συντραφέντες
συντρεφομένους
συντρέφονται
συντρέφω
 • Active Meaning:
  • to feed together, feed beside each other
  • to nourish together
  • to grow up together
  • to turn a potter's wheel
 • Passive Meaning:
  • to be reared together
  • to be brought up together
 • Forms:
  • συντραφέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • συντρεφομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • συντρέφονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συστρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
συντρέχειν
συντρέχετε
συντρέχητε
συντρεχόντων
συντρέχω
 • Meaning:
  • to rush in
  • to assemble
  • to run together so as to gather
  • to run with (someone)
  • to agree with, be in harmony with
 • Forms:
Present
 • συντρέχειν Verb: Pres Act Infin
 • συντρέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συντρέχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • συντρεχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • συνέτρεχες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • συνέτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνέτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συνδραμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • συνδραμόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • συνέδραμε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέδραμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
συντρίβει
συντριβείη
συντριβείησαν
συντρίβειν
συντριβέν
συντριβέντα
συντριβέντας
συντριβέντος
συντρίβεται
συντριβῇ
συντριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • crushing, breaking
  • bruise
  • anguish, vexation, breaking (of spirit)
  • destruction, ruin
  • rubbing away
 • Forms:
συντριβήν
συντριβῆναι
συντριβῆς
συντριβήσεται
συντριβήσονται
συντριβῆτε
συντριβήτω
συντριβόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντρίβω
συντρίβον
συντρίβοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συντρίβω
συντρίβοντος
συντρίβω
 • Active Meaning:
  • to crush, break (in pieces), break apart
  • to break through (a door)
  • to beat to a pulp
  • to annihilate (enemies)
  • to tear (an animal)
  • to shatter, crush (one's spirit)
  • to break a limb
 • Passive Meaning:
  • to be broken
  • to get wounded
  • to be shipwrecked
  • to be bruised
 • Forms:
Present
 • συντριβόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντρίβον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • συντρίβοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συντρίβοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • συντρίβων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συντρίβεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντρίβωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • συντρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • συντρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συντριβήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συντριβήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συντρίψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • συντρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συντρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συνετρίβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνετρίβης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • συνετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συντριβείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • συντριβείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • συντριβέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντριβέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντριβέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • συντριβέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • συντριβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συντριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συντριβῆτε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • συντριβήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • συντριβῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • συντρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συντρίψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συντρίψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συντρίψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • συντρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σύντριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνέτριψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνέτριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνέτριψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέτριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • συντετρίφθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • συντετρῖφθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • συντετριμμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • συντετριμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συντετριμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • συντετριμμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • συντετριμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συντετριμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντετριμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • συντετριμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • συντετριμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
συντρίβων
συντρίβωνται
συντριβῶσι
σύντριμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fracture, concussion, utter fracture, complete ruin, destruction, affliction
  • crushed grain
  • act of being crushed
 • Forms:
συντρίμματα
συντρίμματι
συντρίμματος
συντριμμοί
συντριμμόν
συντριμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of crushing
  • ruin
  • affliction, misery
συντρῖψαι, συντρίψαι
συντρίψας
συντρίψασα
συντρίψει
συντρίψεις
συντρίψετε
συντρίψῃ
σύντριψιν
σύντριψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of crushing on the battlefield
  • ruin, destruction
 • Forms:
σύντριψον
συντρίψουσι, συντρίψουσιν
συντρίψω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: συντρίβω
συντροφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of being reared together, common nurture, common education
  • familiarity
 • Forms:
συντροφίας
σύντροφοι
σύντροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brought up together with, a fellow-nursling, comrade, companion, intimate friend
 • Forms:
  • σύντροφοι Adj: Nom Plur Masc
  • συντρόφους Adj: Acc Plur Masc
συντρόφους
συντροχάζω
 • Meaning:
  • to run together
  • to move continuously forward
 • Forms:
  • συντροχάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
συντροχάσῃ