συντείνω
 • Meaning: to strain, draw tight, brace up
 • Forms:
  • συντείνει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
συντέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion, close, end, consummation, bringing to a conclusion
  • end, destruction, annihilation, cessation of existence
  • unjust gain, (I Sam 8:3)
  • ideal perfection, the highest reach
  • coming true (of what was promised or foretold)
  • contribution made for a public purpose
 • Forms:
συντελείᾳ
συντέλειαι
συντέλειαν
συντελείας
συντελεῖν
συντελεῖσθαι
συντελεῖται
συντελεῖτε
συντελέσαι
συντελέσας
συντελέσασθαί
συντελέσει
συντελέσεις
συντελέσετε
συντελέσῃ
συντελέσῃς
συντελέσητε
συντελεσθεισῶν
συντελεσθέντα
συντελεσθῇ
συντελεσθῆναι
συντελεσθήσεσθε
συντελεσθήσεται
συντελεσθήσονται
συντελεσθήτω
συντελεσθῶσιν
συντέλεσον
συντελέσουσι, συντελέσουσιν
συντελέσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: συντελέω
συντελέσωσι, συντελέσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to finish, accomplish
 • Root: συντελέω
συντελέω
 • Active Meaning:
  • to finish (off), defeat
  • to do, accomplish, complete, finish
  • to leave off (+Infin)
  • to use up, spend, expend
  • to exhaust, rob of strength
  • to bring to accomplishment, fulfill
  • to end, reach an end
  • to make a thorough job
  • to come to an agreement with
  • to make an end to (something), destroy
  • to perpetrate
  • to hold (a religious rite), celebrate (a religious rite)
  • to continue until the end
  • to cause to produce the full effect
  • to consume
  • to kill
 • Middle Meaning:
  • to finish (off)
  • to do, accomplish
  • to perpetrate, commit
 • Passive Meaning:
  • to be determined
  • to have come to an end
  • to happen, occur
  • to be over
  • to be accomplished
  • to be fulfilled
  • to be completely formed
  • to occur, happen
  • to exhaust, use up last supply
  • to blot out, destroy
 • Forms:
Present
 • συντελῆται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • συντελούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντελούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντελοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • συντελοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συντελοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συντελούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • συντελοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συντελῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συντελουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • συντελεῖν Verb: Pres Act Infin
 • συντελεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συντελεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντελεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • συνετέλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνετέλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνετέλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συντελῆται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συντελέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντελεσθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • συντελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συντελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συντελέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συντελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συντελέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συντελέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • συντελουμένης Part: Fut Mid Gen Sing Fem
Aorist
 • συνετέλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνετελέσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • συνετέλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετελέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνετέλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνετελέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • συνετελέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνετέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνετέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνετελέσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • συνετελέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συντελέσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συντελέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συντελέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • συντελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συντελέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • συντελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συντέλεσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνετελέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • συντελεσθεισῶν Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • συντελεσθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συντελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συντελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • συντελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • συντετέλεσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • συντετελεσμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντετελεσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • συντετελεσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντετελεσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συντετελεσμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
 • συντετελέσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • συντετέλεσθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • συντετέλεσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συντελῆται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: συντελέω
συντελοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Opt 3rd Sing
 • Meaning: to complete
 • Root: συντελέω
συντελούμενα
συντελουμένης
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: συντελέω
συντελούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντελέω
συντελουμένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • Part: Fut Mid Gen Plur MFN
 • Meaning: to bring to an end, complete
 • Root: συντελέω
συντελοῦν
συντελοῦνται
συντελοῦντες
συντελοῦντος
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to bring to an end, complete
 • Root: συντελέω
συντελούντων
συντελοῦσι
συντελῶν
συντέμνοντες
συντέμνω
 • Active Meaning:
  • to cut short, shorten, limit, cut down
  • to shorten the duration of
  • to finish quickly, to do something in a short amount of time
  • to summarize
  • to determine as appropriate
 • Passive Meaning:
  • to be shortened
  • to be completed
  • to run short (of time)
 • Forms:
Present
 • συντέμνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συντέμνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • συνετμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • συντέτμηκεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • συντέτμηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συντέτμηκεν Verb: Perf Act Infin
 • συντετμημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντετμημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συντετμημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συντετμημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • συντέτμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συντέμνων
συντεταγμένα
συντέτακται
συντέταχα
συντετελέκατε
συντετέλεσαι
συντετελέσθαι
συντετέλεσθε
συντετελεσμένα
συντετελεσμένην
συντετελεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντελέω
συντετελεσμένων
συντετέλεσται
συντέτμηκεν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
 • Root: συντέμνω
συντετμημένα
συντετμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντέμνω
συντετμημένου
συντέτμηται
συντετριμμένη
συντετριμμένῃ
συντετριμμένην
συντετριμμένοις
συντετριμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντρίβω
συντετριμμένος
συντετριμμένους
συντετριμμένων
συντετρίφθαι
συντετρῖφθαι
συντέτυχε
συντεχνῖται
συντεχνίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-craftsman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυντεχνίτηςσυντεχνῖται
GENσυντεχνίτουσυντεχνιτῶν
DATσυντεχνίτῃσυντεχνίταις
ACCσυντεχνίτηνσυντεχνίτας