τεχθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τεχθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεχθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τίκτω
τεχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεχθησόμενοι
 • Parse: Part: Fut Pass Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθησομένῳ
 • Parse: Part: Fut Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τίκτω
τεχνάζω
 • Active Meaning:
  • to employ art
  • to use cunning
  • to use skill
 • Middle Meaning:
  • to contrive
 • Forms:
  • τεχνάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
τέχναι
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Fem
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: τέχνη
τέχναις
τεχνάομαι
 • Meaning:
  • to make by art
  • to execute skilfully
  • to craft
  • to shape craftily
 • Forms:
  • τεχνησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
τεχνάσασθε
τέχνασμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: handiwork, something made
τεχνασμάτων
τέχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: art, trade, craft, occupation, skill
 • Forms:
τέχνῃ
τέχνην
τέχνης
τεχνησάμενος
τεχνῖται
τεχνίταις
τεχνίτας
τεχνίτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: art, artwork
τεχνίτην
τεχνίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: builder, craftsman, artisan, designer, skilled workman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτεχνίτηςτεχνῖται
GENτεχνίτουτεχνιτῶν
DATτεχνίτῃτεχνίταις
ACCτεχνίτηντεχνίτας
τεχνῖτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: craftswoman, artisan
 • Forms:
τεχνίτου
τεχνιτῶν
τεχνουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: technical skill
 • Forms:
τεχνουργίᾳ
τεχνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: art, craft, occupation
 • Root: τέχνη