατοσκόποι
τερατοσκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • observer of omens, soothsayer, diviner
  • one who inspects signs and reveals their meaning
τεράτων
τερέβινθον
τερέβινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terebinth, turpentine tree, pistachio nut
 • Note: Alternate spelling for τερέμινθος
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτερέβινθοςτερέβινθοι
GENτερεβίνθουτερεβίνθων
DATτερεβίνθῳτερεβίνθοις
ACCτερέβινθοντερεβίνθους
VOCτερέβινθετερέβινθοι
τερεβίνθου
τερέμινθον
τερέμινθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terebinth, turpentine tree, pistachio nut
 • Forms:
τερεμίνθου
τέρετρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: awl, auger, drill, gimlet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέρετροντέρετρα
GENτερέτρουτερέτρων
DATτερέτρῳτερέτροις
ACCτέρετροντέρετρα
τερέτρῳ
τέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • limit, boundary, end, goal
  • culmination, uttermost point (of a penalty)
 • Forms:
τέρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τέρπειν
τέρπεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to delight, gladden, cheer
 • Root: τέρπω
τέρπεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τερπνόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τερπνός
τερπνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasant, pleasing, delightful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτερπνόςτερπνήτερπνόν
GENτερπνοῦτερπνῆςτερπνοῦ
DATτερπνῷτερπνῇτερπνῷ
ACCτερπνόντερπνήντερπνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτερπνοίτερπναίτερπνά
GENτερπνῶντερπνῶντερπνῶν
DATτερπνοῖςτερπναῖςτερπνοῖς
ACCτερπνούςτερπνάςτερπνά
τερπνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pleasure, pleasantness, delight
 • Forms:
τερπνότητα
τερπνότητες
τερπνῶν
τερπόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τέρπω
τερπομένων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur MFN
 • Root: τέρπω
τέρπου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: τέρπω
τέρπω
 • Active Meaning:
  • to delight
  • to give pleasure
  • to cheer
  • to cause to rejoice
 • Middle Meaning:
  • to be delighted
  • to be happy
  • to make happy
  • to have pleasure
 • Passive Meaning:
  • to be delighted
  • to be happy
  • to make happy
  • to have pleasure
 • Forms:
  • ἐτέρφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • τερφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τερφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • τέρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τέρπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τερπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • τερπομένων Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • τέρπου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • τέρψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
τέρπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τέρπω
τερφθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: τέρπω
τερφθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to delight, gladden, cheer
 • Root: τέρπω
τερφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τερφθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: τέρπω
τέρψει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τέρψις
 • ----------
 • Parse #2: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: τέρπω
τέρψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τέρπω
τέρψεως
τέρψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: delight, enjoyment, joy
 • Forms: