σύνες
συνέσει
συνέσεισας
συνέσεισε, συνέσεισεν
συνέσεσι
συνέσεως
συνεσθίει
συνεσθίειν
συνεσθίω
 • Meaning: to eat together with (someone or something)
 • Forms:
Present
 • συνεσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνεσθίειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • συνήσθιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνήσθιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνήσθιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • συμφαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • συνέφαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνεφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
Perfect
σύνεσιν
σύνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, intelligence, shrewdness
  • insight, understanding
  • intellectual ability
  • capable skill, skilfulness
  • wisdom
συνεσκότασε, συνεσκότασεν
συνεσπάραξε, συνεσπάραξεν
συνεσπάσθησαν
συνεστάλη
συνεστάλησαν
συνεσταλμένη
συνεσταλμένος
συνεσταμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to collect, bring together
 • Root: συνίστημι
συνεστάναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Meaning: to collect, bring together
 • Root: συνίστημι
συνεσταύρωμαι
συνεσταυρωμένοι
συνεσταυρώθη
συνέστειλαν
συνέστειλε, συνέστειλεν
συνέστη
συνέστηκε, συνέστηκεν
συνεστηκέναι
συνεστηκός
συνεστηκότας
συνεστηκότων
συνέστησαν
συνεστήσαντο
συνεστήσατε
συνεστήσατο
συνέστησε, συνέστησεν
σύνεστι
συνεστρατευμένων
συστρατεύω
 • Meaning: to join
συνεστράφη
συνεστράφην
συνεστράφησαν
συνεστραμμένοι
συνεστρέφετο
συνέστρεψε, συνέστρεψεν
συνέστρωσε
συνέστω
συνεστῶσα
συνεστῶτας
συνέσφιγγον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to bind tight together
 • Root: συσφίγγω
συνέσφιγξε, συνέσφιγξεν
συνεσφιγμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to bind tight
 • Root: σφίγγω
συνέσχε
συνεσχέθη
συνεσχέθησαν
συνέσχε, συνέσχεν
συνέσχον