συνευδοκεῖ
συνευδόκει
συνευδοκεῖτε
συνευδοκέω
 • Meaning: to agree with, approve of, consent to, sympathize with
 • Forms:
Present
 • συνευδοκοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συνευδοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνευδοκεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συνευδοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • συνευδοκοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • συνευδοκοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνευδοκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνευδοκῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • συνηυδόκησεν Verb: FutPerf Act Infin
Aorist
 • συνευδόκησαν Part: 1Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • συνευδόκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur (unaugmented)
 • συνηυδόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνευδοκησάσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
Perfect
συνευδόκησαν
 • Parse:
  • Part: 1Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur (unaugmented)
 • Root: συνευδοκέω
συνευδοκησάσης
συνευδοκοῦμεν
συνευδοκοῦντας
συνευδοκοῦντες
συνευδοκοῦσι, συνευδοκοῦσιν
συνευδοκῶν
συνευρυθμίζω
 • Meaning: to bring into harmony with, be attuned to
 • Forms:
  • συνευρυθμισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνευρυθμισται
συνευφραίνομαι
 • Meaning: to rejoice together
 • Forms:
  • συνευφραίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συνευφραίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
συνευφραίνονται
συνευφραίνου
συνευωχέω
 • Meaning: to feast with
 • Forms:
  • συνευωχούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
συνευωχούμενοι