συνεπαθήσατε
συνέπαθον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπάσχω
συνεπακολουθέω
 • Meaning:
  • to follow closely
  • to follow along
  • to accompany
 • Forms:
  • συνεπηκολούθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεπηκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεπηκολούθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συνεπάτει
συνεπάτησαν
συνεπάτησε, συνεπάτησεν
συνεπέθεντο
συνέπεισαν
συνέπεισε, συνέπεισεν
συνεπελθόντες
συνεπέμψαμεν
συνεπέρανας
συνεπέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning: to come together against, attack together
 • Forms:
  • συνεπελθόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
συνέπεσαν
συνέπεσε, συνέπεσεν
συνεπεσκέπησαν
συνέπεσον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπίπτω
συνεπέστη
συνεπηκολούθησαν
συνεπηκολούθησε, συνεπηκολούθησεν
συνεπιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to apply one's mind also; to consider something together
συνέπιε, συνέπιεν
συνεπιθῇ
συνεπιθῶνται
συνεπιμαρτυρεῖ
συνεπιμαρτυρέω
 • Meaning:
  • to corroborate
  • to testify at same time
  • to testify in agreement, join in attesting
 • Forms:
  • συνεπιμαρτυρεῖ Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • συνεπιμαρτυροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συνεπιμαρτυροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • συνεπιμαρτυρούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
συνεπιμαρτυρήσας
συνεπιμαρτυροῦντες
συνεπιμαρτυροῦντος
συνεπιμαρτυρούσης
συνεπίομεν
συνεπισκέπτομαι
συνεπισκέπτω
 • Active Meaning:
  • to count together with someone else
 • Middle Meaning:
  • to enroll together
  • to examine upon together
  • to inspect carefully
  • to muster
 • Passive Meaning:
  • to be numbered among
  • to be enrolled in the census
 • Forms:
  • συνεπεσκέπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνεπισκέπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • συνεπισκέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
συνεπισκέψῃ
συνεπίσκοπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-bishop
συνεπίσταμαι
 • Meaning:
  • to be privy to
  • to know very well
  • to be conscious of
  • Negative: to be baffled
συνεπισχύειν
συνεπίσχυσαν
συνεπισχύω
 • Meaning:
  • to join in supporting, assist
  • to provide military reinforcements
 • Forms:
  • συνεπισχύειν Verb: Pres Act Infin
  • συνεπίσχυσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
συνεπιτιθέμενα
συνεπιτιθεμένων
συνεπιτίθημι
 • Active Meaning:
  • to help in putting on
  • to impute
  • to put on even more
  • to put on (like putting on a garment)
 • Middle Meaning:
  • to join in attacking (Deut 32:27; Ps 3:7; Obadiah 13)
  • to collaborate
  • to lay (something) to the charge of (someone) (Num. 12:11)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Num 12:11
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • συνεπιθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing (Num 12:11)
  • συνεπιθῶνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • συνεπιτιθέμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • συνεπιτιθεμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
συνεπιφωνέω
συνεπλάκη
συνεπλάκησαν
συνεπλέκετο
συνεπληροῦντο
συνέπνιγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπνίγω
συνέπνιξαν
συνεπόδισα
συνεπόδισας
συνεπόδισε, συνεπόδισεν
συνεποδίσθησαν
συνεπολέμει
συνεπολέμησε, συνεπολέμησεν
συνεπολιτεύσατο
συνέπομαι
 • Meaning:
  • to travel with, accompany with (someone)
  • to follow
 • Forms:
  • συνείπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συνεπομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • συνεπομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • συνεπομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
συνεπομένας
συνεπομένης
συνεπομένων
συνεπορεύετο
συνεπορεύθησαν
συνεπορεύοντο