συνεκάθισαν
συνεκάθισε, συνεκάθισεν
συνεκάλεσαν
συνεκάλεσε, συνεκάλεσεν
συνεκάλυπτε, συνεκάλυπτεν
συνεκάλυψα
συνεκάλυψαν
συνεκαλύψατο
συνεκάλυψε, συνεκάλυψεν
συνέκαμψα
συνέκαμψε, συνέκαμψεν
συνεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw out along with
συνέκδημος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow traveller, travelling companion
συνεκδήμους
συνεκέντησε, συνεκέντησεν
συνεκέρασε, συνεκέρασεν
συνεκεραύνωσαν
συνεκέχυτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συνεκινεῖτο
συνεκίνησαν
συνεκκεντέω
 • Meaning: to pierce at once, stab at once
 • Forms:
  • συνεξεκέντησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεξεκέντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συνέκλασας
συνέκλασε, συνέκλασεν
συνεκλάσθη
συνέκλεισαν
συνέκλεισας
συνέκλεισε, συνέκλεισεν
συνεκλείσθησαν
συνεκλεκτή
συνεκλεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chosen together with, co-elect, elected together with
 • Forms:
  • συνεκλεκτή Adj: Nom Sing Fem
συνεκόμισαν
συνεκόπην
συνεκόπησαν
συνέκοψα
συνέκοψε, συνέκοψεν
συνεκπολεμέω
 • Meaning:
  • to fight along with (someone) against (someone else)
  • to vanquish together
 • Forms:
  • συνεκπολεμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • συνεκπολεμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνεξεπολέμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συνεκπολεμῆσαι
συνεκπολεμήσει
συνεκπορεύεσθαι
συνεκπορεύομαι
 • Meaning:
  • to go forth together with
  • to go out together with (someone)
  • to accompany (someone)
 • Forms:
  • συνεκπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συνεξεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
συνέκριναν
συνέκρινε, συνέκρινεν
συνεκρότησαν
συνεκρότησε, συνεκρότησεν
συνεκροτοῦντο
συνεκρύπτετο
συνεκτίσθη
συνεκτραφέντων
συνεκτρέφω
 • Active Meaning:
  • to rear up along with
  • to bring up together
 • Passive Meaning:
  • to be raised with
  • to grow up with (someone)
 • Forms:
  • συνεκτραφέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
συνεκτρίβω
 • Meaning:
  • to destroy utterly together, exterminate
  • to destroy (a group) all at once
 • Forms:
  • συνεκτρῖψαι Verb: Aor Act Infin
συνεκτρῖψαι
συνεκτρόφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: reared up together with, brought up together with
 • Forms:
  • συνεκτρόφους Adj: Acc Plur Masc
συνεκτρόφους