τέθαμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
τεθανατωμένων
τεθανάτωνται
τέθαπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
τεθαύμακα
τεθαύμακας
τεθαυμακώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to wonder, marvel
 • Root: θαυμάζω
τεθαυμασμένος
τεθέαμαι
τεθεαμένος
τεθεάμεθα
τεθέαται
τέθεικα
τεθείκατε
τέθεικεν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τεθεικότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to put, place
 • Root: τίθημι
τεθεικώς
τέθειμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τίθημι
τεθειμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τίθημι
τεθειμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τίθημι
τεθειμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τίθημι
τέθειται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τεθέληκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
τεθεληκέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: θέλω
τεθεμελιωμένα
τεθεμελιωμένην
τεθεμελιωμένοι
τεθεμελιωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θεμελιόω
τεθεμελιωμένος
τεθεμελίωται
τεθεμελίωτο
τεθέντας
τεθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τίθημι
τεθεράπευκα
τεθεράπευμαι
τεθεραπευμέναι
τεθεραπευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θεραπεύω
τεθεραπευμένῳ
τεθερισμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θερίζω
τεθῇ
τεθῆναι
τεθηριωμένος
τεθησαυρίσθαι
τεθησαυρισμένοι
τεθήσει
τεθήσονται
τεθήτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
τεθλακότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: θλάω
τεθλασμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: θλάω
τεθλασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θλάω
τεθλιμμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: θλίβω
τεθλιμμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: θλίβω
τεθλιμμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θλίβω
τεθνάναι
τεθνᾶσιν
τεθνεῶτες
τέθνηκα
τεθνήκασι, τεθνήκασιν
τεθνήκει
τεθνήκειτε
τέθνηκε
τέθνηκεν
τεθνηκέναι
τεθνηκός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότας
τεθνηκότες
τεθνηκότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θνήσκω
τεθνηκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θνήσκω
τεθνηκυῖα
τεθνηκώς
τεθνήξῃ
τεθνήξομαι
τεθνηξόμεθα
τεθορυβημένος
τέθραμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τρέφω
τεθραμμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τεθραυσμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: θραύω
τεθραυσμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: θραύω
τέθυκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: θύω
τεθύκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: θύω
τεθυκέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: θύω
τέθυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: θύω
τεθυμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θύω
τεθυμιαμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: θυμιάω
τεθωρακισμένην
τεθωρακισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θωρακίζω
τεθωρακισμένους
τεθῶσιν